Prekės - 296332-2017

Pateikti glaustą rodinį

29/07/2017    S144    Europos Komisija - Prekės - Kvietimas pareikšti norą dalyvauti konkurse - Nenurodyta 

Belgija-Gelis: Daugkartinių ir pakartotinai panaudojamų prekių aukojimas ne pelno siekiančioms organizacijoms humanitarinėms, socialinėms, labdaros ar aplinkos tausojimo paslaugoms

2017/S 144-296332

Skelbimas apie kvietimą pareikšti susidomėjimą

AMI nuoroda – JRC/GEE/2017/R.5/0102/AMI

 1.Perkančioji organizacija:

Europos Komisija, Joint Research Centre, Resource Management Geel, Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIJA. El. p. jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
 2.Paraiškų teikimo procedūra:

Šio kvietimo pareikšti susidomėjimą tikslas – sudaryti atrinktų kandidatų sąrašą dėl daugkartinių ir pakartotinai panaudojamų prekių aukojimo ne pelno siekiančioms organizacijoms humanitariniais, socialiniais, labdaros ar aplinkos tausojimo tikslais.
Susidomėjimo paraiškos turėtų būti teikiamos viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų elektroniniu būdu šiuo adresu: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Prašome savo pašto temos eilutėje užrašyti nuorodą į šį konkursą „JRC/GEE/2017/R.5/0102/AMI — donation of reusable and recyclable goods“.
Įtraukimas į sąrašą neįpareigoja perkančiosios organizacijos sudaryti sutartis.
 3.Reikalaujama informacija ir dokumentai:

Susidomėjusios šalys turėtų pateikti savo išsamią kontaktinę informaciją ir savo susidomėjimo pareiškimuose nurodyti 7 punkte išvardytas specialias sritis, kurios jas domina,
Kandidatai turi pateikti savo garbės deklaraciją, kuri yra šiuo adresu
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2761
nurodydami, kad jie nėra patekę į jokią iš 10 punkte išvardytų šalinimo situacijų. Ji turi būti tinkamai pasirašyta įgalioto atstovo ir su data. Iškilus abejonėms, jų gali būti paprašyta pateikti nešalinimo situaciją patvirtinančius dokumentus.
 4.Bendras procedūros aprašymas:

Susidomėjusios šalys kviečiamos teikti susidomėjimo paraiškas pagal šiame skelbime nurodytas taisykles.
Perkančioji organizacija sudarys 11 punkte išdėstytus kriterijus atitinkančių atrinktų kandidatų sąrašą.
Kaskart sudarydama konkrečią su 7 punkte aprašyta sritimi susijusią sutartį, perkančioji organizacija pakvies visus į sąrašą įtrauktus kandidatus pateikti pasiūlymą. Perkančioji organizacija išsiųs šiems kandidatams konkurso specifikacijas, susijusias su konkrečia sutartimi.
 5.Asmens duomenų apsauga:

Jeigu tvarkant jūsų susidomėjimo paraišką reikia įrašyti ir sutvarkyti asmens duomenis (pvz., jūsų vardą ir pavardę, adresą ir gyvenimo aprašymą), tokie duomenys bus apdorojami vadovaujantis 18.12.2000 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. Jeigu nenurodyta kitaip, jūsų atsakymas į šį skelbimą ir bet kokie prašomi asmens duomenys yra reikalingi 4 punkto tikslais ir bus tvarkomi tik 1 punkte nurodytos perkančiosios organizacijos, kuri taip pat yra duomenų kontrolierius, tikslais. Informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą yra pateikta pareiškime apie privatumo saugą:
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf
Jūsų asmens duomenis Komisijos apskaitininkas gali užregistruoti tik išankstinio perspėjimo sistemoje (EWS) arba ir išankstinio perspėjimo sistemoje, ir centrinėje šalinimo duomenų bazėje (CED), jeigu būtumėte vienoje iš situacijų, minėtų:
— 16.12.2008 Komisijos sprendime 2008/969/EB, Euratomas dėl išankstinio perspėjimo sistemos, skirtos Komisijos leidimus duodantiems pareigūnams ir vykdomosioms įstaigoms (daugiau informacijos žr. pareiškime apie privatumo saugą http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm) arba
— 17.12.2008 Komisijos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1302/2008 dėl centrinės šalinimo duomenų bazės (daugiau informacijos žr. pareiškime apie privatumo saugą http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.Po šio skelbimo sudaryto sąrašo naudojimas:

Po šio skelbimo sudarytas sąrašas bus naudojamas tik šiam sutarčių tipui:
— aukojimo sutartis.
 7.Išsamus kvietime pareikšti susidomėjimą nurodytų sričių apibūdinimas:

1 sritis: biuro baldai, įskaitant kėdes, rašomuosius stalus, spinteles ir t. t.
Numatoma vertė: per ateinančius metus galima tikėtis padidėjimo nuo 1 iki 200 vienetų per metus.
2 sritis: IRT įranga, įskaitant kompiuterius, knyginius kompiuterius, spausdintuvus ir t. t.
Numatoma vertė:
— apytikriai 125 kompiuteriai / knyginiai kompiuteriai per metus; ne senesni nei 4 metai,
— apytikriai 10–20 spausdintuvų per metus; maždaug 6 metų senumo,
— kita.
3 sritis: techninė ir elektros įranga (be mokslinės įrangos), įskaitant įvairias priemones, įrangą ir techniką.
Numatoma vertė: per ateinančius metus galima tikėtis padidėjimo nuo 1 iki 50 vienetų per metus.
Didžiajai daliai įrangos taikoma pakeitimo politika ir ji yra veikianti, tačiau dalis įrangos gali būti sugedusi. Svarbu pažymėti, kad nėra teikiama parama. Visi kompiuterių standieji diskai buvo sutrenkti ar pašalinti dėl saugumo priežasčių.
 8.Pristatymo vieta ir sąlygos:

Prekės bus surenkamos iš JRC Gelyje pastatų, esančių 1 punkte nurodytu adresu.
Prekės bus aukojamos šiomis sąlygomis:
1. Kandidatai prekes iš JRC Gelyje atsiims naudodami savo išteklius ir su savo darbuotojais prisiimdami atsakomybę.
2. Prekės surenkamos esamos būklės, t. y. daugkartinio ir pakartotinio naudojimo. Prekės nesupakuotos.
3. Kandidatai įsipareigoja naudoti prekes tik socialinio, humanitarinio, labdaros ar aplinką tausojančio pobūdžio projektams.
4. Kandidatai įsipareigoja griežtai laikytis visų taikomų reglamentų dėl aplinkosaugos, įskaitant dalies prekių išmontavimą, jeigu to prireiktų, ir padengti bet kokias su tuo susijusias išlaidas.
 9.Sąrašo, sudaryto pareiškus norą dalyvauti konkurse, galiojimas:

Po šio skelbimo sudarytas sąrašas galios 3 metus nuo šio skelbimo išsiuntimo. Kandidatai paraiškas gali teikti bet kuriuo metu, išskyrus paskutinius 3 mėnesius iki sąrašų galiojimo pabaigos.
 10.Šalinimo (paraiškų atmetimo) kriterijai:

Kandidatai bus pašalinti, jeigu:
a) jie yra bankrutavę arba likviduojami, juos administruoja teismai, jie yra sudarę susitarimą su kreditoriais dėl skolos grąžinimo, sustabdę veiklą, jiems iškelta byla dėl tokių klausimų, arba yra tokioje panašioje padėtyje, kuri susidaro dėl panašios procedūros, numatytos nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose;
b) jie ar asmenys, turintys atstovavimo, sprendimų priėmimo ar kontrolės įgaliojimų, valstybės narės kompetentingos institucijos sprendimu, turinčiu res judicata galią, buvo pripažinti kaltais padarę nusikalstamą veiką, susijusią su jų profesine veikla;
c) jie yra kalti padarę rimtą profesinį nusižengimą, įrodomą priemonėmis, kurias perkančioji organizacija gali pagrįsti, įskaitant Europos investicijų banko ir tarptautinių organizacijų sprendimus;
d) jie yra neįvykdę įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų arba mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje yra įsteigti, arba perkančiosios organizacijos šalies, arba šalies, kurioje turi būti vykdoma sutartis, teisines nuostatas;
e) jų ar asmenų, turinčių atstovavimo, sprendimų priėmimo ar kontrolės įgaliojimų, atžvilgiu buvo priimtas res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, pinigų plovimo ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos, kai tokia neteisėta veikla yra žalinga Sąjungos finansiniams interesams;
f) jiems skirta administracinė nuobauda už tai, kad jie pateikė klaidingą informaciją, kurios reikalavo perkančioji organizacija ir kuri yra būtina sąlyga dalyvauti pirkimo procedūroje, arba reikalingos informacijos nepateikė, arba jų atžvilgiu buvo nustatyta rimtų sutarties, finansuojamos iš biudžeto, vykdymo įsipareigojimų pažeidimų;
g) jie dalyvauja interesų konflikte, susijusiame su šia sutartimi; interesų konfliktas gali kilti dėl ekonominių interesų, politinių ar tautinių simpatijų, šeiminių ar emocinių ryšių arba dėl kitokių atitinkamų ryšių ar bendrų interesų.
 11.Atrankos kriterijai:

a) Su finansiniais ir ekonominiais pajėgumais susiję kriterijai:
netaikoma.
b) Su techniniais ir profesiniais pajėgumais susiję kriterijai:
— organizacijos aprašymas:
• teisinis asociacijos tipas (viešos ar privačios institucijos įrodymas ir t. t.),
• jų veiklos sritis ir ypač jų socialinis, humanitarinis, labdaros ar aplinkos uždavinys,
— aprašymas, kaip iš JRC Gelyje surinktos prekės bus naudojamos ar gali būti naudingos kandidato veiklai.
 12.Ex post skaidrumas:

Kadangi šis kvietimas pareikšti susidomėjimą yra susijęs su aukomis, šis reikalavimas netaikomas.
 13.Šio skelbimo išsiuntimo data:

17.7.2017.
 14.Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biure gavimo data:

17.7.2017.