Byggentreprenader - 296334-2017

29/07/2017    S144

Belgien-Bryssel: Utförande av arbeten inom området särskilda tekniker i Europaparlamentets byggnader i Bryssel

2017/S 144-296334

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: direction des infrastructures, service d'assistance à la maintenance — RMD04J024
E-post: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2441
Ytterligare upplysningar kan erhållas från annan adress:
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: service d'assistance à la maintenance
E-post: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: Europaparlamentet
Ort: Bruxelles
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: service d'assistance à la maintenance, bureau RMD 04J024
E-post: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetadress(er):
Allmän adress: http://europarl.europa.eu
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Utförande av arbeten inom området särskilda tekniker i Europaparlamentets byggnader i Bryssel

Referensnummer: 06A50/2017/M001.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71315000 Byggnadsteknik
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Arbeten inom området särskilda tekniker i Europaparlamentets byggnader i Bryssel samt tjänster med anknytning till nämnda arbeten, inbegripet genomförande av undersökningar och/eller analyser.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 25 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Den löpande förvaltningen av ett byggnadsbestånd som omfattar en total yta på mer än 660 000 m2 fördelad över flera byggnader gör att man behöver ha ett ramavtal för utförande av arbeten inom områdena för särskilda tekniker.

Man bör komma ihåg att alla Europaparlamentets byggnader i Bryssel är utrustade med särskilda tekniska installationer som sannolikt kräver arbeten antingen för att förändra dem och göra dem mer effektiva eller för att underhålla dem.

Genom att ingå ett ramavtal kommer utförandet av arbetena inom tidsfristerna att möjliggöras, med beaktande av driftsbegränsningarna.

Dessutom ska ingåendet av ett sådant ramavtal med en enda ekonomisk aktör

— möjliggöra att den senare blir helt insatt i de särskilda reglerna (säkerhet, åtkomst, arbetsförfaranden etc.) som gäller inom institutionen och därmed göra dennes ingripanden mer effektiva,

— möjliggöra att den enhet som genomför dessa ingripanden kan säkerställa en hög kvalitetsnivå eftersom kraven, för alla framtida verksamheter, inom detta område kommer att vara tydligt fastställda av bestämmelserna i ramavtalet och kommer att fortsätta tillämpas under hela dess giltighetstid,

— göra det enklare att fullt ut dra nytta av intern personal,

— säkerställa att de anslagna budgetarna används på ett optimalt sätt på grund av ramavtalets flexibilitet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 25 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2021.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Deltagande i detta koncessionsförfarande är öppet på lika villkor för alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ som ges behörighet genom fördragen – i synnerhet alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ från en av Europeiska unionens medlemsstater – och för alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ i icke-medlemsländer som har slutit ett särskilt avtal med Europeiska unionen på koncessionsområdet i enlighet med de villkor som har fastställts i detta avtal.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/09/2017
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/09/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

rue Montoyer 70, Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare som önskar närvara vid öppnandet av anbud ska, för att undvika att bli vägrade tillträde, meddela detta via e-post (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) senast 2 arbetsdagar i förväg. Endast 1 företrädare per anbudsgivare får närvara.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

2021.

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Ett obligatoriskt platsbesök kommer att anordnas 16.8.2017 (10:00). Mötesplatsen kommer att vara vid ingången till ackrediteringscentrumet i Altiero Spinelli-byggnaden i Bryssel.

Alla ekonomiska aktörer som erhåller upphandlingsdokumenten för denna upphandling får delta i platsbesöket. I alla händelser ska ekonomiska aktörer som önskar delta bekräfta detta via e-post (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) 2 arbetsdagar före besöket och uppge företagets namn samt deltagarnas namn, befattning, nummer på id-kort och födelsedatum. Företrädarna ska medföra giltiga id-handlingar.

Endast 2 representanter per ekonomisk aktör får närvara. Minst 1 företrädare per ekonomisk aktör ska närvara, annars kommer anbudet i fråga att uteslutas.

Europaparlamentet kommer att upprätta en rapport efter varje platsbesök, och dessa kommer att offentliggöras på webbplatsen https://etendering.ted.europa.eu

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Kansliet vid Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/07/2017