Roboty budowlane - 295753-2019

26/06/2019    S121

Polska-Sosnowiec: Roboty drogowe

2019/S 121-295753

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Wyględacz
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960835
Faks: +48 322960581

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.um.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.um.sosnowiec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i Kresowej w ramach inwestycji pn.: Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca

Numer referencyjny: WZP.271.1.29.2019.MW
II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie: dróg rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo-jezdnych (rowerowych) wzdłuż ul. Piłsudskiego oraz Kresowej w Sosnowcu.

2. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w formule „Zaprojektuj i wybuduj” i składa się z części projektowej i realizacyjnej.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie na rzecz Zamawiającego:

3.1.dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, ze zmianami),

3.2.robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 316 158.30 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233300 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
II.2.4)Opis zamówienia:

Sosnowiec

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii gospodarka niskoemisyjna, działanie: 5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywneoświetlenie, 1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywn

II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Wyk. zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 7 500,00 PLN.

2.Termin związania ofertą – 60 dni.

3.Zam. dokona wyboru najkorz. oferty w oparciu o kryteria oceny:

— cena brutto – waga 60 %,

— wydłużenie okresu gwarancji, z wyłączeniem okresu gwarancji na elementy małej architektury oraz montaż tych elementów – waga 20 %,

— doświadczenie Kierownika robót drogo

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 012-022835
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/06/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Silesia Invest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Adres pocztowy: ul. o. Jana Siemińskiego 18-20
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 388 874.71 PLN / Najdroższa oferta: 443 528.78 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy na składanie odwołań zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2019