Diensten - 296117-2020

25/06/2020    S121

Portugal-Funchal: Artistieke diensten

2020/S 121-296117

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Secretaria Regional do Turismo e Cultura
Nationaal identificatienummer: 671000527
Postadres: Avenida Arriaga, 18
Plaats: Funchal
NUTS-code: PT300 Região Autónoma da Madeira
Postcode: 9004-519
Land: Portugal
E-mail: aprovisionamento.srtc@madeira.gov.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.madeira.gov.pt/srtc
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.acingov.pt
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.acingov.pt
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.acingov.pt
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Conservação e restauro de azulejos do Convento de Santa Clara, Funchal

Referentienummer: 1/SRTC/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92312000 Artistieke diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Serviços de conservação e restauro de azulejos do Convento de Santa Clara, Funchal.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 214 800.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT300 Região Autónoma da Madeira
Voornaamste plaats van uitvoering:

São Pedro.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Serviços de conservação e restauro de azulejos do Convento de Santa Clara, Funchal.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Preço / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 214 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 365
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

FEDER.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Não aplicável.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho do Governo Regional da Madeira
Postadres: Avenida do Infante, 1
Plaats: Funchal
Postcode: 9004-547
Land: Portugal
E-mail: gabinete.presidencia@madeira.gov.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/06/2020