Služby - 295671-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

22/08/2015    S162

Belgicko-Brusel: Vedecká analýza a poradenstvo v oblasti rodovej rovnosti v EÚ

2015/S 162-295671

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov, oddelenie JUST/A4 Riadenie programov
Poštová adresa: kancelária MO59 04/21
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: pán Renatas Mazeika
E-mail: just-a4-cft@ec.europa.eu
Telefón: +32 22962152
Fax: +32 22988812

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=997

Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=997

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Vedecká analýza a poradenstvo v oblasti rodovej rovnosti v EÚ.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 11: Poradenské služby v oblasti riadenia [6] a s nimi súvisiace služby
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Všeobecným cieľom zákazky je prispievať k zlepšeniu analýzy a rozvoja politiky na európskej úrovni v oblasti rodovej rovnosti prostredníctvom poskytnutia spoľahlivej, nezávislej a dôslednej vedeckej podpory a poradenstva pre Európsku komisiu. V rámci zákazky sa posilní vedomostná základňa Komisie vrátane jej znalostí jednotlivých krajín na podporu prípravy politických iniciatív a na podporu politickej spolupráce na európskej úrovni.
Vedecká podpora a poradenstvo sa bude konkrétne týkať nasledujúcich tém:
— rodová rovnosť na trhu práce vrátane rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, ako aj rodových rozdielov z hľadiska pracovného času a zamestnanosti,
— rovnováha medzi prácou a osobným životom,
— chudoba, sociálne začlenenie a sociálna ochrana vrátane dôchodkových systémov z rodového hľadiska,
— rodová rovnosť v rozhodovacom procese,
— rodovo motivované násilie vrátane domáceho násilia, sexuálneho násilia, násilia a obťažovania na internete, sexuálneho násilia a zvykov zahŕňajúcich násilie a násilia „v mene cti“,
— rodová rovnosť v rámci a prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy,
— horizontálne otázky, ako je uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, rodové rozpočtovanie, rodové stereotypy alebo úloha mužov v rodovej rovnosti,
— štatistika v oblasti rodovej rovnosti a rodovo motivovanom násilí.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

71241000 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza, 72316000 Analýza údajov, 79411000 Poradenské služby v oblasti všeobecného podnikania a riadenia, 73200000 Poradenstvo pre výskum a vývoj, 71700000 Monitorovacie a kontrolné skúšky, 79951000 Organizovanie seminárov, 30196100 Plánovače porád

