Leveringen - 296326-2017

29/07/2017    S144

Nederland-Petten: Rechtstreekse leveringsopdracht(en) (2 percelen) voor: de vervanging van de beveiligingsomheining en de bijwerking van het detectiesysteem, en een tijdelijke omheining bij het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek te Petten

2017/S 144-296326

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Joint Research Centre (JRC), JRC.C — Energy, Transport and Climate (Petten)
Postadres: Westerduinweg 3
Plaats: Petten
NUTS-code: NL328 Not specified
Postcode: 1755 LE
Land: Nederland
Contactpersoon: L. Vuskovic
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/

Adres van het kopersprofiel: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2660
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rechtstreekse leveringsopdracht(en) (2 percelen) voor: de vervanging van de beveiligingsomheining en de bijwerking van het detectiesysteem, en een tijdelijke omheining bij het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek te Petten.

Referentienummer: JRC/PTT/2017/C/0038/RC.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Perceel 1: rechtstreekse leveringsopdracht voor de vervanging van de beveiligingsomheining en de bijwerking van het detectiesysteem, met inbegrip van aanverwante diensten.

Perceel 2: rechtstreekse leveringsopdracht voor een nieuwe tijdelijke omheining, met inbegrip van een detectiesysteem, speedgate en roadblocker aan de hoofdingang van de standplaats, met inbegrip van aanverwante diensten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 875 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rechtstreekse leveringsopdracht voor de vervanging van de beveiligingsomheining en de bijwerking van het detectiesysteem, met inbegrip van aanverwante diensten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
35121700 Alarmsystemen
35123000 Uitrusting voor detectie op terrein
35125000 Bewakingssysteem
50610000 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, NEDERLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rechtstreekse leveringsopdracht voor de vervanging van de beveiligingsomheining en de bijwerking van het detectiesysteem, met inbegrip van aanverwante diensten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 750 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 66
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 20
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2660
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rechtstreekse leveringsopdracht voor een nieuwe tijdelijke omheining, met inbegrip van een detectiesysteem, speedgate en roadblocker aan de hoofdingang van de standplaats, met inbegrip van aanverwante diensten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
35121700 Alarmsystemen
35123000 Uitrusting voor detectie op terrein
35125000 Bewakingssysteem
50610000 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, NEDERLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rechtstreekse leveringsopdracht voor een nieuwe tijdelijke omheining, met inbegrip van een detectiesysteem, speedgate en roadblocker aan de hoofdingang van de standplaats, met inbegrip van aanverwante diensten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 125 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 66
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 20
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2660

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/09/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/07/2017