Diensten - 295616-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zwitserland-Aarau: Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit

2019/S 120-295616

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Swissgrid AG CS-PC-CP
Postadres: Bleichemattstrasse 31
Plaats: Aarau
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 5001
Land: Zwitserland
Contactpersoon: Marco Jaggi
E-mail: marco.jaggi@swissgrid.ch

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

Adres van het kopersprofiel: www.swissgrid.ch

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord de prestations 2020 maintenance des sous-stations et des tracés

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31200000 Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31200000 Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit
45315300 Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties
45315400 Hoogspanningsinstallaties
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
31321100 Bovengrondse elektriciteitsleidingen
44212222 Hoogspanningsmasten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31200000 Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit
45315300 Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties
45315400 Hoogspanningsinstallaties
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
31321100 Bovengrondse elektriciteitsleidingen
44212222 Hoogspanningsmasten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31200000 Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit
45315300 Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties
45315400 Hoogspanningsinstallaties
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
31321100 Bovengrondse elektriciteitsleidingen
44212222 Hoogspanningsmasten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 059-137752

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Azienda elettrica ticinese
Postadres: Viale Officina 10
Plaats: Bellinzona
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 6500
Land: Zwitserland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 398 007.76 CHF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HYDRO Exploitation SA
Postadres: Rue de l'Industrie 10
Plaats: Sion
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 1950
Land: Zwitserland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 652 891.00 CHF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Repower AG
Plaats: Poschiavo
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 7742
Land: Zwitserland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 143 103.00 CHF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019