Roboty budowlane - 296404-2017

29/07/2017    S144

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2017/S 144-296404

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwikjarocin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pwikjarocin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie.

Numer referencyjny: POIS/P/3/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45000000 Roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo wielkopolskie, powiat jarociński, gmina Jarocin.

II.2.4)Opis zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie” polegającego na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Estkowskiego do ul. Poznańskiej w Jarocinie – pomiędzy studniami S1-S5 o średnicy dn 500 mm i długości ok. 165,53 mb, budowie odcinka w celu spięcia kanału w ul. Poznańskiej z kolektorem dn 1000 mm – kolektor od studni S6 do komory S9 o średnicy dn 500 mm i dł. ok. 124,83 mb, renowacji kanału w ul. Poznańskiej wraz z odcinkami bocznymi (na odcinku od wiaduktu kolejowego do oczyszczalni ścieków w Cielczy) – kolektor pomiędzy studnią S10-S13 o średnicy dn 200 mm i długości ok. 74,37 mb; studnią S14-S17 o średnicy dn 200 mm i długości ok. 64,84 mb, studnią S17-S18 o średnicy dn 250 mm i długości ok. 16,12 mb studnią S18-47 o średnicy dn 750 mm i długości ok. 1 813,83 mb; studnią S21-S21.6 o średnicy dn 200 mm i długości ok. 87,08 mb. (Uwaga: Odcinek od studni S47-S55 o średnicy dn 800 mm i długości ok. 374,10 mb (zgodnie z projektem) został przebudowany w roku 2011 z uwagi na wystąpienie awarii i w związku z tym odcinek ten nie znajduje się w zakresie rzeczowym Projektu.), przebudowie odcinków bocznych o średnicy dn 150 mm i długości ok. 57,68 mb, dn 200 mm i długości ok. 54,63 mb; dn 32 mm i długości ok. 14,34 mb.

Uwaga: Pragniemy wyjaśnić, że pod pojęciem „odcinki boczne” definiujemy odcinki przewodów od sieci do granicy działek prywatnych właścicieli.

Zakres prac do realizacji przez Wykonawcę:

a) wykonanie przedmiotu zamówienia;

b) opracowanie i uzyskanie stosownych zatwierdzeń niezbędnych projektów do realizacji robót a w szczególności: projekty organizacji ruchu, pozwolenie na zajęcie pasa drogowego;

c) zaktualizowanie decyzji, uzgodnień;

d) przeprowadzenie hydrodynamicznego czyszczenia kanału przy zastosowaniu wozu ciśnieniowego o ciśnieniu 200 bar i wydatku 300l/min i różnych typach głowic;

e) przeprowadzenie inspekcji TV, aby określić stan techniczny przewodu i wykryć ewentualne przeszkody w postaci pęknięć, korzeni i większych osadów. W trakcie jej trwania należy również domierzyć miejsca włączeń przyłączy kanalizacyjnych.

f) w przypadku braku możliwości przeprowadzenia renowacji metodą bezwykopową odcinków wskazanych w dokumentacji projektowej, z uzasadnionych przyczyn technicznych – za zgodą Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego – dopuszcza się zastosowanie innych metod. W w/w sytuacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania projektu zamiennego wraz z uzyskaniem ostatecznej zamiennej decyzji pozwolenia na budowę;

g) zapewnienie ciągłości odbioru ścieków ze wszystkich posesji przylegających do placu budowy oraz zapewnienie ciągłości przepływu ścieków na przebudowywanych odcinkach kanalizacji – kolektor, który będzie podlegał przebudowie i renowacji doprowadza do oczyszczalni ścieków ścieki z terenów zachodniej i południowo-zachodniej części gminy Jarocin oraz skanalizowanej części gminy Jaraczewo;

h) ciągła informacja mieszkańców o postępie prac, planowanych utrudnieniach w dostępie do nieruchomości;

i) odtworzenie dla dróg, chodników lub innej infrastruktury drogowej w zakresie pasa prowadzonych robót;

j) dostarczenie do dokumentacji odbiorowej płyty CD z przebiegu inspekcji kanałów videokamerą wraz z raportem, który będzie zawierał: spadek podłużny, poprawność połączeń, owalność, drożność;

k) pełna obsługa geodezyjna zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja powykonawcza).

Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i PR.

Podane w wyżej wymienionych dokumentach nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”.

