Προμήθειες - 296332-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

29/07/2017    S144    Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Προμήθειες - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Δεν διευκρινίζεται 

Βέλγιο-Geel: Δωρεά επαναχρησιμοποιήσιμων και ανακυκλώσιμων ειδών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για ανθρωπιστικές, κοινωνικές, φιλανθρωπικές ή περιβαλλοντικές υπηρεσίες

2017/S 144-296332

Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

αριθ. αναφοράς AMI — JRC/GEE/2017/R.5/0102/AMI

 1.Αναθέτουσα αρχή:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Joint Research Centre, Resource Management Geel, Retieseweg 111, 2440 Geel, ΒΕΛΓΙΟ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
 2.Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων:

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η κατάρτιση καταλόγου προεπιλεγέντων υποψηφίων για τη δωρεά επαναχρησιμοποιήσιμων και ανακυκλώσιμων ειδών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για ανθρωπιστικούς, κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς ή περιβαλλοντικούς σκοπούς.
Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ακόλουθη διεύθυνση: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Παρακαλείστε να προσδιορίσετε στο θέμα της αλληλογραφίας σας την αναφορά για την εν λόγω την πρόσκληση «JRC/GEE/2017/R.5/0102/AMI — donation of reusable and recyclable goods»
Η εγγραφή στον κατάλογο δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων.
 3.Πληροφορίες και έγγραφα προς υποβολή:

Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει στην εκδήλωση ενδιαφέροντος να παράσχουν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και να αναφέρουν τους συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος όπως ορίζονται στο σημείο 7.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2761
στην οποία να δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στο σημείο 10. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι δεόντως χρονολογημένη και υπογεγραμμένη από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ενδέχεται να κληθούν να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία περί μη αποκλεισμού.
 4.Γενική περιγραφή της διαδικασίας:

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.
Η αναθέτουσα αρχή θα καταρτίσει έναν κατάλογο προεπιλεγέντων υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια του σημείου 11.
Κάθε φορά που πρόκειται να συναφθεί επιμέρους σύμβαση σχετικά με τον τομέα που περιγράφεται στο σημείο 7, η αναθέτουσα αρχή θα καλεί όλους τους υποψήφιους του καταλόγου να υποβάλουν προσφορά. Η αναθέτουσα αρχή θα αποστείλει στους εν λόγω υποψηφίους τη συγγραφή υποχρεώσεων σχετικά με την εν λόγω σύμβαση.
 5.Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Εάν η επεξεργασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει την καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως όνομα, διεύθυνση και βιογραφικό σημείωμα), τα εν λόγω δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18.12.2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η ανταπόκριση στην παρούσα προκήρυξη και τα ζητούμενα προσωπικά δεδομένα απαιτούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 4 ανωτέρω και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς αυτούς από την αναθέτουσα αρχή όπως αναφέρεται στο σημείο 1, η οποία ενεργεί επίσης ως ελεγκτής δεδομένων. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας διατίθενται στη δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να καταχωρηθούν, από τον υπόλογο της Επιτροπής, είτε μόνο στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ) είτε τόσο στο ΣΕΠ όσο και στην κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς (CED), εάν τελείτε σε κάποια από τις καταστάσεις που αναφέρονται:
— στην απόφαση 2008/969/ΕΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 16.12.2008, σχετικά με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους υπόλογους της Επιτροπής και των εκτελεστικών οργανισμών (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε τη δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm) ή
— στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1302/2008 της Επιτροπής, της 17.12.2008, σχετικά με την κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε τη δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.Χρήση του καταλόγου που θα προκύψει από την παρούσα προκήρυξη:

Ο κατάλογος που θα προκύψει από την παρούσα προκήρυξη θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη σύναψη συμβάσεων του ακόλουθου είδους:
— σύμβαση δωρεάς.
 7.Λεπτομερής περιγραφή των τομέων που καλύπτονται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Τομέας 1: έπιπλα γραφείου στα οποία συμπεριλαμβάνονται καρέκλες, γραφεία, ερμάρια, κ.λπ.
Εκτιμώμενο ποσό: αύξηση αναμένεται κατά τα ακόλουθα έτη από 1 έως 200 είδη ανά έτος.
Τομέας 2: Εξοπλισμός ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών, φορητών υπολογιστών, εκτυπωτών, κ.λπ.
Εκτιμώμενο ποσό:
— περίπου 125 υπολογιστές/σημειωματάρια ανά έτος, τουλάχιστον 4 ετών,
— περίπου 10–20 εκτυπωτές/έτος, περίπου 6 ετών,
— λοιπά.
Τομέας 3: τεχνικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (εκτός επιστημονικού εξοπλισμού) συμπεριλαμβανομένης μιας ευρείας ποικιλίας εργαλείων, εξοπλισμού και μηχανημάτων.
Εκτιμώμενο ποσό: αύξηση αναμένεται κατά τα ακόλουθα έτη από 1 έως 50 είδη ανά έτος.
Το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού υπόκειται σε πολιτική αντικατάστασης και είναι σε λειτουργία. Εν τούτοις, μέρος αυτού πιθανόν να παρουσιάζει βλάβες. Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι δεν παρέχεται στήριξη. Όλοι οι σκληροί δίσκοι υπολογιστή έχουν χαλάσει ή αφαιρεθεί για λόγους ασφαλείας.
 8.Τόπος και όροι παράδοσης:

