Usługi - 296346-2020

Submission deadline has been amended by:  340322-2020
25/06/2020    S121

Polska-Kraków: Usługi telekomunikacyjne

2020/S 121-296346

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 6
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro - Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665

Adresy internetowe:

Główny adres: www.czdsigb.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 6
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro - Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665

Adresy internetowe:

Główny adres: www.czdsigb.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zakupy dla sądownictwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na rzecz sądów powszechnych

Numer referencyjny: WZP-421-7/2020
II.1.2)Główny kod CPV
64200000 Usługi telekomunikacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą systemów telekomunikacyjnych, wyszczególnionych w Wykazie zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych (Załącznik nr 4 do SIWZ), zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, na rzecz jednostek sądownictwa wskazanych w Wykazie sądów powszechnych (Załącznik nr 10 do SIWZ), w podziale na 8 Części zamówienia.

Zbiorcze zestawienia typów, rodzajów, szacunkowych ilości, łączy, usług oraz systemów telekomunikacyjnych zostały zawarte w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1a do SIWZ).

Szczegółowe specyfikacje zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych, uwzględniające szacunkowe harmonogramy przełączeń, ich lokalizacje, szacunkowe dane ilościowe, obecnego usługodawcę, przedstawiono w Wykazie zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 - Apelacja Poznańska i Wrocławska

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64211000 Publiczne usługi telefoniczne
45314120 Instalowanie abonenckich central telefonicznych
50331000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar apelacji poznańskiej i wrocławskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą systemów telekomunikacyjnych, wyszczególnionych w Wykazie zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych (Załącznik nr 4 do SIWZ), zgodnie

Z warunkami zawartymi w SIWZ, na rzecz jednostek sądownictwa wskazanych w Wykazie sądów powszechnych (Załącznik nr 10 do SIWZ).

Zbiorcze zestawienia typów, rodzajów, szacunkowych ilości, łączy, usług oraz systemów telekomunikacyjnych będących przedmiotem zamówienia, zostały zawarte, dla każdej z Części zamówienia w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1a do SIWZ).

Szczegółowe specyfikacje zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych, uwzględniające szacunkowe harmonogramy przełączeń, ich lokalizacje, szacunkowe dane ilościowe, obecnego usługodawcę, przedstawiono dla każdej z Części zamówienia w Wykazie zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych (Załącznik nr 4 do SIWZ).

Opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnych dla potencjalnych Wykonawców. Uczestnictwo Wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Warunki uczestnictwa w wizji lokalnej określono w SIWZ.

Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracownika/-ów wykonującego/-ych czynności Koordynatora oraz Opiekuna Klienta, na zasadach i w zakresie określonym we Wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

1. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy 60 dni od dnia zawarcia umowy (okres przygotowawczy do świadczenia usług) na wykonanie niezbędnych prac związanych z przygotowaniem infrastruktury Wykonawcy do świadczenia usług telekomunikacyjnych wraz z ewentualną dostawą systemów telekomunikacyjnych, ich zainstalowaniem, uruchomieniem i przeprowadzeniem testów.

2.W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający w pisemnym oświadczeniu wskaże termin rozpoczęcia okresu świadczenia usług, o którym mowa w pkt. 3.

3.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, stanowiące przedmiot zamówienia, w okresie 24 miesięcy (okres świadczenia usług), od dnia wskazanego zgodnie z regulacją pkt. 2,

Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do poszczególnych jednostek sądownictwa okres świadczenia usług rozpoczyna bieg od dnia wskazanego w Załączniku nr 4 do SIWZ w kolumnie „Rozpoczęcie” lub w innym terminie zmienianym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uzgodnionym między jednostką sądownictwa a Wykonawcą, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego w formie pisemnej.

4.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia, w odniesieniu do poszczególnych jednostek sądownictwa, do dnia wskazanego w Załączniku nr 4 do SIWZ w kolumnie „Zakończenie” lub do upływu krótszego terminu, zmienianego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uzgodnionego między jednostką sądownictwa a Wykonawcą, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego w formie pisemnej, lub do dnia wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wielkości 50 % wartości zamówienia podstawowego, w zakresie świadczenia usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą systemów telekomunikacyjnych dla jednostek sądownictwa, w zakresie przedmiotowym (rodzajowym) usług objętych zamówieniem podstawowym, zgodnie z warunkami świadczenia usług, zawartymi we Wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), przez kolejne okresy rozliczeniowe. Warunkiem udzielania zamówień, o których mowa powyżej będzie wyczerpanie kwoty stanowiącej maksymalną wartość zamówienia podstawowego i wystąpienie po stronie jednostek sądownictwa potrzeby korzystania z ww. usług przez kolejne okresy rozliczeniowe, do momentu udzielenia kolejnego zamówienia publicznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie ciągłości usług (CU) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie Portalu usługowego (PU) / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: Przystosowanie Portalu usługowego dla niepełnosprawnych (N) / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

W przypadku niewyczerpania w całości maksymalnej wartość Umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, okres świadczenia usług w odniesieniu do poszczególnych łączy, abonamentów lub dzierżaw systemów telekomunikacyjnych, wymienionych w Załączniku nr 5 do Umowy, może ulec przedłużeniu, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Minimalny zakup przedmiotu zamówienia z opcją zwiększenia:

1) Zamawiający wskazuje, iż minimalny zakup przedmiotu zamówienia przez jednostki sądownictwa wyniesie:

60 % kwoty, stanowiącej maksymalną łączną wartość abonamentów, dzierżaw systemów telekomunikacyjnych oraz usług głosowych.

Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania środków przeznaczonych na realizację usług dodatkowych.

2) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji to jest zwiększenia zagwarantowanego minimalnego poziomu zakupu, w przypadku zwiększonych potrzeb jednostek sądownictwa objętych Umową. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie.

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w okresie świadczenia usług przez Wykonawcę, do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy, jednak bez obowiązku wykorzystania pozostałych 40 % wartości, o której mowa w pkt 1) w całości.

