Dienstleistungen - 295947-2020

Submission deadline has been amended by:  304675-2020
25/06/2020    S121

Polen-Lubin: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 121-295947

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie
Nationale Identifikationsnummer: PL516
Postanschrift: ul. Rzeźnicza 1
Ort: Lubin
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 59-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Matra Jeger, Anna Pawłowska, Urszula Skiba, Patrycja Górna, Dorota Buchalska, Marta Cichońska
E-Mail: mpwik@mpwik.lubin.pl
Telefon: +48 767468001
Fax: +48 767468005

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mpwik.lubin.pl/Biuletyn-Informacji-Publicznej

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.mpwik.lubin.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy miejskiej Lubin

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP2/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy niejskiej Lubin. Sposób, zakres i warunki wykonywania usług określa umowa oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąc integralną część umowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 910 688.77 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Hauptort der Ausführung:

teren gminy miejskiej Lubin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest określenie sposobu wykonywania usług zleconych Wykonawcy przez Zamawiającego w zakresie:

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w całości nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne położonych na terenie gminy miejskiej Lubin;

2) wyposażenia nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne,

W pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania dostarczonych przez Wykonawcę pojemników do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) transportowania odebranych odpadów komunalnych do instalacji komunalnej wskazanej przez Zamawiającego;

4) osiągania rocznych poziomów:

a) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

b) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;

5) przygotowywania sprawozdań i raportów z zakresu wykonywanych czynności oraz wykonywanych obowiązków w sposób określony w umowie.

2. Sposób, zakres i warunki wykonywania usług określa umowa oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca integralną część umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 910 688.77 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do 31.12.2021. Usługi będące przedmiotem umowy świadczone będą nie wcześniej niż od 1.8.2020.

Pełna dokumentacja postępowania dostępna będzie na stronie internetowej www.mpwik.lubin.pl/Biuletyn-Informacji-Publicznej. Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli oświadczy, ze posiada uprawnienia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miejskiej Lubin w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, zezwolenia na transport odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi właściwego dla gminy miejskiej Lubin oraz uprawnienia w zakresie zbierania odpadów objętych przedmiotem zamówienia na terenie bazy magazynowo-transportowej zgodnie z przepisami ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U.2016. poz. 701 ze zm.) Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miejskiej Lubin w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia;

2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), które zezwala Wykonawcy na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia lub zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wskazanie adresu internetowego i numeru wpisu Wykonawcy do ww. rejestru;

3) dokument potwierdzający zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uprawnienia do zbierania odpadów objętych przedmiotem zamówienia na terenie bazy magazynowo-transportowej związanej z prowadzeniem działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miejskiej Lubin w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześnie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli oświadczy, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 250 000 PLN netto.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli oświadczy, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

1) usługi odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) na łączną ilość, co najmniej 38 000,00 Mg w okresie 1 roku;

2) usługi odbioru odpadów selektywnych na łączną ilość, co najmniej 1 091,00 Mg w okresie 1 roku.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) na łączną ilość, co najmniej 38 000,00 Mg w okresie 1 roku;

2) odbioru odpadów selektywnych na łączną ilość, co najmniej 1 091,00 Mg w okresie 1 roku.

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających spełnianie tych warunków wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/07/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/07/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, ul. Rzeźnicza 1, pokój nr 202 (sala narad), POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Październik 2021

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Oprócz ww. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:

1. formularz ofertowy;

2. oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówień zgodnie z art. 25a ust. 2 Pzp;

3. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

4. zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy);

5. pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie lub w sytuacji, gdy z załączonych dokumentów nie wynika, kto jest osobą uprawnioną do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert – zgodnie SIWZ i ustawą Pzp.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 3 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

Szczegółowy sposób składania ofert został opisany w SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy – szczegółowy opis zmian SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej, wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, oraz w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia jeżeli została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób. Podstawa prawna art. 182 ust. 1 Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/06/2020