Τα είδη πρόκειται να συλλεχθούν από τα κτίρια του JRC στο Geel που βρίσκονται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο 1.
Τα είδη θα δωρηθούν υπό τους κάτωθι αναφερόμενους όρους:
1. οι υποψήφιοι θα συλλέξουν τα είδη από το JRC στο Geel χρησιμοποιώντας ιδίους πόρους και προσωπικό υπό την δική τους ευθύνη,
2. τα είδη θα παραληφθούν ως έχουν, δηλαδή με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης. Τα είδη δεν τοποθετούνται σε πακέτα,
3. οι υποψήφιοι αναλαμβάνουν να χρησιμοποιήσουν τα είδη μόνον για έργα με κοινωνικό, ανθρωπιστικό, φιλανθρωπικό ή περιβαλλοντικό χαρακτήρα,
4. οι αποδέκτες αναλαμβάνουν να συμμορφώνονται αυστηρά προς όλους τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της αποσυναρμολόγησης όλων των αγαθών, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, και να καλύψουν όλο το κόστος που συνεπάγεται.
 9.Ημερομηνία λήξης του καταλόγου που θα προκύψει από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Ο κατάλογος που θα προκύψει από την παρούσα προκήρυξη θα ισχύει για χρονικό διάστημα 3 ετών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανά πάσα στιγμή εκτός των τελευταίων 3 μηνών της περιόδου ισχύος του καταλόγου.
 10.Κριτήρια αποκλεισμού:

Από τη συμμετοχή αποκλείονται οι υποψήφιοι:
α) οι οποίοι τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή κατά των οποίων έχει κινηθεί σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
β) οι οποίοι ή τα πρόσωπα που διαθέτουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή άσκησης ελέγχου, έχουν καταδικασθεί με απόφαση της αρμόδιας αρχής ενός κράτους μέλους που έχει ισχύ δεδικασμένου για κάθε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή,
γ) οι οποίοι έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές καθώς και με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και διεθνών οργανισμών,
δ) οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή των φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι ή εκείνες της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμη τις διατάξεις της χώρας στην οποία πρέπει να εκτελεσθεί η σύμβαση,
ε) οι οποίοι ή τα πρόσωπα που διαθέτουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή άσκησης ελέγχου, έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης,
στ) οι οποίοι υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις διότι έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή για τη συμμετοχή τους σε διαδικασία διαγωνισμού ή διότι δεν έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες ή έχουν διαπράξει διαπιστωμένα σοβαρό παράπτωμα εκτέλεσης στο πλαίσιο σύμβασης που καλύπτεται από τον προϋπολογισμό,
ζ) οι οποίοι τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τη σύμβαση, όπου σύγκρουση συμφερόντων θα μπορούσε ειδικότερα να προκύψει ως αποτέλεσμα οικονομικών συμφερόντων, πολιτικής ή εθνικής συγγένειας, οικογενειακών ή συναισθηματικών δεσμών ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού δεσμού ή κοινού συμφέροντος.
 11.Κριτήρια επιλογής:

α) Κριτήρια σχετικά με τη χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα:
άνευ αντικειμένου.
β) Κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
— περιγραφή της οργάνωσης:
• νομική φύση συνεργασίας (αποδεικτικό δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, κ.λπ.),
• πεδίο της δραστηριότητάς τους και συγκεκριμένα το κοινωνικό, ανθρωπιστικό, φιλανθρωπικό ή περιβαλλοντικό αντικείμενο,
— περιγραφή του τρόπου με τονο οποίο τα συλλεχθέντα από το JRC στο Geel αγαθά θα χρησιμοποιηθούν ή του τρόπου χρησιμότητάς τους στις δραστηριότητες των υποψηφίων.
 12.Εκ των υστέρων διαφάνεια:

Καθώς η εν λόγω εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά σε δωρεές, η απαίτηση αυτή δεν ισχύει.
 13.Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προς δημοσίευση:

17.7.2017.
 14.Ημερομηνία παραλαβής της από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

17.7.2017.