2. Opcja zwiększenia maksymalnej wartości Umowy:

1) Zamawiający przewiduje możliwość opcjonalnego zwiększenia maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, o maksymalnie 10 %, w następujących przypadkach:

— konieczność zwiększenia ilości łączy SIP TRUNK w danej jednostce sądownictwa objętej Umową.

2) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie.

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w okresie świadczenia usług przez Wykonawcę, do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy, powiększonej o 10 %, jednak bez obowiązku wykorzystania 10 % opcji w całości.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania "procedury odwróconej" określonej w art. 24aa ustawy Pzp.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wys.7.000 zł na zasadach określonych w SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia post. na podst. art. 93 ust. 1a) ustawy Pzp, jeżeli środki,które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 - Apelacja Krakowska i Łódzka

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64211000 Publiczne usługi telefoniczne
45314120 Instalowanie abonenckich central telefonicznych
50331000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar apelacji krakowskiej i łódzkiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą systemów telekomunikacyjnych, wyszczególnionych w Wykazie zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych (Załącznik nr 4 do SIWZ), zgodnie

Z warunkami zawartymi w SIWZ, na rzecz jednostek sądownictwa wskazanych w Wykazie sądów powszechnych (Załącznik nr 10 do SIWZ).

Zbiorcze zestawienia typów, rodzajów, szacunkowych ilości, łączy, usług oraz systemów telekomunikacyjnych będących przedmiotem zamówienia, zostały zawarte, dla każdej z Części zamówienia w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1a do SIWZ).

Szczegółowe specyfikacje zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych, uwzględniające szacunkowe harmonogramy przełączeń, ich lokalizacje, szacunkowe dane ilościowe, obecnego usługodawcę, przedstawiono dla każdej z Części zamówienia w Wykazie zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych (Załącznik nr 4 do SIWZ).

Opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnych dla potencjalnych Wykonawców. Uczestnictwo Wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Warunki uczestnictwa w wizji lokalnej określono w SIWZ.

Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracownika/-ów wykonującego/-ych czynności Koordynatora oraz Opiekuna Klienta, na zasadach i w zakresie określonym we Wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

1. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy 60 dni od dnia zawarcia umowy (okres przygotowawczy do świadczenia usług) na wykonanie niezbędnych prac związanych z przygotowaniem infrastruktury Wykonawcy do świadczenia usług telekomunikacyjnych wraz z ewentualną dostawą systemów telekomunikacyjnych, ich zainstalowaniem, uruchomieniem i przeprowadzeniem testów.

2.W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający w pisemnym oświadczeniu wskaże termin rozpoczęcia okresu świadczenia usług, o którym mowa w pkt. 3.

3.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, stanowiące przedmiot zamówienia, w okresie 24 miesięcy (okres świadczenia usług), od dnia wskazanego zgodnie z regulacją pkt. 2,

Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do poszczególnych jednostek sądownictwa okres świadczenia usług rozpoczyna bieg od dnia wskazanego w Załączniku nr 4 do SIWZ w kolumnie „Rozpoczęcie” lub w innym terminie zmienianym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uzgodnionym między jednostką sądownictwa a Wykonawcą, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego w formie pisemnej.

4.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia, w odniesieniu do poszczególnych jednostek sądownictwa, do dnia wskazanego w Załączniku nr 4 do SIWZ w kolumnie „Zakończenie” lub do upływu krótszego terminu, zmienianego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uzgodnionego między jednostką sądownictwa a Wykonawcą, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego w formie pisemnej, lub do dnia wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wielkości 50 % wartości zamówienia podstawowego, w zakresie świadczenia usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą systemów telekomunikacyjnych dla jednostek sądownictwa, w zakresie przedmiotowym (rodzajowym) usług objętych zamówieniem podstawowym, zgodnie z warunkami świadczenia usług, zawartymi we Wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), przez kolejne okresy rozliczeniowe. Warunkiem udzielania zamówień, o których mowa powyżej będzie wyczerpanie kwoty stanowiącej maksymalną wartość zamówienia podstawowego i wystąpienie po stronie jednostek sądownictwa potrzeby korzystania z ww. usług przez kolejne okresy rozliczeniowe, do momentu udzielenia kolejnego zamówienia publicznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie ciągłości usług (CU) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie Portalu usługowego (PU) / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: Przystosowanie Portalu usługowego dla niepełnosprawnych (N) / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

W przypadku niewyczerpania w całości maksymalnej wartość Umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, okres świadczenia usług w odniesieniu do poszczególnych łączy, abonamentów lub dzierżaw systemów telekomunikacyjnych, wymienionych w Załączniku nr 5 do Umowy, może ulec przedłużeniu, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Minimalny zakup przedmiotu zamówienia z opcją zwiększenia:

1) Zamawiający wskazuje, iż minimalny zakup przedmiotu zamówienia przez jednostki sądownictwa wyniesie:

60 % kwoty, stanowiącej maksymalną łączną wartość abonamentów, dzierżaw systemów telekomunikacyjnych oraz usług głosowych.

Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania środków przeznaczonych na realizację usług dodatkowych.

2) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji to jest zwiększenia zagwarantowanego minimalnego poziomu zakupu, w przypadku zwiększonych potrzeb jednostek sądownictwa objętych Umową. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie.

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w okresie świadczenia usług przez Wykonawcę, do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy, jednak bez obowiązku wykorzystania pozostałych 40 % wartości, o której mowa w pkt 1) w całości.

2. Opcja zwiększenia maksymalnej wartości Umowy:

1) Zamawiający przewiduje możliwość opcjonalnego zwiększenia maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, o maksymalnie 10 %, w następujących przypadkach:

— konieczność zwiększenia ilości łączy SIP TRUNK w danej jednostce sądownictwa objętej Umową.

2) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie.

