Services - 296002-2017

28/07/2017    S143    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Orneta: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 143-296002

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Nadleśnictwo Orneta
ul. 1 Maja 26
Contact point(s): Nadleśnictwo Orneta
For the attention of: Marzena Kopka
11-130 Orneta
Poland
Telephone: +48 552421149
E-mail: orneta@olsztyn.lasy.gov.pl
Fax: +48 552422902

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.orneta.olsztyn.lasy.gov.pl

Electronic access to information: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_orneta/zamowienia_publiczne

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Other: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Orneta – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Main activity
Environment
Other: leśnictwo
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: „Zbiornik retencyjny Migny”.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce o nr ewidencyjnym 3232/4 obręb Mingajny, gm. Orneta, powiat Lidzbark Warmiński, Województwo Warmińsko-Mazurskie.
Projektowany zbiornik retencyjny położony będzie na obszarze Leśnictwa Migny w oddz. 374. Jest to wąska i stosunkowo głęboka wcięta dolina w środkowej części ścieku strumyka (bez nazwy), który jest prawobrzeżnym drugorzędnym dopływem Drwęcy Warmińskiej.

NUTS code PL621

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu kompletnej (w sposób umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie i wykonanie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych) dokumentacji projektowej zadania pt.: „Zbiornik retencyjny Migny”, uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w każdym z ww. przypadków wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, a także pełnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji inwestycji w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, tj. do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji.
Sporządzający dokumentację zobowiązany jest do:
1) sporządzenia mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych,
2) sporządzenia studium wykonalności,
3) sporządzenia operatu wodno-prawnego,
4) sporządzenia wniosku i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. Koszty uzyskania ww. dokumentów ponosi Wykonawca.
5) sporządzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego, opracowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w oparciu o niezbędne pomiary geodezyjne, geotechniczne, hydrologiczne i gruntowe wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami,
6) sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót z elementami formularza ofertowego,
7) sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR),
8) sporządzenie wniosku i uzyskania w imieniu Zamawiającego (Inwestora) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w celu realizacji ww. zadania wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. Koszty uzyskania ww. dokumentów ponosi Wykonawca,
9) pełnienia nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji inwestycji w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, tj. do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich wymaganych prawem przez właściwe organy projektów, uzgodnień i decyzji.
Obiekt piętrzący musi być zaprojektowany tak, aby zapewniał utrzymanie stałego minimalnego poziomu wody umożliwiający koszenie łąk w okresie letnim, zgodnie z wymogami pakietu rolnośrodowiskowego.
Opracowanie musi zawierać:
a) dokumentację kosztorysowo-projektową w wersji papierowej w kompletach w tym:
— mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych – 3 egzemplarze;
— projekt budowlany – 4 egzemplarze;
— projekt wykonawczy – 6 egzemplarzy;
— studium wykonalności – 2 egzemplarze;
— operat wodno-prawny – 2 egzemplarze;
— ostateczna decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
— ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi;
— kosztorys inwestorski, przedmiar robót z elementami formularza ofertowego – 2 egzemplarze;
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) -2 egzemplarze;
— raport oddziaływania na środowisko – jeśli będzie wymagany,
b) ww. dokumentację w wersji elektronicznej j.n.
— w wersji elektronicznej na płycie CD projekt wykonawczy w formacie Adobe Acrobat (.pdf), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski w formacie MS – Office (.doc, .xls) lub Adobe Acrobat (.pdf). Elementy graficzne dokumentacji należy przedłożyć w postaci plików w powszechnie rozpoznawalnych formatach (.bmp, .tif, .jpg, .gif) bądź dołączyć oprogramowanie pozwalające odczytać te pliki.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także dokonanie przez Wykonawcę wszelkich uzupełnień (szczególnie aktualizacja kosztorysu inwestorskiego) i poprawek także po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie wynagrodzenia.
Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy:
a) etap I – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w każdym z ww. przypadków wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, ................ *(termin określony w ofercie).
* 28.08.2018 r. – to maksymalny termin realizacji zamówienia określony przez Zamawiającego.
* Minimalny realny termin realizacji zamówienia określony przez Zamawiającego to 2.1.2018 r.
b) etap II – pełnienie nadzoru autorskiego – do dnia końcowego odbioru robót budowlanych realizowanych na podstawie projektów objętych niniejszym zamówieniem (maksymalny przewidywany termin realizacji inwestycji do 30.11.2019 r.).
Dokumentacja projektowa musi być wykonana w oparciu o:
a) ustawę z dnia 7.7.1994 roku- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
b) ustawę z dnia 18.7.2001 roku – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.),
c) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 1 i 2 w/w rozporządzenia,
d) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),
e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.4.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 nr 86 poz 579)
f) Podręcznik wdrażania projektów. Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej. cz. I i cz. II – odpowiednio załącznik nr 7 i nr 8 do SIWZ.
Cechy techniczne, normy, wymagania techniczne i jakościowe, ilość i rodzaj:
Stan projektowany:
— Zbiornik retencyjny o powierzchni około 1,30 ha
— Pojemność zbiornika około 13000 m³
— Głębokość maksymalna piętrzenia do 3 m
— Odbudowa zapory ziemnej (grobli) o długości około 70,0 m
— Szerokość korony około 4,0 m
— Nachylenie skarp 1:2
— Wykonanie przelewu jako urządzenia upustowego
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce o nr ewidencyjnym 3232/4 obręb Mingajny, gm. Orneta, powiat Lidzbark Warmiński, Województwo Warmińsko-Mazurskie.
Projektowany zbiornik retencyjny położony będzie na obszarze Leśnictwa Migny w oddz. 374. Jest to wąska i stosunkowo głęboka wcięta dolina w środkowej części ścieku strumyka (bez nazwy), który jest prawobrzeżnym drugorzędnym dopływem Drwęcy Warmińskiej.
Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty dotyczące przedsięwzięcia muszą być oznaczone znakami Funduszy Europejskich, zgodnie z wytycznymi zwartymi w podręczniku wdrażania projektów. cz. I i cz. II – załącznik nr 7 i nr 8 do SIWZ.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71322000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu kompletnej (w sposób umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie i wykonanie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych) dokumentacji projektowej zadania pt.: „Zbiornik retencyjny Migny”, uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w każdym z ww. przypadków wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, a także pełnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji inwestycji w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, tj. do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.
Estimated value excluding VAT: 23 537,50 PLN
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Starting 7.9.2017. Completion 28.8.2018

