Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Werken - 295779-2022

03/06/2022    S107

Nederland-Apeldoorn: Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie

2022/S 107-295779

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 084-223145)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Nationaal identificatienummer: 362087152
Postadres: Hofstraat 110
Plaats: Apeldoorn
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7311 KZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Bas van Harselaar
E-mail: inkoopservices@kadaster.nl
Telefoon: +31 881832000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kadaster.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.kadaster.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Renovatie WKO de Brug

Referentienummer: 22.008982
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45259300 Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie offerteaanvraag

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 084-223145

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 15/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 29/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 15-06-2022

Plaatselijke tijd: 12:30

Te lezen:

Datum: 29-06-2022

Plaatselijke tijd: 12:01

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zie nota van inlichtingen 2 voor de gewijzigde planning. Er komt een extra schouwmoment op 7 juni 2022, hiervoor aanmelden via de berichtenmodule van TenderNed vóór vrijdag 3 juni 17:00 uur