Služby - 296308-2017

29/07/2017    S144

Francúzsko-Paríž: Realitné poradenstvo a odborná pomoc

2017/S 144-296308

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: ESMA
Poštová adresa: 103 rue de Grenelle
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR101 Paris
PSČ: 75007
Štát: Francúzsko
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.esma.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2773
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Poštová adresa: CS 60747, 103 rue de Grenelle
Mesto/obec: Paris Cedex 07
PSČ: 75345
Štát: Francúzsko
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Kód NUTS: FR101 Paris
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.esma.europa.eu/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Realitné poradenstvo a odborná pomoc.

Referenčné číslo: PROC/2017/08.
II.1.2)Hlavný kód CPV
70000000 Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami)
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tejto výzvy na súťaž je výber spoločnosti špecializovanej na realitné poradenstvo, ktorá pomôže orgánu ESMA v nasledujúcich mesiacoch pri hľadaní jeho budúcich priestorov (ktoré budú prenajaté).

Tieto služby realitného poradenstva pozostávajú najmä z:

— analýzy „aktuálneho stavu“ a zhodnotenia potrieb,

— štúdie trhu a posúdenia alternatívnych možností s cieľom podporovať ESMA počas vyhľadávania na trhu,

— strategickej správy s analýzou nákladov a výnosov, odporúčaní, výberu a porovnania najvhodnejších dostupných ponúk na parížskom trhu,

— komerčného, finančného a právneho poradenstva pri rokovaniach.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
70000000 Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FR101 Paris
II.2.4)Opis obstarávania:

ESMA potrebuje poradenskú spoločnosť a skupinu jej odborníkov na rôzne realitné služby a na trh s nehnuteľnosťami, najmä v oblasti obchodných kancelárskych priestorov, s cieľom poskytnúť odborné poradenstvo a pomoc pri riadení projektu, až kým si orgán nevyberie svoje budúce priestory.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30/08/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 07/09/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

priestory EMSA.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/07/2017