Usługi - 296218-2020

Submission deadline has been amended by:  399313-2020
25/06/2020    S121

Polska-Chorzów: Usługi dekoracji wnętrz

2020/S 121-296218

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Bochenek
E-mail: bzp@chorzow.eu
Tel.: +48 324165237
Faks: +48 324165640
Adresy internetowe:
Główny adres: www.chorzow.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/chorzow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/chorzow
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/chorzow
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska – Rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa”

Numer referencyjny: RZP.271.273.2020
II.1.2)Główny kod CPV
79931000 Usługi dekoracji wnętrz
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska – Rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – program operacyjny Infrastruktura i środowisko jest usługa, polegająca na wykonaniu wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie wraz z dostawą niezbędnego sprzętu, scenografii, wykonaniem kontentów i grafik, instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów audiowizualnych i oświetlenia. Wystaw zrealizowana zostanie w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego projekt wystawy.

Szczegółowy zakres prac został opisany w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000 Urządzenia multimedialne
39154000 Sprzęt wystawowy
38652100 Projektory
30200000 Urządzenia komputerowe
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
42961000 System sterowania i kontroli
32342400 Sprzęt nagłaśniający
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
38653400 Ekrany projekcyjne
32342410 Sprzęt dźwiękowy
79930000 Specjalne usługi projektowe
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
79823000 Usługi drukowania i dostawy
79931000 Usługi dekoracji wnętrz
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45223100 Montaż konstrukcji metalowych
45317000 Inne instalacje elektryczne
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
32321200 Urządzenia audiowizualne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Chorzów, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska – Rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – program operacyjny Infrastruktura i środowisko jest usługa, polegająca na wykonaniu wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie wraz z dostawą niezbędnego sprzętu, scenografii, wykonaniem kontentów i grafik, instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów audiowizualnych i oświetlenia. Wystaw zrealizowana zostanie w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego projekt wystawy.

Szczegółowy zakres prac został opisany w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – program operacyjny Infrastruktura i środowisko.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp z zastosowaniem art. 24aa. tzw. procedury odwróconej.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wysokość wadium i sposób wniesienia określony jest w rozdziale XI SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

• co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu wystawy obejmującej elementy multimedialne i wyposażenie scenograficzne oraz kontent multimedialny (np. aplikacja, film), oraz

• co najmniej dwa zamówienia, polegające na wykonaniu wystawy o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych i 00/100), w tym co najmniej jedno obejmujące elementy multimedialnej wyposażenie scenograficzne oraz zarządzanie kontentem multimedialnym o wartości co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zmiany do umowy zostały opisane w postanowieniach umownych.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Miasta Chorzów, 41-500 Chorzów, Rynek 1, POLSKA, pokój 420. Oferty składa się elektronicznie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/chorzow

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Informacje dotyczące podstaw wykluczenia znajdują się w rozdziale V ust. 1 SIWZ.

II. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ w rozdziale VI ust. 1.

III. Dokumenty jaki będzie żądał Zamawiający w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania przez Wykonawcę oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu szczegółowo opisano w rozdziale VI ust. 2, 3 i 5 SIWZ.

IV. W terminie związania ofertą Zamawiający uznaje, że okres 2 miesiące jest liczony jako 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5, zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku:

a) nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9. Skarga do sądu. Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a–198g Ustawy. Uwaga! wniesienie odwołania jest rozumiane jako doręczenie Zamawiającemu w taki sposób żeby mógł zapoznać się z jego treścią.

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2020