Dodávky - 296332-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

29/07/2017    S144    Európska komisia - Dodávky - Výzva na vyjadrenie záujmu - Neurčené 

Belgicko-Geel: Darovanie tovaru na ďalšie použitie alebo recykláciu neziskovým organizáciám pre humanitárne, sociálne, charitatívne alebo environmentálne služby

2017/S 144-296332

Oznámenie o výzve na vyjadrenie záujmu

Referenčné číslo AMI – JRC/GEE/2017/R.5/0102/AMI

 1.Verejný obstarávateľ:

Európska komisia, Joint Research Centre, Resource Management Geel, Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGICKO. E-mail: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
 2.Postup prihlásenia:

Cieľom tejto výzvy na vyjadrenie záujmu je zostaviť zoznam predbežne vybraných uchádzačov na darovanie tovaru na ďalšie použitie alebo recykláciu neziskovým organizáciám na humanitárne, sociálne, charitatívne alebo environmentálne účely.
Vyjadrenia záujmu môžu byť predložené v jednom z úradných jazykov Európskej únie elektronickým spôsobom na nasledujúcu adresu: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
V predmete vášho listu označte referenčné číslo tejto výzvy „JRC/GEE/2017/R.5/0102/AMI – donation of reusable and recyclable goods“.
Zaradenie do zoznamu neukladá žiadne povinnosti pre obstarávateľa týkajúce sa uzatvorenia zmluvy.
 3.Informácie a dokumenty, ktoré je potrebné predložiť:

Zainteresované strany by mali poskytnúť úplné kontaktné údaje a konkrétne oblasti uvedené v bode 7, o ktoré prejavujú záujem.
Uchádzači musia poskytnúť náležite čestné vyhlásenie dostupné na adrese
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2761
o tom, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií vylúčenia uvedených v bode 10. Musí byť náležite podpísané a datované oprávneným zástupcom. V prípade pochybností sa od nich môže požadovať poskytnutie dôkazu podporujúceho dôvody o nevylúčení.
 4.Všeobecný opis konania:

Záujemcov vyzývame na predloženie vyjadrenia záujmu v súlade s pravidlami stanovenými v tomto oznámení.
Obstarávateľ zostaví zoznam predbežne vybraných uchádzačov, ktorých prihlášky spĺňajú kritériá uvedené v bode 11.
V prípade uzatvorenia osobitnej zmluvy týkajúcej sa oblasti uvedenej v bode 7 vyzve obstarávateľ každého uchádzača na zozname na predloženie ponuky. Obstarávateľ zašle týmto uchádzačom súťažné podklady týkajúce sa predmetnej zmluvy.
 5.Ochrana osobných údajov:

Ak bude spracovanie vášho vyjadrenia záujmu zahŕňať záznam a spracovanie osobných údajov (ako je vaše meno, adresa a životopis), tieto údaje budú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18.12.2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov. Pokiaľ nie je uvedené inak, vaše odpovede na toto oznámenie a všetky potrebné osobné údaje sú požadované na účely uvedené vyššie v bode 4 a budú spracované výlučne verejným obstarávateľom, ktorý taktiež koná ako správca údajov, na tie účely, ktoré sú uvedené v bode 1. Podrobnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov sú dostupné vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na:
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf
Vaše osobné údaje môžu byť registrované výhradne v systéme včasného varovania (EWS) alebo v EWS, ako aj v centrálnej databáze vylúčených subjektov (CED) účtovníkom Komisie, ak sa nachádzate v niektorej zo situácií citovaných v:
— rozhodnutí Komisie 2008/969/ES, Euratom zo 16.12.2008 o systéme včasného varovania na použitie povoľujúcimi úradníkmi Komisie a výkonnými agentúrami (viac informácií nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na stránke http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm), alebo
— nariadení Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17.12.2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (viac informácií nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na stránke http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.Použitie zoznamu zostaveného na základe tohto oznámenia:

Zoznam zostavený následne po tomto oznámení bude použitý výlučne pre nasledujúci typ zmlúv verejného obstarávania:
— zmluva o darovaní.
 7.Úplný opis oblastí súvisiacich s výzvou na vyjadrenie záujmu:

Oblasť 1: kancelársky nábytok vrátane stoličiek, stolov, police, skríň atď.
Predpokladaná hodnota: nárast je možné očakávať počas nasledujúcich rokov od 1 do 200 položiek ročne.
Oblasť 2: IKT zariadenie vrátane počítačov, notebookov, tlačiarní atď.
Predpokladaná hodnota:
— približne 125 počítačov/notebookov ročne; minimálne 4 roky staré,
— približne 10 až 20 tlačiarní ročne; približne 6 rokov staré,
— iné.
Oblasť 3: technické a elektrické vybavenie (okrem vedeckého zariadenia) vrátane širokej škály nástrojov, zariadení a strojov.
Predpokladaná hodnota: nárast je možné očakávať počas nasledujúcich rokov od 1 do 50 položiek ročne.
Väčšina zariadení je predmetom politiky výmeny a ešte sú funkčné, ale niektoré zariadenia môžu byť pokazené. Je dôležité poznamenať, že k zariadeniam nie je podpora. Všetky počítačové pevné disky boli z bezpečnostných dôvodov vymazané alebo odstránené.
 8.Miesta a podmienky dodania:

Tovary majú byť vyzdvihnuté z budov JRC Geel nachádzajúcich sa na adrese uvedenej v bode 1.
Tovary budú darované v rámci týchto podmienok:
1. uchádzači si vyzdvihnú tovar na svoje náklady prostredníctvom svojich pracovníkov a na vlastnú zodpovednosť z JRC Geel;
2. tovary budú prevzaté v ich aktuálnom stave, ktorý je vhodný na ďalšie použitie alebo recykláciu. Tovary nie sú zabalené;
3. uchádzači sa zaväzujú použiť tovary len na projekty sociálneho, humanitárneho, charitatívneho alebo environmentálne prívetivého charakteru;
4. uchádzači sa zaväzujú prísne dodržiavať všetky platné nariadenia o ochrane životného prostredia vrátane nariadení platných pri demontáži časti tovarov, ak by to bolo potrebné, a na pokrytie akýchkoľvek s tým súvisiacich nákladov.
 9.Dátum ukončenia platnosti zoznamu zostaveného na základe výzvy na vyjadrenie záujmu:

Zoznam zostavený na základe tohto oznámenia je platný 3 roky od odoslania tohto oznámenia. Záujemcovia môžu podať prihlášku kedykoľvek pred poslednými 3 mesiacmi platnosti zoznamu.
 10.Kritériá vylúčenia:

Uchádzači budú vylúčení z účasti, ak:
a) sú v konkurznom konaní alebo v likvidácii, sú pod správou súdu, sú vo vyrovnávacom konaní s veriteľmi, majú pozastavenú podnikateľskú činnosť, vedie sa proti nim v týchto veciach súdne konanie alebo sa nachádzajú v podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu na základe vnútroštátnych právnych a správnych predpisov;
b) uchádzači alebo osoby s plnou mocou zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo kontrolovať vo vzťahu k nim boli odsúdení za trestný čin týkajúci sa ich profesionálneho správania sa rozsudkom oprávneného orgánu členského štátu, ktorý má povahu „res judicata“;
c) boli uznaní za vinných z vážneho pochybenia pri výkone povolania preukázaného akýmikoľvek prostriedkami, ktoré môže obstarávateľ zdôvodniť vrátane rozhodnutí Európskej investičnej banky a medzinárodných organizácií;
d) nesplnili svoje povinnosti vzťahujúce sa na platenie príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo platenie daní v súlade s právnymi predpismi platnými v krajine, v ktorej majú sídlo, alebo v krajine obstarávateľa, alebo v krajine, kde má byť zákazka vykonaná;
e) uchádzači alebo osoby s plnou mocou zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo kontrolovať vo vzťahu k nim boli predmetom rozsudku, ktorý má účinok „res judicata“, vo veci podvodu, korupcie, účasti v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie;
f) je im v súčasnosti uložená administratívna sankcia za to, že boli uznaní za vinných zo skresľovania skutočnosti pri poskytovaní informácií, ktoré si vyžiadal verejný obstarávateľ ako podmienku účasti na postupe verejného obstarávania, alebo za neposkytnutie týchto informácií alebo za to, že sa o nich preukázateľne zistilo vážne porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy financovanej z rozpočtu;
g) v súvislosti s touto zákazkou nie sú v konflikte záujmov; konflikt záujmov by mohol vzniknúť predovšetkým v dôsledku hospodárskych záujmov, politickej príslušnosti alebo národných, rodinných alebo citových väzieb, ako aj iných relevantných vzťahov alebo spoločných záujmov.
 11.Kritériá výberu:

a) Kritériá týkajúce sa finančnej a ekonomickej spôsobilosti:
neuplatniteľné.
b) Kritériá týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:
— opis organizácie:
• právny typ spoločnosti (dôkaz o verejnom orgáne alebo súkromnom subjekte atď.),
• oblasť ich činnosti a predovšetkým ich sociálneho, humanitárneho, charitatívneho alebo environmentálneho cieľa,
— opis toho, ako budú použité tovary vyzdvihnuté z pracoviska JRC Geel alebo ako môžu slúžiť na ciele činností uchádzača.
 12.Následná transparentnosť:

Táto požiadavka je neuplatniteľná, lebo toto vyjadrenie záujmu sa týka darovania.
 13.Dátum odoslania tohto oznámenia:

17.7.2017.
 14.Dátum prijatia Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie:

17.7.2017.