Tarned - 296332-2017

Kuva koondatud vaade

29/07/2017    S144    Euroopa Komisjon - Tarned - Kutse huvi kinnitavate teadete esitamiseks - Ei ole määratletud 

Belgia-Geel: Korduskasutatavate ja ringlussevõetavate kaupade annetamine mittetulundusorganisatsioonidele humanitaarsete, sotsiaalsete, heategevuslike või keskkondlike teenuste jaoks

2017/S 144-296332

Huvi väljendamise kutse teade

AMI viide – JRC/GEE/2017/R.5/0102/AMI

 1.Hankija:

Euroopa Komisjon, Joint Research Centre, Resource Management Geel, Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIA. E-post: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
 2.Taotluskord:

Selle huvi väljendamise kutse eesmärk on koostada nimekiri eelvalitud kandidaatidest, et annetada korduskasutatavaid ja ringlussevõetavaid kaupu mittetulundusorganisatsioonidele humanitaarsel, sotsiaalsel, heategevuslikul või keskkondlikul eesmärgil.
Huvi väljendamise teated tuleb esitada Euroopa Liidu 1 ametlikest keeltest. Nimetatud teated tuleb saata elektrooniliselt järgmisel aadressil: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
E-kirja teemareal tuleb esitada pakkumiskutse viide "JRC/GEE/2017/R.5/0102/AMI – donation of reusable and recyclable goods".
Nimekirja kandmine ei kohusta hankijat ühtki lepingut sõlmima.
 3.Esitatav teave ja dokumendid:

Huvitatud pooled peavad esitama täielikud kontaktandmed ja loetelu punktis 7 nimetatud erivaldkondadest, mille kohta nad soovivad oma huvi väljendada.
Kandidaadid peavad esitama kinnituse, mis on avaldatud järgmisel aadressil:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2761
Nimetatud dokumendiga kinnitatakse, et kandidaat ei ole üheski punktis 10 nimetatud menetlusest kõrvalejätmist põhjustavas olukorras. Volitatud esindaja peab kinnituse korrakohaselt allkirjastama ja kuupäevastama. Kahtluse tekkides võidakse nõuda kõrvalejätmiseelduste puudumist tõendavate alusdokumentide esitamist.
 4.Menetluse üldkirjeldus:

Huvitatud pooltel palutakse esitada huvi väljendamise teade kooskõlas käesolevas teates sätestatud reeglitega.
Hankija koostab nimekirja kandidaatidest, kes vastavad allpool punktis 11 sätestatud kriteeriumidele.
Juhul kui sõlmitakse erileping punktis 7 kirjeldatud valdkonnas, kutsub hankija kõik nimekirja kantud kandidaadid pakkumist esitama. Hankija saadab nimetatud kandidaatidele kõnealuse lepinguga seotud pakkumise iseloomustuse.
 5.Isikuandmete kaitse:

Kui teie huvi väljendamise teate töötlemine hõlmab isikuandmete (näiteks teie nime, aadressi ja elulookirjelduse) salvestamist ja töötlemist, töödeldakse kõnealuseid andmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.12.2000 määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. Juhul kui ei ole märgitud teisiti, siis on teie vastus käesolevale teatele ja mis tahes nõutavad isikuandmed nõutud eespool punktis 4 nimetatud eesmärgil ja nimetatut töötleb ka andmete kontrollijana tegutsev punktis 1 nimetatud hankija ja üksnes nimetatud eesmärgil. Teie isikuandmete töötlemisega seotud üksikasjad on saadaval eraelu puutumatuse kinnituses aadressil
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf
Euroopa Komisjoni raamatupidaja võib teie isikuandmed salvestada kas ainult varajase hoiatamise süsteemi (EWS) või nii varajase hoiatamise süsteemi kui ka menetlusest kõrvalejätmise keskandmekogusse (CED), kui te olete mõnes olukorras, mida on nimetatud
— komisjoni 16.12.2008 otsuses 2008/969/EÜ, Euratom, mis käsitleb varajase hoiatamise süsteemi komisjoni eelarvevahendite käsutajatele ja rakendusametitele (vt täpsemat teavet eraelu puutumatuse kinnitusest aadressil http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm), või
— komisjoni 17.12.2008 määruses (EÜ, Euratom) nr 1302/2008 menetlusest kõrvalejätmise keskandmekogu kohta (vt täpsemat teavet eraelu puutumatuse kinnitusest aadressil http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.Käesoleva teate alusel koostatava nimekirja kasutamine:

Käesoleva teate põhjal koostatud nimekirja kasutatakse eranditult järgmist tüüpi lepingute jaoks:
— annetusleping.
 7.Huvi väljendavate teadete esitamise kutse valdkondade täielik kirjeldus:

1. valdkond: kontorimööbel, sh toolid, lauad, kapid jne.
Eeldatav kogus: järgmistel aastatel võib oodata koguse suurenemist, mis ulatub aastas 1–200 esemeni.
2. valdkond: IKT-seadmed, sh arvutid, sülearvutid, printerid jne.
Eeldatav kogus:
— ligikaudu 125 arvutit/sülearvutit aastas, arvutite miinimumvanus on 4 aastat;
— ligikaudu 10–20 printerit aastas, mis on ligikaudu 6 aastat vanad;
— muu.
3. valdkond: tehnilised ja elektriseadmed (v.a teadusotstarbelised seadmed), sh mitmesugused eri tööriistad, seadmed ja masinad.
Eeldatav kogus: järgmistel aastatel võib oodata koguse suurenemist, mis ulatub aastas 1–50 esemeni.
Enamik seadmetest kuulub väljavahetamise poliitika alla ja need on töökorras, kuid mõned neist võivad olla katki. Kandidaatidel on oluline panna tähele, et tugiteenuseid ei osutata. Kõik arvutite kõvakettad on turvaeesmärgil tühjendatud või eemaldatud.
 8.Üleandmise koht ja tingimused:

Kaupadele tuleb tulla järele Teadusuuringute Ühiskeskuse hoonetesse, mis asuvad Geeli tegevuskohas punktis 1 esitatud aadressil.
Kaubad annetatakse järgmistel tingimustel:
1. kandidaadid võtavad Teadusuuringute Ühiskeskuse Geeli tegevuskohast kaubad vastu oma vahenditega, oma töötajate abil ja omal vastutusel;
2. kaubad võetakse vastu nende praeguses seisundis, mis on korduskasutatav või ringlussevõetav. Kaubad ei ole pakitud;
3. kandidaatidel on kohustus kasutada kaupu ainult sotsiaalset, humanitaarset, heategevuslikku või keskkonnahoidlikku laadi projektides;
4. kandidaadid kohustuvad rangelt järgima kõiki kohaldatavaid keskkonnakaitse-eeskirju, sh vajaduse korral osa kaupade demonteerimine ning sellega seotud kõikide kulude kandmine.
 9.Käesoleva huvi väljendamise kutse esitamise järel koostatava nimekirja jõusoleku aeg:

Käesoleva teate alusel koostatav nimekiri kehtib 3 aastat käesoleva teate lähetamisest. Huvitatud pooled võivad esitada taotluse igal ajal, kuid vähemalt 3 kuud enne nimekirja kehtivuse aja lõppu.
 10.Kõrvalejätmiskriteeriumid:

Kandidaadid jäetakse menetluses osalemisest kõrvale, kui
a) nad on pankrotis või likvideerimisel, neile on kohus määranud halduri, nad on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, on peatanud äritegevuse, nende suhtes kohaldatakse nimetatud küsimustega seotud menetlust või nad on samalaadses olukorras, mis tuleneb riiklike õigusaktidega ette nähtud samalaadsest menetlusest;
b) nad või isikud, kellel on volitused neid esindada, teha nende eest otsuseid või neid kontrollida, on liikmesriigi pädeva asutuse res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud ametialaste käitumisreeglite rikkumisega seotud süüteos;
c) nad on ametialaseid käitumisreegleid olulisel määral rikkunud ja hankija suudab seda mis tahes viisil, sealhulgas Euroopa Investeerimispanga ja rahvusvaheliste organisatsioonide otsuste abil tõendada;
d) nad ei ole täitnud kohustusi, mis on seotud sotsiaalkindlustusmaksete või maksude tasumisega ja mis tulenevad nende asukohariigi või hankija riigi või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õigusnormidest;
e) nad või isikud, kellel on volitused neid esindada, teha nende eest otsuseid või neid kontrollida, on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud pettuses, korruptsioonis, kuritegelikus ühenduses osalemises, rahapesus või mõnes muus ebaseaduslikus tegevuses, mis kahjustab liidu finantshuve;
f) neile on määratud halduskaristus, kuna nad on esitanud hankemenetluses osalemise tingimusena hankija nõutud teabena valeandmeid või on jätnud nimetatud teabe esitamata või nad on eelarvest rahastatud lepingut tõsiselt rikkunud, kuna on jätnud oma kohustused täitmata;
g) neil on lepinguga seotud huvide konflikti; huvide konflikt võib tekkida eelkõige majandushuvidest, poliitilistest või rahvuslikest suhetest, isiklikest suhetest või perekondlikest sidemetest või muudest asjakohastest suhetest või ühistest huvidest.
 11.Valikukriteeriumid:

a) Finants- ja majandussuutlikkust käsitlevad kriteeriumid:
ei kohaldata.
b) Tehnilist võimsust ja kutsesuutlikkust käsitlevad kriteeriumid:
— organisatsiooni kirjeldus:
• ühenduse õiguslik liik (avaliku või erasektori asutuse staatust kinnitav tõend jne);
• organisatsiooni tegevusvaldkond ja eelkõige organisatsiooni sotsiaalne, humanitaarne, heategevuslik või keskkondlik eesmärk;
— kirjeldus selle kohta, kuidas Teadusuuringute Ühiskeskuse Geeli tegevuskohast saadud kaupu kasutatakse või kuidas need aitavad kaasa kandidaadi tegevuse eesmärkidele.
 12.Tagantjärele avalikustamine:

Kuna kõnealune huvi väljendamise kutse käsitleb annetusi, siis ei kohaldata seda nõuet.
 13.Teate lähetamise kuupäev:

17.7.2017.
 14.Euroopa Liidu Väljaannete Talitusse laekumise kuupäev:

17.7.2017.