Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 295671-2015

Wyświetl widok skrócony

22/08/2015    S162

Belgia-Bruksela: Analiza naukowa i doradztwo w zakresie równości płci w UE

2015/S 162-295671

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, Dział JUST/A4 — Zarządzanie Programami
Adres pocztowy: biuro MO59 04/21
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Renatas Mazeika
E-mail: just-a4-cft@ec.europa.eu
Tel.: +32 22962152
Faks: +32 22988812

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=997

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=997

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Analiza naukowa i doradztwo w zakresie równości płci w UE
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 11: Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Ogólnym celem zamówienia jest wniesienie wkładu w udoskonalenie analizy polityki i procesu kształtowania polityki w obszarze równości płci na poziomie europejskim, przez zapewnienie Komisji Europejskiej niezawodnego, niezależnego i wnikliwego wsparcia oraz doradztwa naukowego. Umocni ono bazę wiedzy Komisji, w tym jej wiedzę na temat sytuacji w poszczególnych krajach, pomagając jej w przygotowywaniu inicjatyw politycznych oraz wspierając współpracę polityczną na poziomie europejskim.
W szczególności wsparcie i doradztwo naukowe obejmą następujące tematy:
— równość płci na rynku pracy, w tym różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku pracy, włącznie ze zróżnicowaniem wynagrodzenia ze względu na płeć, różnicami w traktowaniu pod względem godzin pracy i zatrudnienia,
— równowaga między życiem zawodowym a prywatnym,
— ubóstwo, wykluczenie społeczne i ochrona socjalna, w tym systemy emerytalne, z perspektywy płci,
— równość płci w procesach decyzyjnych,
— przemoc ze względu na płeć, w tym przemoc w rodzinie, przemoc seksualna, cyberprzemoc i napastowanie, przemoc seksualna oraz okrutne praktyki i przemoc w imię honoru,
— równość płci w kształceniu i szkoleniu,
— kwestie horyzontalne, takie jak uwzględnianie aspektu płci, sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, stereotypy płci lub rola mężczyzn w równości płci,
— statystyki dotyczące równości płci i przemocy ze względu na płeć.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy, 72316000 Usługi analizy danych, 79411000 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania, 73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju, 71700000 Usługi nadzoru i kontroli, 79951000 Usługi w zakresie organizowania seminariów, 30196100 Kalendarze do planowania spotkań

