Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 296332-2017

Beknopt weergeven

29/07/2017    S144    Europese Commissie - Leveringen - Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling - Niet gespecificeerd 

België-Geel: Schenking van herbruikbare en recycleerbare goederen aan non-profitorganisaties voor humanitaire, maatschappelijke, liefdadigheids- of milieudiensten

2017/S 144-296332

Aankondiging van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

AMI-referentie — JRC/GEE/2017/R.5/0102/AMI

 1.Aanbestedende dienst:

Europese Commissie, Joint Research Centre, Resource Management Geel, Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIË. E-mail: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
 2.Aanvraagprocedure:

De doelstelling van onderhavige oproep tot het indienen van blijken van belangstelling is het opstellen van een lijst van gepreselecteerde gegadigden voor schenking van herbruikbare en recycleerbare goederen aan non-profitorganisaties voor humanitaire, maatschappelijke, liefdadigheids- of milieudoeleinden.
Blijken van belangstelling moeten langs elektronische weg worden ingediend in een van de officiële talen van de Europese Unie op het volgende adres: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Gelieve in het onderwerp van uw e-mail de verwijzing naar deze oproep „JRC/GEE/2017/R.5/0102/AMI — schenking van herbruikbare en recycleerbare goederen” te vermelden.
Opname op de lijst houdt geen verplichting in voor de aanbestedende dienst om een overeenkomst te sluiten.
 3.Over te leggen inlichtingen en documenten:

Geïnteresseerde partijen moeten in hun blijk van belangstelling hun volledige contactgegevens overleggen en de specifieke gebieden uit punt 7 opsommen waarvoor ze interesse hebben.
Gegadigden moeten een verklaring op erewoord afleggen die te vinden is op:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2761
waaruit blijkt dat zij niet verkeren in een van de in punt 10 vermelde uitsluitingsgevallen. Deze moet naar behoren worden ondertekend en gedagtekend door een gemachtigde vertegenwoordiger. In geval van twijfel kan kandidaten worden gevraagd om ondersteunende bewijsstukken van niet-uitsluiting over te leggen.
 4.Algemene beschrijving van de procedure:

Geïnteresseerde partijen wordt verzocht om een blijk van belangstelling in te dienen in overeenstemming met de bepalingen die in deze aankondiging worden aangegeven.
De aanbestedende dienst zal een lijst van gepreselecteerde gegadigden opstellen die voldoen aan de in punt 11 vermelde criteria.
Wanneer een specifieke overeenkomst moet worden gesloten op het in punt 7 vermelde gebied, zal de aanbestedende dienst alle op de lijst voorkomende gegadigden uitnodigen om een inschrijving in te dienen. De aanbestedende dienst zal deze gegadigden de aanbestedingsstukken van de desbetreffende overeenkomst toesturen.
 5.Bescherming van persoonsgegevens:

Indien de verwerking van uw blijk van belangstelling de registratie en verwerking van persoonsgegevens (zoals uw naam, adres en cv) inhoudt, worden die gegevens verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18.12.2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Tenzij anders aangegeven, zijn uw antwoord op deze aankondiging en de gevraagde persoonsgegevens vereist voor de doeleinden vermeld in punt 4 hierboven en worden deze gegevens uitsluitend voor die doeleinden verwerkt door de aanbestedende dienst vermeld in punt 1, die tevens verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking. Details over de verwerking van uw persoonsgegevens zijn beschikbaar in de privacyverklaring op:
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf
Uw persoonsgegevens kunnen worden geregistreerd door de boekhouder van de Commissie in ofwel uitsluitend het systeem voor vroegtijdige waarschuwing, of in zowel het systeem voor vroegtijdige waarschuwing als de centrale gegevensbank, indien u zich in een van de situaties bevindt die zijn vermeld in:
— Besluit 2008/969/EG, Euratom van de Commissie van 16.12.2008 betreffende het systeem voor vroegtijdige waarschuwing dat door de ordonnateurs van de Commissie en de uitvoerende agentschappen kan worden gebruikt (raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring op http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm), of
— Verordening (EG, Euratom) nr. 1302/2008 van de Commissie van 17.12.2008 over de centrale gegevensbank van uitsluitingen (raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring op http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.Gebruik van de lijst die als gevolg van deze aankondiging wordt opgesteld:

De lijst die als gevolg van deze aankondiging wordt opgesteld, zal uitsluitend voor de volgende opdrachten worden gebruikt:
— schenkingsovereenkomst.
 7.Volledige beschrijving van de gebieden waarop deze oproep tot indiening van blijken van belangstelling betrekking heeft:

Gebied 1: kantoormeubilair waaronder stoelen, bureaus, kasten enz.
Geraamd bedrag: over de komende jaren kan een toename van 1 tot 200 items per jaar worden verwacht.
Gebied 2: ICT-uitrusting waaronder computers, notebooks, printers enz.
Geraamd bedrag:
— ongeveer 125 computers/notebooks per jaar; minstens 4 jaar oud,
— ongeveer 10-20 printers/jaar; ongeveer 6 jaar oud,
— andere.
Gebied 3: technische en elektrische uitrusting (met uitzondering van wetenschappelijke uitrusting) met inbegrip van een breed scala aan tools, apparaten en machines.
Geraamd bedrag: over de komende jaren kan een toename van 1 tot 50 items per jaar worden verwacht.
De meeste apparatuur valt onder een vervangingsbeleid en werkt nog, maar sommige uitrusting kan defect zijn. Het is belangrijk op te merken dat er geen ondersteuning wordt gegeven. Om veiligheidsredenen zijn alle harde schijven van computers gewist of verwijderd.
 8.Plaats van levering en leveringsvoorwaarden:

De goederen moeten worden opgehaald in de gebouwen van het JRC Geel, op het in punt 1 vermelde adres.
De goederen worden onder de volgende voorwaarden geschonken:
1. De gegadigden moeten de goederen met hun eigen middelen en personeel en op eigen verantwoordelijkheid bij het JRC Geel ophalen.
2. De goederen moeten in hun huidige staat (herbruikbaar of recycleerbaar) worden opgehaald. De goederen worden niet verpakt.
3. De gegadigden verbinden zich ertoe de goederen uitsluitend te gebruiken voor maatschappelijke, humanitaire, liefdadigheids- of milieuvriendelijke projecten.
4. De gegadigden verbinden zich ertoe alle toepasselijke bepalingen inzake bescherming van het milieu strikt na te leven, ook bij het eventueel uit elkaar halen van delen van de goederen, en in te staan voor alle hiermee gepaard gaande kosten.
 9.Vervaldatum van de lijst die voortvloeit uit onderhavige oproep tot het indienen van blijken van belangstelling:

De lijst die als gevolg van deze aankondiging wordt opgesteld, is 3 jaar geldig vanaf de verzending van deze aankondiging. Geïnteresseerde partijen mogen op elk moment voorafgaand aan de laatste 3 maanden van de geldigheidsperiode van de lijst een aanvraag indienen.
 10.Uitsluitingscriteria:

Gegadigden zullen worden uitgesloten van deelname als:
a) zij in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeren of hun faillissement is aangevraagd of tegen hen een procedure van vereffening, akkoord of surseance van betaling loopt, dan wel als ze hun werkzaamheden hebben gestaakt of in een overeenkomstige toestand verkeren als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving;
b) zij bij een beslissing van een bevoegde instantie van een lidstaat met kracht van gewijsde hetzij zelf, hetzij in hoofde van personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hen, zijn veroordeeld voor een delict dat hun beroepsmoraliteit in het gedrang brengt;
c) zij in de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken, met inbegrip van beslissingen van de Europese Investeringsbank en internationale organisaties;
d) zij niet in orde zijn met hun verplichtingen tot betaling van socialezekerheidsbijdragen of belastingen volgens de wetgeving van het land waar zij zijn gevestigd of van het land van de aanbestedende dienst dan wel van het land waar de opdracht moet worden uitgevoerd;
e) zij of personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid over hen bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld zijn geweest voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie, witwassen van geld of elke andere illegale activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt;
f) zij het voorwerp zijn van een administratieve boete omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de informatie die door de aanbestedende dienst werd gevraagd als voorwaarde voor deelname aan een aanbestedingsprocedure of omdat zij deze informatie niet hebben verstrekt of omdat zij niet voldoen aan hun contractuele verplichtingen in het kader van opdrachten die onder de begroting vielen;
g) zij een belangenconflict hebben in verband met de opdracht; een belangenconflict kan in het bijzonder ontstaan als gevolg van economische belangen, politieke of nationale affiniteiten, familie- of emotionele banden of elk ander relevant verband of gedeeld belang.
 11.Selectiecriteria:

a) Criteria inzake financiële en economische draagkracht:
niet van toepassing.
b) Criteria inzake vakbekwaamheid en vakkundigheid:
— beschrijving van de organisatie:
• juridische soort vereniging (bewijs van openbare of private instelling, enz.),
• activiteitengebied en in het bijzonder hun maatschappelijke, humanitaire, liefdadigheids- of milieudoelstelling;
— beschrijving over hoe de goederen die bij het JRC Geel worden opgehaald, zullen worden ingezet of van dienst kunnen zijn met het oog op de activiteiten van de gegadigde.
 12.Ex-posttransparantie:

Aangezien deze blijk van belangstelling betrekking heeft op schenkingen, is deze vereiste niet van toepassing.
 13.Datum van verzending van de aankondiging:

17.7.2017.
 14.Datum van ontvangst door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie:

17.7.2017.