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w okresie świadczenia usług przez Wykonawcę, do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy, powiększonej o 10 %, jednak bez obowiązku wykorzystania 10 % opcji w całości.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania "procedury odwróconej" określonej w art. 24aa ustawy Pzp.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wys. 6.000 zł na zasadach określonych w SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia post. na podst. art. 93 ust. 1a) ustawy Pzp, jeżeli środki,które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 - Apelacja Białostocka i Gdańska

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64211000 Publiczne usługi telefoniczne
45314120 Instalowanie abonenckich central telefonicznych
50331000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar apelacji białostockiej i gdańskiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą systemów telekomunikacyjnych, wyszczególnionych w Wykazie zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych (Załącznik nr 4 do SIWZ), zgodnie

Z warunkami zawartymi w SIWZ, na rzecz jednostek sądownictwa wskazanych w Wykazie sądów powszechnych (Załącznik nr 10 do SIWZ).

Zbiorcze zestawienia typów, rodzajów, szacunkowych ilości, łączy, usług oraz systemów telekomunikacyjnych będących przedmiotem zamówienia, zostały zawarte, dla każdej z Części zamówienia w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1a do SIWZ).

Szczegółowe specyfikacje zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych, uwzględniające szacunkowe harmonogramy przełączeń, ich lokalizacje, szacunkowe dane ilościowe, obecnego usługodawcę, przedstawiono dla każdej z Części zamówienia w Wykazie zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych (Załącznik nr 4 do SIWZ).

Opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnych dla potencjalnych Wykonawców. Uczestnictwo Wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Warunki uczestnictwa w wizji lokalnej określono w SIWZ.

Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracownika/-ów wykonującego/-ych czynności Koordynatora oraz Opiekuna Klienta, na zasadach i w zakresie określonym we Wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

1. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy 60 dni od dnia zawarcia umowy (okres przygotowawczy do świadczenia usług) na wykonanie niezbędnych prac związanych z przygotowaniem infrastruktury Wykonawcy do świadczenia usług telekomunikacyjnych wraz z ewentualną dostawą systemów telekomunikacyjnych, ich zainstalowaniem, uruchomieniem i przeprowadzeniem testów.

2.W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający w pisemnym oświadczeniu wskaże termin rozpoczęcia okresu świadczenia usług, o którym mowa w pkt. 3.

3.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, stanowiące przedmiot zamówienia, w okresie 24 miesięcy (okres świadczenia usług), od dnia wskazanego zgodnie z regulacją pkt. 2,

Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do poszczególnych jednostek sądownictwa okres świadczenia usług rozpoczyna bieg od dnia wskazanego w Załączniku nr 4 do SIWZ w kolumnie „Rozpoczęcie” lub w innym terminie zmienianym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uzgodnionym między jednostką sądownictwa a Wykonawcą, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego w formie pisemnej.

4.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia, w odniesieniu do poszczególnych jednostek sądownictwa, do dnia wskazanego w Załączniku nr 4 do SIWZ w kolumnie „Zakończenie” lub do upływu krótszego terminu, zmienianego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uzgodnionego między jednostką sądownictwa a Wykonawcą, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego w formie pisemnej, lub do dnia wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wielkości 50 % wartości zamówienia podstawowego, w zakresie świadczenia usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą systemów telekomunikacyjnych dla jednostek sądownictwa, w zakresie przedmiotowym (rodzajowym) usług objętych zamówieniem podstawowym, zgodnie z warunkami świadczenia usług, zawartymi we Wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), przez kolejne okresy rozliczeniowe. Warunkiem udzielania zamówień, o których mowa powyżej będzie wyczerpanie kwoty stanowiącej maksymalną wartość zamówienia podstawowego i wystąpienie po stronie jednostek sądownictwa potrzeby korzystania z ww. usług przez kolejne okresy rozliczeniowe, do momentu udzielenia kolejnego zamówienia publicznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie ciągłości usług (CU) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie Portalu usługowego (PU) / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: Przystosowanie Portalu usługowego dla niepełnosprawnych (N) / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

W przypadku niewyczerpania w całości maksymalnej wartość Umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, okres świadczenia usług w odniesieniu do poszczególnych łączy, abonamentów lub dzierżaw systemów telekomunikacyjnych, wymienionych w Załączniku nr 5 do Umowy, może ulec przedłużeniu, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Minimalny zakup przedmiotu zamówienia z opcją zwiększenia:

1) Zamawiający wskazuje, iż minimalny zakup przedmiotu zamówienia przez jednostki sądownictwa wyniesie:

60 % kwoty, stanowiącej maksymalną łączną wartość abonamentów, dzierżaw systemów telekomunikacyjnych oraz usług głosowych.

Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania środków przeznaczonych na realizację usług dodatkowych.

2) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji to jest zwiększenia zagwarantowanego minimalnego poziomu zakupu, w przypadku zwiększonych potrzeb jednostek sądownictwa objętych Umową. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie.

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w okresie świadczenia usług przez Wykonawcę, do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy, jednak bez obowiązku wykorzystania pozostałych 40 % wartości, o której mowa w pkt 1) w całości.

2. Opcja zwiększenia maksymalnej wartości Umowy:

1) Zamawiający przewiduje możliwość opcjonalnego zwiększenia maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, o maksymalnie 10 %, w następujących przypadkach:

— konieczność zwiększenia ilości łączy SIP TRUNK w danej jednostce sądownictwa objętej Umową.

2) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie.

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w okresie świadczenia usług przez Wykonawcę, do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy, powiększonej o 10 %, jednak bez obowiązku wykorzystania 10 % opcji w całości.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania "procedury odwróconej" określonej w art. 24aa ustawy Pzp.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wys. 7.000 zł. na zasadach określonych w SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia post. na podst. art. 93 ust. 1a) ustawy Pzp, jeżeli środki,które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4 - Apelacja Lubelska i Rzeszowska

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64211000 Publiczne usługi telefoniczne
45314120 Instalowanie abonenckich central telefonicznych
50331000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar apelacji lubelskiej i rzeszowskiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą systemów telekomunikacyjnych, wyszczególnionych w Wykazie zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych (Załącznik nr 4 do SIWZ), zgodnie

Z warunkami zawartymi w SIWZ, na rzecz jednostek sądownictwa wskazanych w Wykazie sądów powszechnych (Załącznik nr 10 do SIWZ).