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset i 00/100 zł)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP Paribas nr rachunku: 15203000451110000002768700 z dopiskiem: „WADIUM MRN L.MIGNY”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (Kasa – pokój nr 6). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny zamówienia.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, przy uwzględnieniu zapisów zawartych w pkt 17.5. i 17.6.
Zamawiający zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota w wysokości 30 % zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż 15-go dnia po upływie okresu rękojmi za wady.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, winny zawierać następujące elementy:
a) nazwę wykonawcy (zobowiązanego) i jego siedzibę;
b) nazwę beneficjenta ( zamawiającego );
c) nazwę gwaranta lub poręczyciela;
d) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona;
e) sformułować zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania, na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy;
f) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia określonymi w pkt 17.5 i 17.6.
Z chwilą zaistnienia nienależytego wykonania umowy, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji.
Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji zawierającej wszystkie istotne postanowienia:
1) klauzulę o nieodwołalnym i bezwarunkowym charakterze gwarancji;
2) klauzulę – płatne na pierwsze pisemne żądanie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania zapłaty;
3) klauzulę o zapłacie na podstawie wyłącznie pisemnego oświadczenia Beneficjenta o tym że żądana kwota jest mu należna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, bez konieczności dołączania do żądania, dodatkowych dokumentów wskazujących na zasadność lub podstawę żądania zapłaty;
4) klauzulę o braku obowiązku powiadamiania Gwaranta o zmianach do umowy oraz braku wpływu dokonywanych zmian na zobowiązanie Gwaranta;
5) klauzulę o poddaniu ewentualnych sporów jakie mogą wyniknąć na tle realizacji gwarancji pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby jednostki organizacyjnej Beneficjenta.
Za niedopuszczalne i skutkujące odmową przyjęcia gwarancji będą w szczególności zapisy gwarancji:
— o zabezpieczeniu zapłaty roszczeń Zamawiającego jedynie z tytułu zapłaty kar umownych;
— o zabezpieczeniu zapłaty roszczeń Zamawiającego z wyłączeniem kar umownych.
Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału, nie później niż w dniu podpisania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, wyłoniony Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego najpóźniej dzień przed terminem podpisania umowy, z oznaczeniem zamówienia.
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmian form zabezpieczenia na jedną lub kilka z dopuszczonych form, określonych w punkcie 17.3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym.
Warunki płatności
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1, płatne będzie po odbiorze Przedmiotu Umowy na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru prac wskazany w § 7 ust. 8.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
5. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.
6. W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.
7. W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
c) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
d) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. d – l obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 7.1. należy załączyć (1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: yes
Description of particular conditions: Dokumentacja projektowa musi być wykonana w oparciu o:
a) ustawę z dnia 7.7.1994 roku- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
b) ustawę z dnia 18.7.2001 roku – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.),
c) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 1 i 2 w/w rozporządzenia,
d) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),
e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.4.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U. z 2007 nr 86 poz 579)
f) Podręcznik wdrażania projektów. Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej. cz. I i cz. II – odpowiednio załącznik nr 7 i nr 8 do SIWZ.
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 7 Pzp.
Na podstawie:
1) art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);.
2) art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
3) art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4) art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN
5) art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp;
6) art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN
7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załączniku nr 2 do SIWZ, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie Zamawiającego lub na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

