W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 295603-2018

10/07/2018    S130    Parlament Europejski - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Luksemburg-Luksemburg: Zakup biletów do myjni dla samochodów służbowych Parlamentu Europejskiego w Brukseli

2018/S 130-295603

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Plateau de Kirchberg
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000
Kod pocztowy: L-2929
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Direction de la logistique — Service de passation de marchés publics / bureau KAD 03G025
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3678
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup biletów do myjni dla samochodów służbowych Parlamentu Europejskiego w Brukseli

Numer referencyjny: 06B10/2018/M028
II.1.2)Główny kod CPV
50112300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Parlament Europejski zdecydował się na wszczęcie procedury przetargowej, w wyniku której ma zostać zawarta umowa ramowa pozwalająca mu na zaopatrzenie się w bilety do myjni znajdującej się w pobliżu budynków Parlamentu w Brukseli w celu czyszczenia samochodów służbowych przez okres do 4 lat.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE10
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Region Stołeczny Brukseli

II.2.4)Opis zamówienia:

Liczbę usług mycia szacuje się na 5 000 (mycie karoserii z wykończeniem ręcznym) i na 1 650 (kompleksowe czyszczenie wnętrza samochodu) rocznie. Powinno to być klasyczne mycie automatyczne, z wykorzystaniem produktów ekologicznych.

Szczegółowy opis usług oraz wymagań znajduje się w specyfikacji zamówienia do pobrania pod adresem wskazanym w punkcie I.1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Działania ekologiczne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Proces wykonania usługi / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Maksymalna wartość zamówienia zostanie określona na podstawie cen jednostkowych, zgodnie z wstępnie założoną roczną liczbą usług i po zastosowaniu współczynnika 1,15 w celu uwzględnienia nieprzewidzianych zmian w zapotrzebowaniu.

Umowa ramowa zostanie zawarta na rok, z możliwością 3-krotnego przedłużenia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

— wpis do rejestru zawodowego lub rejestru handlowego, chyba że oferent jest organizacją międzynarodową,

— wszelkie pozwolenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w Belgii.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— roczny obrót wynoszący co najmniej 150 000 EUR, osiągnięty w dziedzinie objętej zamówieniem, które ma zostać udzielone (mycie samochodów), w ciągu 2 ostatnich lat obrotowych, za które zamknięto księgi rachunkowe,

— ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— przynajmniej 2 lata doświadczenia w dziedzinie przedmiotowego zamówienia,

— wyposażenie techniczne, proponowane narzędzia i materiały, których będzie używał wykonawca w celu realizacji zamówienia, muszą być zgodne ze specyfikacją zamówienia (charakterystyki techniczne i położenie geograficzne).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. dokumentacja przetargowa do pobrania pod adresem wskazanym w punkcie I.1.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2018
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 4 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/08/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Luksemburg

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. dokumentacja przetargowa. Istnieje możliwość złożenia wniosku o otrzymanie protokołu z sesji otwarcia ofert w celu uniknięcia przyjazdu na miejsce.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Wiosna 2022

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Data wskazana w punkcie IV.2.2 rozumiana jest jako termin wysłania dokumentów (data stempla pocztowego).

Oferty złożone pocztą elektroniczną zostaną odrzucone.

Nieobowiązkowe spotkanie informacyjne odbędzie się w Brukseli zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji przetargowej. Zdecydowanie zaleca się obecność na spotkaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd, organ wykonawczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg

Adres internetowy: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Państwo: Francja

Adres internetowy: https://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W ciągu 2 miesięcy od niniejszego ogłoszenia. Okres ten może ewentualnie zostać przedłużony ze względu na odległość.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2018