Zbiorcze zestawienia typów, rodzajów, szacunkowych ilości, łączy, usług oraz systemów telekomunikacyjnych będących przedmiotem zamówienia, zostały zawarte, dla każdej z Części zamówienia w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1a do SIWZ).

Szczegółowe specyfikacje zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych, uwzględniające szacunkowe harmonogramy przełączeń, ich lokalizacje, szacunkowe dane ilościowe, obecnego usługodawcę, przedstawiono dla każdej z Części zamówienia w Wykazie zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych (Załącznik nr 4 do SIWZ).

Opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnych dla potencjalnych Wykonawców. Uczestnictwo Wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Warunki uczestnictwa w wizji lokalnej określono w SIWZ.

Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracownika/-ów wykonującego/-ych czynności Koordynatora oraz Opiekuna Klienta, na zasadach i w zakresie określonym we Wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

1. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy 60 dni od dnia zawarcia umowy (okres przygotowawczy do świadczenia usług) na wykonanie niezbędnych prac związanych z przygotowaniem infrastruktury Wykonawcy do świadczenia usług telekomunikacyjnych wraz z ewentualną dostawą systemów telekomunikacyjnych, ich zainstalowaniem, uruchomieniem i przeprowadzeniem testów.

2.W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający w pisemnym oświadczeniu wskaże termin rozpoczęcia okresu świadczenia usług, o którym mowa w pkt. 3.

3.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, stanowiące przedmiot zamówienia, w okresie 24 miesięcy (okres świadczenia usług), od dnia wskazanego zgodnie z regulacją pkt. 2,

Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do poszczególnych jednostek sądownictwa okres świadczenia usług rozpoczyna bieg od dnia wskazanego w Załączniku nr 4 do SIWZ w kolumnie „Rozpoczęcie” lub w innym terminie zmienianym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uzgodnionym między jednostką sądownictwa a Wykonawcą, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego w formie pisemnej.

4.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia, w odniesieniu do poszczególnych jednostek sądownictwa, do dnia wskazanego w Załączniku nr 4 do SIWZ w kolumnie „Zakończenie” lub do upływu krótszego terminu, zmienianego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uzgodnionego między jednostką sądownictwa a Wykonawcą, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego w formie pisemnej, lub do dnia wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wielkości 50 % wartości zamówienia podstawowego, w zakresie świadczenia usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą systemów telekomunikacyjnych dla jednostek sądownictwa, w zakresie przedmiotowym (rodzajowym) usług objętych zamówieniem podstawowym, zgodnie z warunkami świadczenia usług, zawartymi we Wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), przez kolejne okresy rozliczeniowe. Warunkiem udzielania zamówień, o których mowa powyżej będzie wyczerpanie kwoty stanowiącej maksymalną wartość zamówienia podstawowego i wystąpienie po stronie jednostek sądownictwa potrzeby korzystania z ww. usług przez kolejne okresy rozliczeniowe, do momentu udzielenia kolejnego zamówienia publicznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie ciągłości usług (CU) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie Portalu usługowego (PU) / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: Przystosowanie Portalu usługowego dla niepełnosprawnych (N) / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

W przypadku niewyczerpania w całości maksymalnej wartość Umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, okres świadczenia usług w odniesieniu do poszczególnych łączy, abonamentów lub dzierżaw systemów telekomunikacyjnych, wymienionych w Załączniku nr 5 do Umowy, może ulec przedłużeniu, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Minimalny zakup przedmiotu zamówienia z opcją zwiększenia:

1) Zamawiający wskazuje, iż minimalny zakup przedmiotu zamówienia przez jednostki sądownictwa wyniesie:

60 % kwoty, stanowiącej maksymalną łączną wartość abonamentów, dzierżaw systemów telekomunikacyjnych oraz usług głosowych.

Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania środków przeznaczonych na realizację usług dodatkowych.

2) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji to jest zwiększenia zagwarantowanego minimalnego poziomu zakupu, w przypadku zwiększonych potrzeb jednostek sądownictwa objętych Umową. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie.

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w okresie świadczenia usług przez Wykonawcę, do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy, jednak bez obowiązku wykorzystania pozostałych 40 % wartości, o której mowa w pkt 1) w całości.

2. Opcja zwiększenia maksymalnej wartości Umowy:

1) Zamawiający przewiduje możliwość opcjonalnego zwiększenia maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, o maksymalnie 10 %, w następujących przypadkach:

— konieczność zwiększenia ilości łączy SIP TRUNK w danej jednostce sądownictwa objętej Umową.

2) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie.

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w okresie świadczenia usług przez Wykonawcę, do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy, powiększonej o 10 %, jednak bez obowiązku wykorzystania 10 % opcji w całości.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania "procedury odwróconej" określonej w art. 24aa ustawy Pzp.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wys. 7.000 zł na zasadach określonych w SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia post. na podst. art. 93 ust. 1a) ustawy Pzp, jeżeli środki,które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5 - Apelacja Katowicka

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64211000 Publiczne usługi telefoniczne
45314120 Instalowanie abonenckich central telefonicznych
50331000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar apelacji katowickiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą systemów telekomunikacyjnych, wyszczególnionych w Wykazie zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych (Załącznik nr 4 do SIWZ), zgodnie

Z warunkami zawartymi w SIWZ, na rzecz jednostek sądownictwa wskazanych w Wykazie sądów powszechnych (Załącznik nr 10 do SIWZ).

Zbiorcze zestawienia typów, rodzajów, szacunkowych ilości, łączy, usług oraz systemów telekomunikacyjnych będących przedmiotem zamówienia, zostały zawarte, dla każdej z Części zamówienia w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1a do SIWZ).

Szczegółowe specyfikacje zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych, uwzględniające szacunkowe harmonogramy przełączeń, ich lokalizacje, szacunkowe dane ilościowe, obecnego usługodawcę, przedstawiono dla każdej z Części zamówienia w Wykazie zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych (Załącznik nr 4 do SIWZ).

Opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnych dla potencjalnych Wykonawców. Uczestnictwo Wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Warunki uczestnictwa w wizji lokalnej określono w SIWZ.

Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracownika/-ów wykonującego/-ych czynności Koordynatora oraz Opiekuna Klienta, na zasadach i w zakresie określonym we Wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

1. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy 60 dni od dnia zawarcia umowy (okres przygotowawczy do świadczenia usług) na wykonanie niezbędnych prac związanych z przygotowaniem infrastruktury Wykonawcy do świadczenia usług telekomunikacyjnych wraz z ewentualną dostawą systemów telekomunikacyjnych, ich zainstalowaniem, uruchomieniem i przeprowadzeniem testów.

2.W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający w pisemnym oświadczeniu wskaże termin rozpoczęcia okresu świadczenia usług, o którym mowa w pkt. 3.

3.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, stanowiące przedmiot zamówienia, w okresie 24 miesięcy (okres świadczenia usług), od dnia wskazanego zgodnie z regulacją pkt. 2,

Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do poszczególnych jednostek sądownictwa okres świadczenia usług rozpoczyna bieg od dnia wskazanego w Załączniku nr 4 do SIWZ w kolumnie „Rozpoczęcie” lub w innym terminie zmienianym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uzgodnionym między jednostką sądownictwa a Wykonawcą, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego w formie pisemnej.

4.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia, w odniesieniu do poszczególnych jednostek sądownictwa, do dnia wskazanego w Załączniku nr 4 do SIWZ w kolumnie „Zakończenie” lub do upływu krótszego terminu, zmienianego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uzgodnionego między jednostką sądownictwa a Wykonawcą, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego w formie pisemnej, lub do dnia wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wielkości 50 % wartości zamówienia podstawowego, w zakresie świadczenia usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą systemów telekomunikacyjnych dla jednostek sądownictwa, w zakresie przedmiotowym (rodzajowym) usług objętych zamówieniem podstawowym, zgodnie z warunkami świadczenia usług, zawartymi we Wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), przez kolejne okresy rozliczeniowe. Warunkiem udzielania zamówień, o których mowa powyżej będzie wyczerpanie kwoty stanowiącej maksymalną wartość zamówienia podstawowego i wystąpienie po stronie jednostek sądownictwa potrzeby korzystania z ww. usług przez kolejne okresy rozliczeniowe, do momentu udzielenia kolejnego zamówienia publicznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie ciągłości usług (CU) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie Portalu usługowego (PU) / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: Przystosowanie Portalu usługowego dla niepełnosprawnych (N) / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

W przypadku niewyczerpania w całości maksymalnej wartość Umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, okres świadczenia usług w odniesieniu do poszczególnych łączy, abonamentów lub dzierżaw systemów telekomunikacyjnych, wymienionych w Załączniku nr 5 do Umowy, może ulec przedłużeniu, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Minimalny zakup przedmiotu zamówienia z opcją zwiększenia:

1) Zamawiający wskazuje, iż minimalny zakup przedmiotu zamówienia przez jednostki sądownictwa wyniesie:

60 % kwoty, stanowiącej maksymalną łączną wartość abonamentów, dzierżaw systemów telekomunikacyjnych oraz usług głosowych.

Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania środków przeznaczonych na realizację usług dodatkowych.

2) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji to jest zwiększenia zagwarantowanego minimalnego poziomu zakupu, w przypadku zwiększonych potrzeb jednostek sądownictwa objętych Umową. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie.

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w okresie świadczenia usług przez Wykonawcę, do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy, jednak bez obowiązku wykorzystania pozostałych 40 % wartości, o której mowa w pkt 1) w całości.

2. Opcja zwiększenia maksymalnej wartości Umowy:

1) Zamawiający przewiduje możliwość opcjonalnego zwiększenia maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, o maksymalnie 10 %, w następujących przypadkach:

— konieczność zwiększenia ilości łączy SIP TRUNK w danej jednostce sądownictwa objętej Umową.

2) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie.

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w okresie świadczenia usług przez Wykonawcę, do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy, powiększonej o 10 %, jednak bez obowiązku wykorzystania 10 % opcji w całości.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania "procedury odwróconej" określonej w art. 24aa ustawy Pzp.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wys. 9.000 zł na zasadach określonych w SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia post. na podst. art. 93 ust. 1a) ustawy Pzp, jeżeli środki,które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6 - Apelacja Szczecińska

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64211000 Publiczne usługi telefoniczne
45314120 Instalowanie abonenckich central telefonicznych
50331000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar apelacji szczecińskiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą systemów telekomunikacyjnych, wyszczególnionych w Wykazie zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych (Załącznik nr 4 do SIWZ), zgodnie

Z warunkami zawartymi w SIWZ, na rzecz jednostek sądownictwa wskazanych w Wykazie sądów powszechnych (Załącznik nr 10 do SIWZ).

Zbiorcze zestawienia typów, rodzajów, szacunkowych ilości, łączy, usług oraz systemów telekomunikacyjnych będących przedmiotem zamówienia, zostały zawarte, dla każdej z Części zamówienia w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1a do SIWZ).

Szczegółowe specyfikacje zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych, uwzględniające szacunkowe harmonogramy przełączeń, ich lokalizacje, szacunkowe dane ilościowe, obecnego usługodawcę, przedstawiono dla każdej z Części zamówienia w Wykazie zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych (Załącznik nr 4 do SIWZ).

Opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnych dla potencjalnych Wykonawców. Uczestnictwo Wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Warunki uczestnictwa w wizji lokalnej określono w SIWZ.

Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracownika/-ów wykonującego/-ych czynności Koordynatora oraz Opiekuna Klienta, na zasadach i w zakresie określonym we Wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

1. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy 60 dni od dnia zawarcia umowy (okres przygotowawczy do świadczenia usług) na wykonanie niezbędnych prac związanych z przygotowaniem infrastruktury Wykonawcy do świadczenia usług telekomunikacyjnych wraz z ewentualną dostawą systemów telekomunikacyjnych, ich zainstalowaniem, uruchomieniem i przeprowadzeniem testów.