4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0174/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Rozliczenie będzie następować zgodnie z postępem robót (procentowo), jednak nie częściej niż jeden raz na kwartał kalendarzowy, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, co będzie podstawą do dokonania rozliczenia. Ostatnia części wynagrodzenia będzie wynosić 10 % wynagrodzenia Wykonawcy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

13.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ), z zaznaczeniem, że:

1) We właściwych częściach JEDZ Wykonawca jest zobowiązany podać odpowiednio informacje, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 Ustawy Pzp oraz

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale XII „Warunki udziału w postępowaniu” w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej.

2) Zamawiający żąda wypełnienia oraz przedstawienia informacji, o których mowa w Sekcji D Części II JEDZ.

3) W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

5) Wzór JEDZ określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16).

6) Treść JEDZ określona została w załączniku do niniejszej IDW, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie Zamawiającego lub na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

13.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności

1) spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań;

3) brak podstaw wykluczenia, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale XII „Warunki udziału w postępowaniu”, tj.:

3) Część sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

4) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

5) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wymaga się aby:

a) Wykonawca przedstawił część sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie przez Wykonawcę obrotów, które nie mogą być mniejsze niż 9 000 000 PLN rocznie.

b) Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 4 000 000 PLN.

c) Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną, co najmniej 4 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

13.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ), z zaznaczeniem, że:

1) We właściwych częściach JEDZ Wykonawca jest zobowiązany podać odpowiednio informacje, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 Ustawy PZP oraz

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale XII „Warunki udziału w postępowaniu” w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej.

2) Zamawiający żąda wypełnienia oraz przedstawienia informacji, o których mowa w Sekcji D Części II JEDZ.

3) W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

5) Wzór JEDZ określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16).

6) Treść JEDZ określona została w załączniku do niniejszej IDW, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie Zamawiającego lub na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

13.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności 1) spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań, 3) brak podstaw wykluczenia, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale XII „Warunki udziału w postępowaniu”, tj.:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług koordynacyjnych i rozliczeniowych oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wymaga się aby:

1) Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

a) co najmniej 2 zadania, polegające na budowie, przebudowie sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych o długości co najmniej 500 mb i średnicy 200-250 mm wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa na którym realizowane były prace instalacyjne,

b) co najmniej 2 zadania, polegające na modernizacji sieci kanalizacji ogólnospławnej o długości co najmniej 300 mb.

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót, lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia i protokołu odbioru).

2) Wykonawca wykazał, że zatrudniał średniorocznie w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie personel w ilości co najmniej 10 osób oraz kadrę kierowniczą, w ilości co najmniej 1 osoby.

3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

a) Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba która pełniła funkcje Przedstawiciela Wykonawcy na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 4 000 000 PLN. Wskazana osoba nie może jednocześnie być wskazana do pełnienia funkcji Kierownika budowy.

b) Specjalista ds. rozliczeń, min. 1 osoba która pełniła funkcje Specjalisty ds. rozliczeń na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 4 000 000 PLN, przy czym przynajmniej jedno z tych zadań inwestycyjnych było współfinansowane ze środków zewnętrznych (Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie, Bank Światowy i pokrewne).

c) Kierownik budowy, min. 1 osoba posiadająca:

— uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*.

d) – kwalifikacje/doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót sanitarno-instalacyjnych na zadaniach inwestycyjnych w których wartość robót sanitarno-instalacyjnych wynosiła min. 4 000 000 PLN w okresie ostatnich 3 lat.

Kwoty podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy/-ów na realizację przedmiotowego zadania/zadań.

* Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia określono w SIWZ.

4. Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji, na okres pokrywający się z okresem rękojmi. Okres rękojmi Wykonawca wskaże w druku Oferta, przy czym minimalny okres rękojmi musi wynosić 5 lat. Natomiast na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości zgodnej z gwarancją, jaką dają ich producenci, lecz nie krótszej niż 24 miesiące. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego tj. od daty przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/09/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/09/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 150 000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy zł) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert – szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w Części I SIWZ – IDW.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10 %ceny ofertowej brutto – szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w Części I SIWZ – IDW.

3. W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 Pzp.

4. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 90 dni. Zgodnie z art. 85 Pzp bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych:

1) Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, powołuje się na zasoby innych podmiotów Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

4) W sytuacji o której mowa w pkt. 3 Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w SIWZ w pkt 13.4. ppkt 6 – 14 tego podmiotu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

30.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

30.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

30.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

30.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 30.2 i 30.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

30.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

30.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480
Adres internetowy: www.pwikjarocin.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2017