Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 295603-2018

10/07/2018    S130    Europaparlamentet - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: Inköp av tvättkuponger för Europaparlamentets tjänstefordon i Bryssel

2018/S 130-295603

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Plateau de Kirchberg
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000
Postnummer: L-2929
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Direction de la logistique — Service de passation de marchés publics / bureau KAD 03G025
E-post: INLO.CFT@ep.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3678
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Inköp av tvättkuponger för Europaparlamentets tjänstefordon i Bryssel

Referensnummer: 06B10/2018/M028
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50112300
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europaparlamentet har beslutat starta en anbudsinfordran för att ingå ett ramavtal som under en längsta löptid på 4 år möjliggör införskaffande av tvättkuponger för rengöring av tjänstefordonen i närheten av Europaparlamentets byggnader i Bryssel.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE10
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel huvudstadsregionen

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Antalet tvättar uppskattas till 5000 (utvändig tvätt med slutarbete för hand) och till 1 650 (komplett invändig rengöring) behandlingar per år. Tvätten bör ske på klassiskt sätt med rullar och ekologiska rengöringsmedel.

Komplett beskrivning i detalj av tjänster och krav finns i kravspecifikationen som går att ladda ned på adressen under I.1.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Miljöåtgärder / Viktning: 10
Kvalitetskriterium - Namn: Tillhandahållande av tjänst: / Viktning: 10
Pris - Viktning: 60
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Ramavtalets högsta värde kommer att bestämmas på grundval av pris per enhet, enligt förmodad mängd per år och med tillämpning av en koefficient på 1,15 för oförutsedda variationer avseende behov under ramavtalets löptid.

Ramavtalet kommer att ingås för en första löptid på 1 år, som kan förnyas 3 gånger.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

- Inskriven i yrkesregistret eller handelsregistret, utom om anbudsgivaren är en internationell organisation,

- Alla tillstånd som krävs för att utföra ämnet för kontraktet i Belgien.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

- En lägsta årsomsättning på 150 000 EUR, som har realiserats inom det område, som omfattas av det kontrakt som ska tilldelas (fordonstvätt), under de 2 senaste räkenskapsåren, för vilka årsbokslut har upprättats.

- Yrkesansvarsförsäkring

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

- Minst 2 års erfarenhet av marknaden i fråga.

- Av anbudsgivaren föreslagen teknisk utrustning, verktyg och materiel för att genomföra av kontraktet, som ska överensstämma med kravspecifikationen (tekniska egenskaper och geografiskt läge).

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se upphandlingsdokumenten som finns att ladda ned från adressen under punkt I.1.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/08/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 4 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/08/2018
Lokal tid: 11:00
Plats:

Luxemburg

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se upphandlingsdokumenten. Det finns möjlighet att begära protokoll från öppnandet för att undvika resor.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

Våren 2022

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Det datum som nämns under IV.2.2 ska vara sista datum för inlämnande handlingarna (poststämpel).

Anbuden kan, för att godkännas, inte lämnas via elektronisk adress.

En frivilligt informationsmöte kommer att äga rum i Bryssel i enlighet med uppgifterna i upphandlingsdokumenten. Närvaro rekommenderas varmt.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen, organe juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg

Internetadress: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Ort: Strasbourg
Land: Frankrike

Internetadress: https://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från detta meddelande plus eventuell avståndsfrist.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/07/2018