Dodávky - 296326-2017

29/07/2017    S144

Holandsko-Petten: Priame zmluvy na dodávku (2 časti), čo sa týka: výmeny bezpečnostného oplotenia a aktualizácie detekčného systému a dočasného oplotenia v Spoločnom výskumnom centre v Pettene

2017/S 144-296326

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Joint Research Centre (JRC), JRC.C – Energy, Transport and Climate (Petten)
Poštová adresa: Westerduinweg 3
Mesto/obec: Petten
Kód NUTS: NL328 Not specified
PSČ: 1755 LE
Štát: Holandsko
Kontaktná osoba: L. Vuskovic
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2660
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Priame zmluvy na dodávku (2 časti), čo sa týka: výmeny bezpečnostného oplotenia a aktualizácie detekčného systému a dočasného oplotenia v Spoločnom výskumnom centre v Pettene.

Referenčné číslo: JRC/PTT/2017/C/0038/RC.
II.1.2)Hlavný kód CPV
35120000 Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Časť 1: priama zmluva na dodávku, čo sa týka výmeny bezpečnostného oplotenia a aktualizácie detekčného systému vrátane súvisiacich služieb.

Časť 2: priama zmluva na dodávku, čo sa týka nového dočasného oplotenia vrátane brány na rýchly prechod typu „speed gate“ a cestnej bariéry pri hlavnom vchode na pracovisko vrátane súvisiacich služieb.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 875 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Priama zmluva na dodávku, čo sa týka výmeny bezpečnostného oplotenia a aktualizácie detekčného systému vrátane súvisiacich služieb

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
35120000 Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
35121700 Poplašné systémy
35123000 Zariadenia na identifikáciu polohy
35125000 Systémy ostrahy/dohľadu
50610000 Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: NL328 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, HOLANDSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Priama zmluva na dodávku, čo sa týka výmeny bezpečnostného oplotenia a aktualizácie detekčného systému vrátane súvisiacich služieb.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 750 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 66
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 20
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2660
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Priama zmluva na dodávku, čo sa týka nového dočasného oplotenia vrátane brány na rýchly prechod typu „speed gate“ a cestnej bariéry pri hlavnom vchode na pracovisko vrátane súvisiacich služieb

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
35120000 Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
35121700 Poplašné systémy
35123000 Zariadenia na identifikáciu polohy
35125000 Systémy ostrahy/dohľadu
50610000 Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: NL328 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, HOLANDSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Priama zmluva na dodávku, čo sa týka nového dočasného oplotenia vrátane brány na rýchly prechod typu „speed gate“ a cestnej bariéry pri hlavnom vchode na pracovisko vrátane súvisiacich služieb.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 125 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 66
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 20
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2660

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 08/09/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/07/2017