2.W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający w pisemnym oświadczeniu wskaże termin rozpoczęcia okresu świadczenia usług, o którym mowa w pkt. 3.

3.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, stanowiące przedmiot zamówienia, w okresie 24 miesięcy (okres świadczenia usług), od dnia wskazanego zgodnie z regulacją pkt. 2,

Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do poszczególnych jednostek sądownictwa okres świadczenia usług rozpoczyna bieg od dnia wskazanego w Załączniku nr 4 do SIWZ w kolumnie „Rozpoczęcie” lub w innym terminie zmienianym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uzgodnionym między jednostką sądownictwa a Wykonawcą, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego w formie pisemnej.

4.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia, w odniesieniu do poszczególnych jednostek sądownictwa, do dnia wskazanego w Załączniku nr 4 do SIWZ w kolumnie „Zakończenie” lub do upływu krótszego terminu, zmienianego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uzgodnionego między jednostką sądownictwa a Wykonawcą, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego w formie pisemnej, lub do dnia wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wielkości 50 % wartości zamówienia podstawowego, w zakresie świadczenia usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą systemów telekomunikacyjnych dla jednostek sądownictwa, w zakresie przedmiotowym (rodzajowym) usług objętych zamówieniem podstawowym, zgodnie z warunkami świadczenia usług, zawartymi we Wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), przez kolejne okresy rozliczeniowe. Warunkiem udzielania zamówień, o których mowa powyżej będzie wyczerpanie kwoty stanowiącej maksymalną wartość zamówienia podstawowego i wystąpienie po stronie jednostek sądownictwa potrzeby korzystania z ww. usług przez kolejne okresy rozliczeniowe, do momentu udzielenia kolejnego zamówienia publicznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie ciągłości usług (CU) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie Portalu usługowego (PU) / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: Przystosowanie Portalu usługowego dla niepełnosprawnych (N) / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

W przypadku niewyczerpania w całości maksymalnej wartość Umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, okres świadczenia usług w odniesieniu do poszczególnych łączy, abonamentów lub dzierżaw systemów telekomunikacyjnych, wymienionych w Załączniku nr 5 do Umowy, może ulec przedłużeniu, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Minimalny zakup przedmiotu zamówienia z opcją zwiększenia:

1) Zamawiający wskazuje, iż minimalny zakup przedmiotu zamówienia przez jednostki sądownictwa wyniesie:

60 % kwoty, stanowiącej maksymalną łączną wartość abonamentów, dzierżaw systemów telekomunikacyjnych oraz usług głosowych.

Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania środków przeznaczonych na realizację usług dodatkowych.

2) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji to jest zwiększenia zagwarantowanego minimalnego poziomu zakupu, w przypadku zwiększonych potrzeb jednostek sądownictwa objętych Umową. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie.

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w okresie świadczenia usług przez Wykonawcę, do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy, jednak bez obowiązku wykorzystania pozostałych 40 % wartości, o której mowa w pkt 1) w całości.

2. Opcja zwiększenia maksymalnej wartości Umowy:

1) Zamawiający przewiduje możliwość opcjonalnego zwiększenia maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, o maksymalnie 10 %, w następujących przypadkach:

— konieczność zwiększenia ilości łączy SIP TRUNK w danej jednostce sądownictwa objętej Umową.

2) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie.

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w okresie świadczenia usług przez Wykonawcę, do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy, powiększonej o 10 %, jednak bez obowiązku wykorzystania 10 % opcji w całości.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania "procedury odwróconej" określonej w art. 24aa ustawy Pzp.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wys. 2.000 zł na zasadach określonych w SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia post. na podst. art. 93 ust. 1a) ustawy Pzp, jeżeli środki,które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 7 - Apelacja Warszawska

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64211000 Publiczne usługi telefoniczne
45314120 Instalowanie abonenckich central telefonicznych
50331000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar apelacji warszawskiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą systemów telekomunikacyjnych, wyszczególnionych w Wykazie zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych (Załącznik nr 4 do SIWZ), zgodnie

Z warunkami zawartymi w SIWZ, na rzecz jednostek sądownictwa wskazanych w Wykazie sądów powszechnych (Załącznik nr 10 do SIWZ).

Zbiorcze zestawienia typów, rodzajów, szacunkowych ilości, łączy, usług oraz systemów telekomunikacyjnych będących przedmiotem zamówienia, zostały zawarte, dla każdej z Części zamówienia w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1a do SIWZ).

Szczegółowe specyfikacje zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych, uwzględniające szacunkowe harmonogramy przełączeń, ich lokalizacje, szacunkowe dane ilościowe, obecnego usługodawcę, przedstawiono dla każdej z Części zamówienia w Wykazie zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych (Załącznik nr 4 do SIWZ).

Opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnych dla potencjalnych Wykonawców. Uczestnictwo Wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Warunki uczestnictwa w wizji lokalnej określono w SIWZ.

Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracownika/-ów wykonującego/-ych czynności Koordynatora oraz Opiekuna Klienta, na zasadach i w zakresie określonym we Wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

1. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy 60 dni od dnia zawarcia umowy (okres przygotowawczy do świadczenia usług) na wykonanie niezbędnych prac związanych z przygotowaniem infrastruktury Wykonawcy do świadczenia usług telekomunikacyjnych wraz z ewentualną dostawą systemów telekomunikacyjnych, ich zainstalowaniem, uruchomieniem i przeprowadzeniem testów.

2.W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający w pisemnym oświadczeniu wskaże termin rozpoczęcia okresu świadczenia usług, o którym mowa w pkt. 3.