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota bez DPH: 1 100 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Počet možných obnovení: 1
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 24 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Pozri súťažné podklady.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri súťažné podklady.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Pozri súťažné podklady.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: V záujme preukázania svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti musia uchádzači (t. j. v prípade spoločnej ponuky kombinovaná spôsobilosť všetkých členov konzorcia a určených subdodávateľov) preukázať, že ich ročný konsolidovaný obrat presahuje 300 000 EUR (priemer za posledné 3 roky).
Mali by sa predložiť tieto podklady:
— vyplnená „zjednodušená súvaha“ a vyplnený „zjednodušený výkaz ziskov a strát“ za posledné 3 roky,
— kópia výkazu ziskov a strát a súvah za posledné 3 roky, pre ktoré boli účty uzavreté,
— ak to nie je možné, príslušné výpisy z účtov bánk,
— ak je to uplatniteľné, dôkaz o poistení náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika.
Ak z nejakého výnimočného dôvodu, ktorý obstarávateľ pokladá za odôvodnený, uchádzač nie je schopný predložiť niektorý z vyššie uvedených dokumentov, svoju ekonomickú a finančnú spôsobilosť môže preukázať akýmkoľvek iným dokladom, ktorý obstarávateľ pokladá za vhodný. V každom prípade je potrebné obstarávateľa aspoň informovať o výnimočnom dôvode a poskytnúť jeho odôvodnenie v ponuke. Komisia si vyhradzuje právo požadovať akýkoľvek iný dokument, ktorý umožní overiť uchádzačovu ekonomickú a finančnú spôsobilosť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pozri vyššie.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
A) Kritériá týkajúce sa uchádzačov:
Uchádzač musí spĺňať nasledujúce kritériá:
Každý jednotlivý člen tímu zodpovedný za vykonanie práce okrem administratívnych úloh musí mať:
a) bohaté skúsenosti v oblastiach analýzy a hodnotenia politík a minimálne 4 roky preukázaných skúseností v oblasti rodovej rovnosti na vnútroštátnej alebo európskej úrovni;
b) dobrú znalosť angličtiny v ústnom aj písomnom styku.
Kritériá výberu, ktoré musia splniť spoločne členovia tímu, sú nasledujúce:
a) kombinované preukázané odborné znalosti a jazykové zručnosti na pokrytie všetkých členských štátov EÚ;
b) preukázané odborné znalosti, vedecké poznatky a minimálne 5 rokov akademických skúseností v nasledujúcich oblastiach:
— problematika trhu práce vrátane podielu žien na trhu práce, rozdielu v odmeňovaní žien a mužov, zosúladenia pracovného, súkromného a rodinného života,
— sociálna ochrana/sociálne začlenenie,
— rodovo motivované násilie vrátane odborných znalostí v oblasti práva, medicíny/psychológie a odborných znalostí v oblasti štatistiky týkajúcej sa násilia s pokrytím rôznych foriem násilia vrátane domáceho násilia, sexuálneho násilia, násilia a obťažovania na internete, sexuálneho násilia a zvykov zahŕňajúcich násilie a násilia „v mene cti“,
— rodová rovnosť v rozhodovacom procese s pokrytím rôznych oblastí (ekonomické rozhodovanie, politické rozhodovanie atď.),
— rodová rovnosť v oblasti vzdelávania,
— štatistika a ekonometria;
c) veľmi dobrá znalosť angličtiny na uľahčenie komunikácie s Komisiou;
d) veľmi dobré plánovacie a organizačné zručnosti a schopnosť zabezpečiť stretnutia;
e) preukázaná spôsobilosť na vytvorenie vhodnej organizačnej štruktúry na vykonanie všetkých požadovaných úloh vrátane preukázanej spôsobilosti na riadenie administratívnych, logistických a finančných aspektov. Komisia bude toto kritérium okrem iného hodnotiť na základe zoznamu predchádzajúcich podobných činností uchádzača;
f) preukázaná spôsobilosť mobilizovať dostatočný počet odborníkov a spôsobilosť spoľahnúť sa na dostatočné tematické kompetencie a jazykové zručnosti v záujme jednoduchého prístupu k potrebným informáciám a ich zozbierania na vykonanie požadovaných úloh. Komisia bude hodnotiť toto kritérium na základe zoznamu životopisov a opisu činností uchádzača a vymenovaní príslušných orgánov, inštitúcií, štruktúr atď., na ktoré sa môže uchádzač spoľahnúť, a kontaktov, ktoré môže v prípade potreby osloviť;
g) preukázaná spôsobilosť na získanie prístupu k službám iných odborníkov a kompetentných účastníkov, napríklad redaktora s primeraným vzdelaním, znalosťou anglického jazyka na úrovni rodeného hovoriaceho, ako je potvrdené v životopisoch.
B) Dôkazné prostriedky:
Splnenie vyššie uvedených kritérií je potrebné doložiť nasledujúcimi dôkazmi:
1. uchádzači by mali so svojou ponukou predložiť podrobný životopis každého člena tímu/odborníka zodpovedného za vykonanie práce vrátane jeho vzdelania, titulov a diplomov, odborných skúseností, výskumnej práce, publikácií a jazykových zručností. Životopisy majú byť podľa možnosti predložené v súlade s odporúčaním Komisie z 11.3.2002 o jednotnom európskom formáte pre životopisy, uverejneným v Ú. v. ES L 79, 22.3.2002, s. 66;
2. zoznam hlavných služieb rovnakého typu, poskytnutých počas posledných 5 rokov, s uvedením hodnôt, dátumov a verejných alebo súkromných príjemcov poskytnutých služieb, s potvrdeniami vydanými alebo podpísanými verejnými orgánmi alebo súkromnými zákazníkmi, alebo, ak to nie je možné, jednoducho vyhlásenými poskytovateľom služieb za vykonané;
3. časť zákazky, ktorú poskytovateľ služieb plánuje uskutočniť v rámci subdodávok. Subdodávatelia musia predložiť list o úmysle s uvedením ich ochoty poskytovať služby plánované v ponuke a v súlade s týmito súťažnými podkladmi.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Pozri vyššie.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
JUST/2015/RGEN/PR/EQUA/0088.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 27.10.2015
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
3.11.2015 - 12:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 6.11.2015 - 10:30

Miesto:

rue Montoyer 59, 1040 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania obálok s ponukami sa môže zúčastniť 1 zástupca za každého uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov: Ako je uvedené vyššie

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12.8.2015