Leveringen - 295676-2020

25/06/2020    S121

Tsjechië-Praag: Sedans

2020/S 121-295676

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 105-253373)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nationaal identificatienummer: 00007064
Postadres: Nad Štolou 936/3
Plaats: Praha 7
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 170 34
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Josef Šprtel
E-mail: josef.sprtel@mvcr.cz
Telefoon: +420 974816756
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mvcr.cz
Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel

Referentienummer: MV-163083-5/OSM-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34111200 Sedans
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění zadávacího řízení jsou průběžné dodávky osobních silničních vozidel (limuzín automobil reprezentační) dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 příslušné RD. Předmětem plnění u Části 2 je rovněž volitelná policejní výbava (skryté výstražné rádiové zařízení, dále jen „VRZ“) v rozsahu a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 RD a v počtu vozidel uvedených v ZD. Blíže viz ZD.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 105-253373

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 22/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 22/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: