Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 295603-2018

10/07/2018    S130    Parlamentul European - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Luxemburg-Luxemburg: Achiziționarea cupoanelor pentru spălarea mașinilor de serviciu ale Parlamentului European din Bruxelles

2018/S 130-295603

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Plateau de Kirchberg
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000
Cod poștal: L-2929
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Direction de la logistique — Service de passation de marchés publics / bureau KAD 03G025
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3678
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziționarea cupoanelor pentru spălarea mașinilor de serviciu ale Parlamentului European din Bruxelles

Număr de referinţă: 06B10/2018/M028
II.1.2)Cod CPV principal
50112300
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Parlamentul European a decis să lanseze o licitație în vederea încheierii unui contract-cadru care să-i permită, pe o perioadă de maximum 4 ani, să obțină cupoane pentru spălarea vehiculelor de serviciu în apropierea clădirilor sale din Bruxelles.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE10
Locul principal de executare:

Regiunea Bruxelles-Capitală

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numărul de spălări este estimat la 5.000 (spălarea externă cu finisare manuală) și la 1.650 (curățare completă la interior) de intrări pe an. Spălarea va fi cea clasică cu perie rotativă, prin utilizarea de produse ecologice.

O descriere detaliată, completă a serviciilor și a cerințelor se găsește în caietul de sarcini care poate fi descărcat de la adresa de la punctul I.1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsurile privind mediul / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Procesul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea maximă a contractului-cadru va fi stabilită pe baza prețurilor unitare, în funcție de cantitățile anuale estimate și prin aplicarea unui coeficient de 1,15 pentru variația neprevăzută a nevoilor pe durata contractului-cadru.

Contractul-cadru va fi încheiat pentru o durată inițială de 1 an, care poate fi reînnoită de 3 ori.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

— înscrierea în registrul profesiilor sau al comerțului, cu excepția cazului în care ofertantul este o organizație internațională,

— toate autorizațiile necesare pentru executarea obiectului contractului în Belgia.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

— o cifră de afaceri minimă anuală de 150 000 EUR, realizată în domeniul acoperit de contractul care urmează să fie atribuit (spălarea de mașini), pe parcursul ultimelor 2 exerciții financiare încheiate,

— asigurare împotriva riscurilor profesionale.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

— experiență de cel puțin 2 ani pe piața vizată,

— echipamente tehnice, utilaje și echipamente propuse pentru a fi utilizate de către ofertant pentru executarea contractul, care trebuie să fie conforme cu caietul de sarcini al licitației (caracteristicile tehnice și locația geografică).

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se consulta dosarul licitației care poate fi descărcat de pe adresa menționată la punctul I.1.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 09/08/2018
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 4 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/08/2018
Ora locală: 11:00
Locul:

Luxemburg

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se consulta dosarul licitației. Este posibil să solicitați procesul-verbal de deschidere pentru a evita deplasarea.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

Primăvara 2022

VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Data de la punctul IV.2.2 este termenul-limită pentru depunerea dosarului pentru a fi expediat (ștampila poștei).

Ofertele nu pot fi trimise pe adresa de e-mail, altfel vor fi respinse.

O sesiune de informare facultativă va avea loc la Bruxelles, după cum se indică în dosarul licitației. Se recomandă prezența la această sesiune.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul, organe juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg

Adresă internet: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Țară: Franţa

Adresă internet: https://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la această notificare, eventual majorată de o întârziere din cauza distanței

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/07/2018