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 100 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
Liczba możliwych wznowień: 1
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zob. specyfikacja zamówienia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zob. specyfikacja zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zob. specyfikacja zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: w celu udowodnienia swojej zdolności ekonomicznej i finansowej (tj. w przypadku wspólnej oferty łącznej zdolności wszystkich członków konsorcjum i wskazanych podwykonawców) oferenci muszą wykazać, że ich całkowity roczny obrót przekracza 300 000 EUR (średnia za ostatnie 3 lata).
Należy dostarczyć:
— wypełnione formularze „Uproszczony bilans” i „Uproszczony rachunek zysków i strat” za ostatnie 3 lata,
— kopię rachunku zysków i strat oraz bilansu za ostatnie 3 lata, za które zamknięto księgi rachunkowe,
— w razie braku takiej możliwości, odpowiednie zaświadczenia z banków,
— w stosownych przypadkach, dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.
Jeżeli z wyjątkowego powodu, który instytucja zamawiająca uzna za uzasadniony, oferent nie może dostarczyć któregokolwiek z wyżej podanych dokumentów, swoją zdolność ekonomiczną i finansową może on udowodnić za pomocą każdego innego dokumentu, który instytucja zamawiająca uzna za właściwy. W każdym przypadku instytucję zamawiającą należy co najmniej powiadomić o wyjątkowych powodach i podać ich uzasadnienie w ofercie. Komisja zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowego dokumentu celem sprawdzenia zdolności ekonomicznej i finansowej oferenta.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: zob. wyżej
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A. kryteria dotyczące oferentów:
oferent musi spełniać następujące kryteria:
każdy członek zespołu odpowiedzialny za wykonanie prac innych niż zadania biurowe lub administracyjne musi posiadać:
a) bogate doświadczenie w analizowaniu i ocenie polityki oraz udokumentowane co najmniej 4-letnie doświadczenie w dziedzinie równości płci na poziomie krajowym lub europejskim;
b) dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Wszyscy członkowie zespołu łącznie muszą spełniać następujące kryteria wyboru:
a) muszą posiadać łącznie udokumentowaną wiedzę i umiejętności językowe w celu objęcia przeglądem wszystkich państw członkowskich UE;
b) muszą posiadać wiedzę specjalistyczną, naukową oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie naukowe w następujących dziedzinach:
— kwestie dotyczące rynku pracy, w tym udziału kobiet w rynku pracy, zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć, godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym i rodzinnym,
— ochrona socjalna/włączenie społeczne,
— przemoc ze względu na płeć, w tym specjalistyczna wiedza w dziedzinie prawa, specjalistyczna wiedza w dziedzinie medycyny/psychologii oraz specjalistyczna wiedza w dziedzinie statystyk dotyczących przemocy, jak również znajomość różnych form przemocy, włącznie z przemocą w rodzinie, przemocą seksualną, cyberprzemocą i napastowaniem, przemocą seksualną i okrutnymi praktykami oraz przemocą w imię honoru,
— równość płci w procesach decyzyjnych obejmujących różne dziedziny (podejmowanie decyzji w sprawach gospodarki, polityki itd.),
— płeć a edukacja,
— statystyka i ekonometria;
c) muszą posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, umożliwiającą porozumiewanie się z Komisją;
d) muszą posiadać doskonałe umiejętności planowania i organizacji oraz prowadzenia spotkań;
e) muszą posiadać udokumentowaną zdolność do stworzenia odpowiedniej struktury organizacyjnej w celu realizacji wszystkich wymaganych zadań, w tym udokumentowaną zdolność do zarządzania sprawami administracyjnymi, logistycznymi i finansowymi. Komisja oceni spełnienie tego kryterium między innymi na podstawie wykazu wcześniejszych podobnych działań oferenta;
f) muszą posiadać udokumentowaną zdolność do pozyskania dostatecznej liczby ekspertów oraz możliwość oparcia się na dostatecznych kwalifikacjach w poszczególnych obszarach tematycznych i umiejętnościach językowych, tak aby ułatwić dostęp do informacji potrzebnych w celu wykonania wymaganych zadań i zgromadzić takie informacje. Komisja oceni spełnienie tego kryterium między innymi na podstawie życiorysów i opisów działalności oferenta oraz wykazu odpowiednich organów, instytucji, struktur itd., na których oferent może polegać, a także na podstawie jego zdolności do ostatecznego uruchomienia sieci;
g) muszą posiadać udokumentowaną zdolność do uzyskania dostępu do usług innych specjalistów i kompetentnych podmiotów, takich jak redaktor z właściwym wykształceniem i znajomością języka angielskiego na poziomie języka ojczystego; na dowód należy przedstawić życiorysy.
B. Wymagane dokumenty:
należy przedstawić następujące dowody w celu spełnienia powyższych kryteriów:
1. wraz z ofertą oferenci powinni przedstawić szczegółowy życiorys każdego członka zespołu/eksperta odpowiedzialnego za wykonywanie prac, określający jego wykształcenie, uzyskane stopnie oraz dyplomy, doświadczenie zawodowe, prace badawcze, publikacje i umiejętności językowe. Życiorysy należy przedstawić najlepiej zgodnie z zaleceniem Komisji dotyczącym europejskiego formatu życiorysu z dnia 11.3.2002, opublikowanym w Dz.U. L 79 z 22.3.2002, str. 66;
2. wykaz najważniejszych usług podobnego rodzaju świadczonych w ciągu ostatnich 5 lat, z podaniem kwot, terminów i odbiorców publicznych lub prywatnych, wraz z zaświadczeniami wydanymi lub podpisanymi przez organy publiczne albo klientów prywatnych, a w przypadku braku takich zaświadczeń — ze zwykłym oświadczeniem usługodawcy o wykonaniu tych usług;
3. część zamówienia, jaką usługodawca zamierza zlecić podwykonawcom. Podwykonawcy muszą złożyć list intencyjny, w którym wyrażają chęć do świadczenia usług wyszczególnionych w ofercie zgodnie ze specyfikacją przetargową.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
zob. wyżej
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
JUST/2015/RGEN/PR/EQUA/0088.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 27.10.2015
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.11.2015 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.11.2015 - 10:30

Miejscowość:

rue Montoyer 59, 1040 Bruksela, BELGIA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 przedstawiciel każdego oferenta.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Jak powyżej.

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.8.2015