3.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, stanowiące przedmiot zamówienia, w okresie 24 miesięcy (okres świadczenia usług), od dnia wskazanego zgodnie z regulacją pkt. 2,

Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do poszczególnych jednostek sądownictwa okres świadczenia usług rozpoczyna bieg od dnia wskazanego w Załączniku nr 4 do SIWZ w kolumnie „Rozpoczęcie” lub w innym terminie zmienianym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uzgodnionym między jednostką sądownictwa a Wykonawcą, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego w formie pisemnej.

4.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia, w odniesieniu do poszczególnych jednostek sądownictwa, do dnia wskazanego w Załączniku nr 4 do SIWZ w kolumnie „Zakończenie” lub do upływu krótszego terminu, zmienianego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uzgodnionego między jednostką sądownictwa a Wykonawcą, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego w formie pisemnej, lub do dnia wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wielkości 50 % wartości zamówienia podstawowego, w zakresie świadczenia usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą systemów telekomunikacyjnych dla jednostek sądownictwa, w zakresie przedmiotowym (rodzajowym) usług objętych zamówieniem podstawowym, zgodnie z warunkami świadczenia usług, zawartymi we Wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), przez kolejne okresy rozliczeniowe. Warunkiem udzielania zamówień, o których mowa powyżej będzie wyczerpanie kwoty stanowiącej maksymalną wartość zamówienia podstawowego i wystąpienie po stronie jednostek sądownictwa potrzeby korzystania z ww. usług przez kolejne okresy rozliczeniowe, do momentu udzielenia kolejnego zamówienia publicznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie ciągłości usług (CU) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie Portalu usługowego (PU) / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: Przystosowanie Portalu usługowego dla niepełnosprawnych (N) / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

W przypadku niewyczerpania w całości maksymalnej wartość Umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, okres świadczenia usług w odniesieniu do poszczególnych łączy, abonamentów lub dzierżaw systemów telekomunikacyjnych, wymienionych w Załączniku nr 5 do Umowy, może ulec przedłużeniu, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1.Minimalny zakup przedmiotu zamówienia z opcją zwiększenia:

1) Zamawiający wskazuje, iż minimalny zakup przedmiotu zamówienia przez jednostki sądownictwa wyniesie:

60 % kwoty, stanowiącej maksymalną łączną wartość abonamentów, dzierżaw systemów telekomunikacyjnych oraz usług głosowych.

Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania środków przeznaczonych na realizację usług dodatkowych.

2) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji to jest zwiększenia zagwarantowanego minimalnego poziomu zakupu, w przypadku zwiększonych potrzeb jednostek sądownictwa objętych Umową. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie.

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w okresie świadczenia usług przez Wykonawcę, do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy, jednak bez obowiązku wykorzystania pozostałych 40 % wartości, o której mowa w pkt 1) w całości.

2. Opcja zwiększenia maksymalnej wartości Umowy:

1) Zamawiający przewiduje możliwość opcjonalnego zwiększenia maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, o maksymalnie 10 %, w następujących przypadkach:

— konieczność zwiększenia ilości łączy SIP TRUNK w danej jednostce sądownictwa objętej Umową.

2) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie.

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w okresie świadczenia usług przez Wykonawcę, do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy, powiększonej o 10 %, jednak bez obowiązku wykorzystania 10 % opcji w całości.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania "procedury odwróconej" określonej w art. 24aa ustawy Pzp.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wys. 4.000 zł na zasadach określonych w SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia post. na podst. art. 93 ust. 1a) ustawy Pzp, jeżeli środki,które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 8 - Video

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64211000 Publiczne usługi telefoniczne
45314120 Instalowanie abonenckich central telefonicznych
50331000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą systemów telekomunikacyjnych, wyszczególnionych w Wykazie zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych (Załącznik nr 4 do SIWZ), zgodnie

Z warunkami zawartymi w SIWZ, na rzecz jednostek sądownictwa wskazanych w Wykazie sądów powszechnych (Załącznik nr 10 do SIWZ).

Zbiorcze zestawienia typów, rodzajów, szacunkowych ilości, łączy, usług oraz systemów telekomunikacyjnych będących przedmiotem zamówienia, zostały zawarte, dla każdej z Części zamówienia w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1a do SIWZ).

Szczegółowe specyfikacje zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych, uwzględniające szacunkowe harmonogramy przełączeń, ich lokalizacje, szacunkowe dane ilościowe, obecnego usługodawcę, przedstawiono dla każdej z Części zamówienia w Wykazie zamawianych usług, łączy oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych (Załącznik nr 4 do SIWZ).

Opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnych dla potencjalnych Wykonawców. Uczestnictwo Wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Warunki uczestnictwa w wizji lokalnej określono w SIWZ.

Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracownika/-ów wykonującego/-ych czynności Koordynatora oraz Opiekuna Klienta, na zasadach i w zakresie określonym we Wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

1. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy 60 dni od dnia zawarcia umowy (okres przygotowawczy do świadczenia usług) na wykonanie niezbędnych prac związanych z przygotowaniem infrastruktury Wykonawcy do świadczenia usług telekomunikacyjnych wraz z ewentualną dostawą systemów telekomunikacyjnych, ich zainstalowaniem, uruchomieniem i przeprowadzeniem testów.

2.W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający w pisemnym oświadczeniu wskaże termin rozpoczęcia okresu świadczenia usług, o którym mowa w pkt. 3.

3.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, stanowiące przedmiot zamówienia, w okresie 24 miesięcy (okres świadczenia usług), od dnia wskazanego zgodnie z regulacją pkt. 2,

Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do poszczególnych jednostek sądownictwa okres świadczenia usług rozpoczyna bieg od dnia wskazanego w Załączniku nr 4 do SIWZ w kolumnie „Rozpoczęcie” lub w innym terminie zmienianym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uzgodnionym między jednostką sądownictwa a Wykonawcą, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego w formie pisemnej.