W JEDZ należy podać następujące informacje:
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 Pzp – informacje wymagane w części III lit. A JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp – informacje wymagane w części III lit. B JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp – informacje wymagane w części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp – informacje wymagane w części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 18 Pzp – informacje wymagane w części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp – informacje wymagane w części III lit. C wiersz szósty JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 Pzp – informacje wymagane w części iii lit. c wiersz czwarty JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp – informacje wymagane w części III lit. D JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp – informacje wymagane w części III lit. D JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp – informacje wymagane w części iii lit. c wiersz drugi JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp – informacje wymagane w części III lit. C wiersz trzeci JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp – informacje wymagane w części III lit. C wiersz siódmy JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp – informacje wymagane w części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp – informacje wymagane w części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp – informacje wymagane w części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ;
— na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej – informacje nt. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które podać należy w Części IV, lit. B, pkt 5 JEDZ;
— na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających na wykonaniu projektu technicznego odpowiadającego rodzajem przedmiotowi zamówienia określonemu w SIWZ, które podać należy w Części IV lit. C pkt 1b JEDZ;
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby), terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług.
— na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, które podać należy w Części IV lit. C pkt 2 JEDZ.
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień bądź kwalifikacji (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania.
JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.
b) dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
g) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);
i) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);
j) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ),
k) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);
l) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);
Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b – l Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.
Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b – l powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.
7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.
7.3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.2. pkt 3 ppkt 3.1. – 3.2.) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt 6.2. pkt 2) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ.
JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.
2) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1. lit. d – l. Dokumenty wymienione w pkt 7.1. lit. d – l Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.
7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:
1) o których mowa w pkt 7.1. lit. d), e) i f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2) o których mowa w pkt 7.1. lit. g) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp.
7.5. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt. 7.4. ust. 1 lit. a) oraz w rozdziale 7 pkt 7.4. ust. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt. 7.4. ust. 1)
lit. b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7.5. stosuje się odpowiednio.
7.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7.8. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
7.9. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
c) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
d) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. d – l obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
7.10. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 7.1. należy załączyć (1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.
7.11. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) jednolity europejski dokument zamówienia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. W przypadku wyboru przez Wykonawcę formy elektronicznej jednolity europejski dokument zamówienia należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7.12. Zamawiający informuje, iż na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy.
7.13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej – informacje nt. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które podać należy w Części IV, lit. B, pkt 5 JEDZ;
Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Minimum level(s) of standards possibly required: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000 PLN
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających na wykonaniu projektu technicznego odpowiadającego rodzajem przedmiotowi zamówienia określonemu w SIWZ, które podać należy w Części IV lit. C pkt 1b JEDZ;
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby), terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług.
Dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, które podać należy w Części IV lit. C pkt 2 JEDZ.
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień bądź kwalifikacji (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania.
Minimum level(s) of standards possibly required:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
3.1 Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonanie projektu na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonaniu projektu technicznego odpowiadającego rodzajem przedmiotowi zamówienia określonemu w SIWZ, o wartości nie mniejszej niż 5 000 PLN brutto każda,
3.2. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Skrócenie maksymalnego terminu realizacji zamówienia. Weighting 40

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
SA.270.3.2017
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.9.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 6.9.2017 - 11:00

Place:

Orneta

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.
Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej (Fundusz Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Wartość projektu:
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000 PLN
VI.3)Additional information
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 28.8.2018 r. (jest to maksymalny termin realizacji zamówienia określony przez Zamawiającego)
* Minimalny realny termin realizacji zamówienia określony przez Zamawiającego to 2.1.2018 r.
* Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od jednego z kryteriów oceny ofert i określony zostanie po wyborze oferty.
* Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia zawarcia umowy. Z uwagi na brak możliwości ujęcia w formularzu takiego zapisu, wpisano przybliżony termin rozpoczęcia realizacji zamówienia.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwoławcza – Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
Fax: +48 224587800

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwoławcza – Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
Fax: +48 224587800

VI.5)Date of dispatch of this notice:
25.7.2017