Usługi - 296215-2020

Submission deadline has been amended by:  355455-2020
25/06/2020    S121

Polska-Raszyn: Usługi w zakresie oprogramowania

2020/S 121-296215

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Raszyn
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2a
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.raszyn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej w gminie Raszyn – faza V”

Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2020.DC
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej w gminie Raszyn – faza V”.

Zakres przedmiotu zmówienia obejmuje budowę systemu informacji przestrzennej (zwanego dalej: GIS) i modelu hydraulicznego sieci wodociągowej obejmujących w swym zakresie zagadnienia związane z zebraniem i usystematyzowaniem danych o sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ich obiektach położonych na terenie gminy Raszyn.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38221000 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
48610000 Systemy baz danych
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72221000 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
79999100 Usługi skanowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej w gminie Raszyn – faza V”.

Zakres przedmiotu zmówienia obejmuje budowę systemu informacji przestrzennej (zwanego dalej: GIS) i modelu hydraulicznego sieci wodociągowej obejmujących w swym zakresie zagadnienia związane z zebraniem i usystematyzowaniem danych o sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ich obiektach położonych na terenie gminy Raszyn.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/08/2020
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. Usługi polegały będą na wykonaniu dodatkowych elementów systemu informatycznego GIS zgodnie z wytycznymi określonymi w SIWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

PIOS.02.03.00-00-0057/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), Wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze co najmniej osoby pełniące rolę:

— kierownika projektu wykonującego czynności z zakresu kierowania pracami przy realizacji projektu polegającymi na budowie systemu informatycznego oraz kierownika wdrażania GIS zg. z SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

6.2.1. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6.2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności;

6.2.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.2.5. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.:

B1) sytuacja finansowa;

Wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową niezbędną do realizacji umowy w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych);

B2) sytuacja ekonomiczna:

Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Doświadczenie zawodowe: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem głównych usług wraz z dostawą sprzętu (w ramach jednej lub kilku u mów) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie w tym co najmniej:

1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na opracowaniu i wdrożeniu co najmniej jednego matematycznego modelowania hydraulicznego sieci kanalizacji wodociągowej lub deszczowej lub kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji o liczbie mieszkańców min. 10 000 (dziesięć tysięcy), przy czym model posiadał minimum 700 (siedemset) węzłów przeliczanych jednorazowo, został skalibrowany w oparciu o min. 7 (siedem) poprawnie zarejestrowanych ciągów pomiarowych ciśnienia i przepływu, pochodzących z kampanii pomiarowej i/lub systemu SCADA;

1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu co najmniej 1 wdrożenia systemu lub oprogramowania do diagnostyki sieci kanalizacji wodociągowej lub deszczowej lub kanalizacji sanitarnej, opartego na statystycznej analizie danych polegającej na prognozie stanu awarii;

1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu co najmniej 1 wdrożenia systemu lub oprogramowania do diagnostyki systemu sieci kanalizacji wodociągowej lub deszczowej lub kanalizacji sanitarnej, opartego na statystycznej analizie danych polegającej na prognozie stanu awarii,

— 1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wdrożeniu co najmniej 2 zintegrowanych systemów informacji przestrzennej GIS, wyposażonych w mobilne rozwiązania pracujące na urządzeniach w trybie online (wyposażonych min. w mobilny GIS oraz moduł dyspozytorski).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia: w tym co najmniej:

a) kierownik projektu (1 osoba) – osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako udział w realizacji co najmniej 2 projektów informatycznych o łącznej wartości co najmniej 500 tys. zł brutto, każdy w roli kierownika projektu, polegających na budowie systemu informatycznego obejmującego wdrożenie i konfigurację oprogramowania, w tym przynajmniej jeden o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto obejmujący dostawę i wdrożenie systemu informatycznego klasy GIS;

b) ekspert 1 – kierownik wdrażania systemu GIS (1 osoba), posiadający wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi, w tym co najmniej 2 wdrożeniami systemów informacji przestrzennej GIS, zintegrowanymi przynajmniej w zakresie jednego z następujących systemów: billing, SCADA, model hydrauliczny.

c) ekspert 2 – programista GIS (1 osoba), posiadający wykształcenie wyższe informatyczne oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym nabyte przy wdrażaniu co najmniej 2systemów inf. przestrzennej w przedsiębiorstwach wod.-kan. dot. systemów wodociągowych,

d) ekspert 3 – specjalista ds. modelowania hydrauliki sieci wodociągowej (1 os.) posiadający wykształcenie wyższe techniczne, w ciągu 3 lat opracował matematyczny model sieci dla min. 1 aglomeracji o liczbie mieszkańców pow. 10 000, przy czym co najmniej 1 z modeli posiadał co najmniej 700 węzłów i został skalibrowany w oparciu o min. 7 poprawnie zarejestrowanych ciągów pomiarowych ciśnienia i przepływu, pochodzących z kampanii pomiarowej lub Scada.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy – określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy – załączniku do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/07/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego:

05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a, POLSKA – sala konferencyjna Urzędu Gminy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez Zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, POLSKA.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest:

pan Arkadiusz Godula, tel.: +48 227017842, adres e-mail: iod@raszyn.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn.: »Uporządkowanie gospodarki przestrzennej w Gminie Raszyn – faza V«” znak: ZP.271.1.13.2020.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z wytycznymi określonymi w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2020