Bauleistung - 295766-2022

03/06/2022    S107

Bulgarien-Veliko Tarnovo: Bauarbeiten

2022/S 107-295766

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 098-267268)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OBShtINA VELIKO TaRNOVO
Nationale Identifikationsnummer: 000133634
Postanschrift: pl. "Mayka Balgariya" No. 2
Ort: gr. Veliko Tarnovo
NUTS-Code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Postleitzahl: 5000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Nadya Petrova
E-Mail: mop_vt@abv.bg
Telefon: +359 62619228
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.veliko-tarnovo.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/15997

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти, по обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран Изпълнител, на който Община Велико Търново да възложи изпълнението на строително-монтажните работи по доизграждане и подобряване на водопреносната мрежа за питейни води и канализационните съоръжения за отводняване на територията на три подобекта, което ще допринесе  за постигане на изискванията на българското и европейското законодателство. Трите подобекта са предмет на самостоятелни обособени позиции в настоящата поръчка, и по тях може да се участва без ограничение. Три подобекта са, както следва:

Подобект 1: „Строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен тръбопровод по ул. Опълченска, гр. Велико Търново“;

Подобект 2: „Cтроителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по ул."Теодосий Търновски", ул."Димитър Найденов" и ул."Сливница"- гр. Велико Търново”;

Подобект 3: „Строителство и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Ксилифорска“, гр. Велико Търново“.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-267268

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.14)
Los-Nr.: 1
Anstatt:
muss es heißen:

Във връзка с постъпило запитване относно приложен файл "Настилки-ул. Опълченска (14213462)"за Обект: Строителство и реконструкция на канализационен колектор ,напорен тръбопровод по ул. "Опълченска", гр. Велико Търново, КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА №12, "Разваляне и възстановяване на настилка" по обособена позиция №1 е публикуван нов файл.

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 20/06/2022
muss es heißen:
Tag: 07/07/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 21/06/2022
muss es heißen:
Tag: 11/07/2022
Abschnitt Nummer: VI.3)
Anstatt:

Могат да подават оферти всички български или чуждестранни физически или ЮЛ, включително техни обединения,както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП,възникнали преди или по време на процедурата,като възложителят няма да прилага възможността по чл.55,ал. 4 от ЗОП.Освен на основанията по чл. 54,ал.1 от ЗОП и чл. 55,ал.1,т.1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:1.участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,посочено в обявлението за общ. поръчка или в документацията;2. участник,който е представил оферта,която не отговаря на: а)предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;б)правила и изисквания,свързани с опазване на околната среда,социалното и трудовото право,приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,социално и трудово право,които са изброени в приложение №10 на ЗОП;3.участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72,ал.3–5 от ЗОП;4.участници,които са свързани лица.Участик,подал оферта,която не отговаря на условията за представяне, включително за форма,начин и срок и валидност; лице, което е нарушило забраната по чл. 101,ал.9 или ал.10 от ЗОП;участник, който не е декриптирал офертата си, в т.ч. съдържащото се в нея ценово предложение, в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП; съгласно чл. 35а, ал.3 от ППЗОП участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие на основание чл. 107, т.5 от ЗОП; в случаите на чл. 56, ал.2 от ЗОП при разглеждане предприетите от участника мерки за доказване на надеждност се прецени, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на участника.5. Участници при които е налице обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон. Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на eЕЕДОП (съгл. изискванията на чл.67,ал. 1 от ЗОП). В случай, че участникът е посочил, че ще използва подизпълнители,за всяко от тези лица се представя отделен eЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП.

Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.

Съгласно чл. 47, ал. 4 от ППЗОП когато поръчката е разделена на обособени позиции, участникът представя документите по чл. 39, ал. 2 и 3 за всяка обособена позиция поотделно.

За поръчката не е осигурено финансиране, за което е предвидена клауза за отложено изпълнение в проекта на договор.

Договорът за изпълнение влиза в сила след подписването му, като във връзка с чл. 114 от ЗОП, изпълнението на дейностите по него следва да започне след осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен. Уведомяването за финансиране може да бъде направено или едновременно и за трите обособени позиции или само за някоя/някои от тях.

В случай, че в срок до 3 месеца от сключване на договора по настоящата обществена поръчка не бъде осигурено финансиране, всяка една от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие, съгласно чл. 114 от ЗОП като никоя от страните не дължи обезщетение за вреди или пропуснати ползи.

muss es heißen:

Могат да подават оферти всички български или чуждестранни физически или ЮЛ, включително техни обединения,както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП,възникнали преди или по време на процедурата,като възложителят няма да прилага възможността по чл.55,ал. 4 от ЗОП.Освен на основанията по чл. 54,ал.1 от ЗОП и чл. 55,ал.1,т.1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:1.участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,посочено в обявлението за общ. поръчка или в документацията;2. участник,който е представил оферта,която не отговаря на: а)предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;б)правила и изисквания,свързани с опазване на околната среда,социалното и трудовото право,приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,социално и трудово право,които са изброени в приложение №10 на ЗОП;3.участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72,ал.3–5 от ЗОП;4.участници,които са свързани лица.Участик,подал оферта,която не отговаря на условията за представяне, включително за форма,начин и срок и валидност; лице, което е нарушило забраната по чл. 101,ал.9 или ал.10 от ЗОП;участник, който не е декриптирал офертата си, в т.ч. съдържащото се в нея ценово предложение, в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП; съгласно чл. 35а, ал.3 от ППЗОП участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие на основание чл. 107, т.5 от ЗОП; в случаите на чл. 56, ал.2 от ЗОП при разглеждане предприетите от участника мерки за доказване на надеждност се прецени, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на участника.5. Участници при които е налице обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон. Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на eЕЕДОП (съгл. изискванията на чл.67,ал. 1 от ЗОП). В случай, че участникът е посочил, че ще използва подизпълнители,за всяко от тези лица се представя отделен eЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП.

Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.

Съгласно чл. 47, ал. 4 от ППЗОП когато поръчката е разделена на обособени позиции, участникът представя документите по чл. 39, ал. 2 и 3 за всяка обособена позиция поотделно.

За поръчката не е осигурено финансиране, за което е предвидена клауза за отложено изпълнение в проекта на договор.

Договорът за изпълнение влиза в сила след подписването му, като във връзка с чл. 114 от ЗОП, изпълнението на дейностите по него следва да започне след осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен. Уведомяването за финансиране може да бъде направено или едновременно и за трите обособени позиции или само за някоя/някои от тях.

В случай, че в срок до 3 месеца от сключване на договора по настоящата обществена поръчка не бъде осигурено финансиране, всяка една от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие, съгласно чл. 114 от ЗОП като никоя от страните не дължи обезщетение за вреди или пропуснати ползи.

Промени в р. II.2.14) Допълн. информация.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: