Usługi - 295943-2020

Submission deadline has been amended by:  357736-2020
25/06/2020    S121

Polska-Katowice: Usługi poczty elektronicznej

2020/S 121-295943

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Śląskie
Adres pocztowy: ul. Ligonia 46
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-037
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Gepfert, Marek Robaszkiewicz – w sprawach merytoryczne, Maria Jarosz – w sprawach proceduralnych
E-mail: zamowienia@slaskie.pl
Tel.: +48 327740025

Adresy internetowe:

Główny adres: www.slaskie.pl

Adres profilu nabywcy: https://bip.slaskie.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Usługa standaryzacji oprogramowania – przedłużenie powszechnie dostępnej, standardowej usługi hostowanej on-line Office 365 E1 (lub równoważny lub lepszy) lub świadczenie usługi równoważnej ...

Numer referencyjny: ZN-ZP.272.1.46.2020.MJ
II.1.2)Główny kod CPV
64216120 Usługi poczty elektronicznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest standaryzacja oprogramowania – przedłużenie powszechnie dostępnej, standardowej usługi hostowanej on-line Office 365 E1 (lub równoważny lub lepszy) lub świadczenie usługi równoważnej (subskrypcja na użytkownika) wraz z udostępnieniem usługi, wdrożenie systemu, a w przypadku usługi równoważnej także migracji danych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72412000 Dostawcy usług poczty elektronicznej
72311000 Usługi tabulacji sprzętu komputerowego
72317000 Usługi przechowywania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Śląskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest standaryzacja oprogramowania – przedłużenie powszechnie dostępnej, standardowej usługi hostowanej on-line Office 365 E1 (lub równoważny lub lepszy) lub świadczenie usługi równoważnej (subskrypcja na użytkownika) wraz z udostępnieniem usługi, wdrożenie systemu, a w przypadku usługi równoważnej także migracji danych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ / Załączniku nr 1 do istotnych postanowień umowy.

3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowy oraz wzór umowy stanowiące Załącznik nr 2a oraz Załącznik 2b do SIWZ.

4. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków:

— Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego,

— Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie,

— Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

— Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014,2020.

5. Instrukcje dla Wykonawcy dotyczące Platformy stanowią Załącznik nr 4 do SIWZ.

6. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp – tj. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ (SOPZ, Istotnych Postanowień Umowy, wzoru umów).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

85 % w części współfinansowanej ze środków RPO WSL, 63,63 % w części współfinansowanej ze środków w PROW i KSOW, 75 % w części współfinansowanej ze środków RYBACH

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości: 33 000,00 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 0/00), zgodnie z zasadami określonymi w pkt VIII SIWZ. Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert.

2. Dotyczy pkt II.2.7 ogłoszenia: Wykonawca będzie świadczył Usługi Chmury Obliczeniowej przez okres 36 miesięcy od dnia 23 października 2020 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje należycie, co najmniej:

a) 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto każda, których przedmiotem było świadczenie usługi chmury obliczeniowej*

Oraz

b) 1 usługę, której przedmiotem było świadczenie usługi chmury obliczeniowej* dla min. 500 użytkowników.

Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej usługi w punktach a) i b) jeżeli łącznie spełnia oba warunki.

* Przez chmurę obliczeniową Zamawiający rozumie - usługę polegającą na udostępnieniu Zamawiającemu gotowej aplikacji o określonej funkcjonalności w trybie online. Jest to usługa oferowana przez dane oprogramowanie bez konieczności zakupu licencji. Usługa powinna zawierać minimum obsługę poczty elektronicznej.

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej musi w całości wykazać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów warunki udziału w postępowaniu muszą być wykazane w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

Niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

Zamawiający informuje, że jeżeli wymagane wartości zostaną podane w walutach innych niż zł (PLN), to Zamawiający w celu przeliczenia podanej waluty na zł (PLN) przyjmie średni kurs tej waluty podany przez NBP (Narodowy Bank Polski) na dzień wszczęcia postępowania.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub w przypadkach o których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt III.1:

a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia umowy oraz wzór umowy stanowią Załącznik nr 2a oraz Załącznik 2b do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, która odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Reymonta 24, POLSKA, II piętro, pokój 220.

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13)–23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

Niewykazanie braku podstaw do wykluczenia, z zastrzeżeniem zapisów art. 24 ust. 9 ustawy Pzp, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Brak podstaw do wykluczenia musi potwierdzić każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)–22) i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, inne podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozumie się np. konsorcjum firm, spółkę cywilną. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca dołącza do oferty:

a) aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) w zakresie wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w pkt VI.3 ppkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1;

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu:

a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Załącznik do pisma z informacjami z otwarcia ofert),

b) dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

4. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej lub w przypadkach, o których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt VI.3.1:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

6. Pozostałe informacje dotyczące zamówienia, w tym sposób składania ofert ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia o zamówieniu, znajduje się w SIWZ – dostępnej na stronie: https://slaskie.ezamawiajacy.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ww. ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2020