Usługi - 295687-2014

Wyświetl widok skrócony

30/08/2014    S166    Agencje - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Europejskie narzędzie dla MŚP do samooceny efektywnego użytkowania zasobów

2014/S 166-295687

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Adres pocztowy: Covent Garden 2, place Rogier 16, biuro 12/27
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1210
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Tel.: +32 22999440
Faks: +32 22973512

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/easme

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=614

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Adres pocztowy: Covent Garden 2, place Rogier 16, biuro 12/27
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1210
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Adres internetowy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=614

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Europejskie narzędzie dla MŚP do samooceny efektywnego użytkowania zasobów
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 11: Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: zadania realizowane będą w obiektach wyznaczonych przez usługodawcę, z wyjątkiem spotkań koordynacyjnych, które odbędą się w siedzibie EASME lub Komisji Europejskiej.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma na celu wybór usługodawcy, którego zadaniem będzie opracowanie i przetestowanie europejskiego narzędzia dla MŚP do samooceny efektywnego użytkowania zasobów (zwanego dalej „narzędziem”) oraz katalogu środków poprawy w zakresie efektywnego użytkowania zasobów (zwanego dalej „katalogiem”). Narzędzie i katalog pozwolą europejskim MŚP lepiej interpretować swoje wyniki pod względem efektywnego użytkowania zasobów oraz określić potencjalne działania mające na celu poprawę tych wyników. Wykonawca będzie w szczególności odpowiedzialny za opracowanie prototypów narzędzia i katalogu, zapewniając funkcje, treści i składniki niezbędne do ich utworzenia i włączenia do aplikacji internetowej opracowanej przez wewnętrzne służby informatyczne Komisji Europejskiej.
Narzędzie, wraz z katalogiem, ma stanowić pierwszy moduł zaplanowanego (w ramach programu COSME 2015) europejskiego centrum doskonałości ds. efektywnego użytkowania zasobów (zwanego dalej „centrum”), które będzie zajmować się dalszym rozwojem narzędzia, jego integracją i doskonaleniem. Narzędzie zostanie zaprojektowane w sposób zapewniający każdemu europejskiemu przedsiębiorstwu z segmentu MŚP — bez względu na branżę, wielkość (małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa) i obszar geograficzny — przyjazną dla użytkownika metodę oceny swojego efektywnego użytkowania zasobów oraz badania, jakie środki mogłyby przynieść poprawę tej efektywności w oszczędny sposób. W ramach tego działania zostanie opracowany prototyp europejskiego narzędzia dla MŚP do samooceny na bazie istniejących, sprawdzonych metod przeniesionych na grunt ogólnoeuropejski i dostosowanych do kontekstu ogólnoeuropejskiego, a także prototyp katalogu obejmującego różne rodzaje środków poprawy efektywnego użytkowania zasobów, który będzie źródłem danych i informacji na temat skuteczności tych środków, ich opłacalności i wpływu na konkurencyjność. Dane zgromadzone za pomocą prototypowego narzędzia i katalogu zostaną włączone do europejskiej bazy informacji o efektywnym użytkowaniu zasobów, która zostanie utworzona i będzie rozbudowywana przez wewnętrzne służby informatyczne Komisji Europejskiej. Końcowym zadaniem wykonawcy będzie przetestowanie, wspólnie z MŚP, opracowanego narzędzia i katalogu oraz integrującej je nadrzędnej aplikacji internetowej.
Należy podkreślić, że zakres tego działania jest ograniczony do opracowania prototypów narzędzia i katalogu oraz przetestowania ich wspólnie z MŚP. Ostateczne wersje, gotowe do użycia po włączeniu ich do aplikacji internetowej opracowanej przez wewnętrzne służby informatyczne Komisji Europejskiej, będą dostępne i obsługiwane w przestrzeni publicznej dopiero w późniejszym czasie w ramach działalności centrum, które zajmie się ich doskonaleniem i rozbudową poprzez dodawanie kolejnych danych i informacji.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72000000, 73000000, 72400000, 72413000, 79952000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość nakładu pracy związanej z realizacją niniejszego zamówienia określa się na maksymalnie 400 000 EUR bez VAT.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zob. specyfikacja przetargowa.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zob. specyfikacja przetargowa.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zob. specyfikacja przetargowa.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja przetargowa.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja przetargowa.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: zob. specyfikacja przetargowa.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
zob. specyfikacja przetargowa.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
zob. specyfikacja przetargowa.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
EASME/COSME/2014/005.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.10.2014
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 14.10.2014 - 10:30

Miejscowość:

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), Covent Garden 2, pokój COV2 12/204, place Rogier 16, 1210 Bruksela, BELGIA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: w sesji otwarcia może uczestniczyć 1 przedstawiciel każdego oferenta (zob. zaproszenie do składania ofert).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11.12.2013 ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.8.2014