4.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia, w odniesieniu do poszczególnych jednostek sądownictwa, do dnia wskazanego w Załączniku nr 4 do SIWZ w kolumnie „Zakończenie” lub do upływu krótszego terminu, zmienianego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uzgodnionego między jednostką sądownictwa a Wykonawcą, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego w formie pisemnej, lub do dnia wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wielkości 50 % wartości zamówienia podstawowego, w zakresie świadczenia usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą systemów telekomunikacyjnych dla jednostek sądownictwa, w zakresie przedmiotowym (rodzajowym) usług objętych zamówieniem podstawowym, zgodnie z warunkami świadczenia usług, zawartymi we Wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), przez kolejne okresy rozliczeniowe. Warunkiem udzielania zamówień, o których mowa powyżej będzie wyczerpanie kwoty stanowiącej maksymalną wartość zamówienia podstawowego i wystąpienie po stronie jednostek sądownictwa potrzeby korzystania z ww. usług przez kolejne okresy rozliczeniowe, do momentu udzielenia kolejnego zamówienia publicznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie ciągłości usług (CU) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie Portalu usługowego (PU) / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: Przystosowanie Portalu usługowego dla niepełnosprawnych (N) / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

W przypadku niewyczerpania w całości maksymalnej wartość Umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, okres świadczenia usług w odniesieniu do poszczególnych łączy, abonamentów lub dzierżaw systemów telekomunikacyjnych, wymienionych w Załączniku nr 5 do Umowy, może ulec przedłużeniu, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Minimalny zakup przedmiotu zamówienia z opcją zwiększenia:

1) Zamawiający wskazuje, iż minimalny zakup przedmiotu zamówienia przez jednostki sądownictwa wyniesie:

60 % kwoty, stanowiącej maksymalną łączną wartość abonamentów, dzierżaw systemów telekomunikacyjnych oraz usług głosowych.

Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania środków przeznaczonych na realizację usług dodatkowych.

2) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji to jest zwiększenia zagwarantowanego minimalnego poziomu zakupu, w przypadku zwiększonych potrzeb jednostek sądownictwa objętych Umową. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie.

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w okresie świadczenia usług przez Wykonawcę, do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy, jednak bez obowiązku wykorzystania pozostałych 40 % wartości, o której mowa w pkt 1) w całości.

2. Opcja zwiększenia maksymalnej wartości Umowy:

1) Zamawiający przewiduje możliwość opcjonalnego zwiększenia maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia, o maksymalnie 10 %, w następujących przypadkach:

— konieczność zwiększenia ilości łączy SIP TRUNK w danej jednostce sądownictwa objętej Umową.

2) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie.

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w okresie świadczenia usług przez Wykonawcę, do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy, powiększonej o 10 %, jednak bez obowiązku wykorzystania 10 % opcji w całości.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania "procedury odwróconej" określonej w art. 24aa ustawy Pzp.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wys. 4.000 zł na zasadach określonych w SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia post. na podst. art. 93 ust. 1a) ustawy Pzp, jeżeli środki,które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży:

Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn zm.).

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16). Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

JEDZ należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w następującym zakresie: część: II, III, IV (Wykonawca wypełnia jedynie Sekcję α, nie wypełnia Sekcji A-D części IV), VI.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z nich w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał lub wykonuje:

a) Dla Części zamówienia nr 1-7 – co najmniej dwie usługi telekomunikacyjne na dowolnych łączach, w tym łączach SIP-TRUNK, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda z usług,

W okresie 24 miesięcy świadczenia usług;

b) Dla Części zamówienia nr 8 – co najmniej dwie usługi telekomunikacyjne na dowolnych łączach, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda z usług, w okresie 24 miesięcy świadczenia usług;

— W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku dla jednej Części, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty na co najmniej jedną z Części od 1 do 7 oraz na Część 8, Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku dla jednej z Części od 1 do 7,

— W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej dla danej Części zamówienia. Tiret pierwsze stosuje się odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16). Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. JEDZ należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w następującym zakresie: część: II, III, IV (Wykonawca wypełnia jedynie Sekcję α, nie wypełnia Sekcji A-D części IV), VI.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z nich w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

W sytuacji, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów.

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków Wykonawca złoży Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykaz wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy.

Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli

Z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie i na warunkach określonych w par. 16 wzoru umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

W wyżej wskazanym terminie, w siedzibie Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej ul. Wadowicka 6 w Krakowie, odbędzie się publiczna sesja otwarcia ofert, podczas której zostanie dokonane otwarcie(rozszyfrowanie) ofert złożonych za pośrednictwem Systemu https://ezamowienia.ms.gov.pl

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez CZDSIGB, działa w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych, na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania zamawiającego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2017 r., poz.122 z późn. zm) oraz na rzecz Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej, której organem założycielskim jest Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie, na podstawie porozumienia nr 10/2020 z dnia 10.06.2020r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania.

2.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń,w tym oświadczenia wstępnego JEDZ, odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl.

3.Okres związania ofertą wynosi 60 dni.

4.Podstawy wykluczenia wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda następujących dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.27.7.2016poz.1126):

4.1. wskazanych w par. 5 pkt 1

4.2. wskazanych w par. 5 pkt 2

4.3. wskazanych w par. 5 pkt 3

4.4. wskazanych w par. 5 pkt 4

4.5. wskazanych w par. 5 pkt 5

4.6. wskazanych w par. 5 pkt 6

4.7. wskazanych w par. 5 pkt 9

4.8 wskazanych w par. 5 pkt 10 zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 4 ppkt 4.1. - ppkt. 4.7.

6. Ofertę stanowi:Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1a do SIWZ oraz Cennik/i Wykonawcy/ów, według którego/ych będą taryfikowane usługi niewymienione w Załączniku nr 1a do SIWZ – Formularzu cenowym. Dokumenty składane wraz z ofertą wskazano w Rozdz. X pkt 8 SIWZ.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4:

7.1. ppkt 4.1 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia

7.2. ppkt 4.2 - ppkt 4.3 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 a) Rozporządzenia

7.3. ppkt 4.4 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w par 7 ust 1 Rozporządzenia,zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w par 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp.

10. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia,Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy.

11. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte zostały w klauzuli informacyjnej w Rozdz. XIX SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z Rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2020