Dienstleistungen - 296478-2020

25/06/2020    S121

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 121-296478

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 142A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
E-Mail: przetargi@pkp.pl
Telefon: +48 224749141
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.pkp.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://pkp.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://pkp.eb2b.com.pl
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://pkp.eb2b.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka Skarbu Państwa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: spółka Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa dworców kolejowych: Czechowice-Dziedzice, Dąbrowa Górnicza, Racibórz”

Referenznummer der Bekanntmachung: KFZ/2020/WNP-011462
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pełna nazwa postępowania: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworców kolejowych: Czechowice-Dziedzice, Dąbrowa Górnicza, Racibórz” w podziale na trzy Zadania. Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości tekstu w ogłoszeniu, szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ, która wraz z załącznikami zamieszczona została na Platformie Zakupowej pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwest. pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Czechowice-Dziedzice"

Los-Nr.: I
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71520000 Bauaufsicht
71521000 Baustellenüberwachung
71530000 Beratung im Bauwesen
71540000 Bauverwaltungsleistungen
71541000 Projektmanagement im Bauwesen
71630000 Technische Kontrolle und Tests
71631000 Technische Kontrolle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225 Bielski
Hauptort der Ausführung:

Czechowice-Dziedzice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Czechowice-Dziedzice".

2. Opis przedmiotu zamówienia zwany dalej „OPZ”, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ - przeznaczony odpowiednio dla tego Zadania.

3. Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 9a do SIWZ oraz w OPZ stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ - przeznaczony odpowiednio dla tego Zadania.

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w OPZ na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie Umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

6. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wymienione w rozdz. IX ust. 3 pkt 3) ppkt 3 SIWZ, porozumiewały się z Zamawiającym w języku polskim w stopniu zaawansowanym C1 - zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy – CEFR Common European Framework lub za pośrednictwem tłumacza języka polskiego, natomiast w korespondencji pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym za obowiązujący uznaje się język polski w co najmniej wyżej wymienionym stopniu zaawansowania.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zgodnie z „Procedurą dotyczącą wymagań w zakresie BHP wobec Wykonawców oraz Podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” - która stanowi Załącznik nr 6 do Umowy (w zakresie przepisów BHP).

9. Przedmiot zamów. realizowany będzie w 2 etapach opisanych szczegółowo w OPZ, SIWZ oraz Wzorze Umowy: maksymalny okres realizacji – do 165 tygodni. Określenie w Sekcji II.2.7.ogłoszenia - okres w dniach dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynosi 1155 dni co stanowi 165 tygodni.

10. Zamawiający wymaga od Wykonawców skutecznego wniesienia wadium w wysokości: 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).

11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumencie JEDZ, stanowiącym Zał. nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie).

12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres i warunki udzielenia zamówień podobnych zostały określone w rozdz. VII SIWZ.

13.UWAGA Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości tekstu w ogłoszeniu, szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ, która wraz z załącznikami zamieszczona została na Platformie Zakupowej pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 1155
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwest. pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Dąbrowa Górnicza"

Los-Nr.: II
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71520000 Bauaufsicht
71521000 Baustellenüberwachung
71530000 Beratung im Bauwesen
71540000 Bauverwaltungsleistungen
71541000 Projektmanagement im Bauwesen
71630000 Technische Kontrolle und Tests
71631000 Technische Kontrolle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Hauptort der Ausführung:

Dąbrowa Górnicza

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Dąbrowa Górnicza".

2. Opis przedmiotu zamówienia zwany dalej „OPZ”, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ - przeznaczony odpowiednio dla tego Zadania.

3. Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 9b do SIWZ oraz w OPZ stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ - przeznaczony odpowiednio dla tego Zadania.

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w OPZ na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie Umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

6. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wymienione w rozdz. IX ust. 3 pkt 3) ppkt 3 SIWZ, porozumiewały się z Zamawiającym w języku polskim w stopniu zaawansowanym C1 - zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy – CEFR Common European Framework lub za pośrednictwem tłumacza języka polskiego, natomiast w korespondencji pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym za obowiązujący uznaje się język polski w co najmniej wyżej wymienionym stopniu zaawansowania.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zgodnie z „Procedurą dotyczącą wymagań w zakresie BHP wobec Wykonawców oraz Podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” - która stanowi Załącznik nr 6 do Umowy (w zakresie przepisów BHP).

9. Przedmiot zamów. realizowany będzie w 2 etapach opisanych szczegółowo w OPZ, SIWZ oraz Wzorze Umowy: maksymalny okres realizacji – do 165 tygodni. Określenie w Sekcji II.2.7.ogłoszenia - okres w dniach dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynosi 1155 dni co stanowi 165 tygodni.

10. Zamawiający wymaga od Wykonawców skutecznego wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumencie JEDZ, stanowiącym Zał. nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie).

12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres i warunki udzielenia zamówień podobnych zostały określone w rozdz. VII SIWZ.

13.UWAGA Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości tekstu w ogłoszeniu, szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ, która wraz z załącznikami zamieszczona została na Platformie Zakupowej pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 1155
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwest. pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Racibórz"

Los-Nr.: III
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71520000 Bauaufsicht
71521000 Baustellenüberwachung
71530000 Beratung im Bauwesen
71540000 Bauverwaltungsleistungen
71541000 Projektmanagement im Bauwesen
71630000 Technische Kontrolle und Tests
71631000 Technische Kontrolle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

Racibórz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Racibórz".

2. Opis przedmiotu zamówienia zwany dalej „OPZ”, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ - przeznaczony odpowiednio dla tego Zadania.

3. Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 9a do SIWZ oraz w OPZ stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ - przeznaczony odpowiednio dla tego Zadania.

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w OPZ na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie Umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

6. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wymienione w rozdz. IX ust. 3 pkt 3) ppkt 3 SIWZ, porozumiewały się z Zamawiającym w języku polskim w stopniu zaawansowanym C1 - zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy – CEFR Common European Framework lub za pośrednictwem tłumacza języka polskiego, natomiast w korespondencji pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym za obowiązujący uznaje się język polski w co najmniej wyżej wymienionym stopniu zaawansowania.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zgodnie z „Procedurą dotyczącą wymagań w zakresie BHP wobec Wykonawców oraz Podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” - która stanowi Załącznik nr 6 do Umowy (w zakresie przepisów BHP).

9. Przedmiot zamów. realizowany będzie w 2 etapach opisanych szczegółowo w OPZ, SIWZ oraz Wzorze Umowy: maksymalny okres realizacji – do 183 tygodni. Określenie w Sekcji II.2.7.ogłoszenia - okres w dniach dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynosi 1281 dni co stanowi 183 tygodnie.

10. Zamawiający wymaga od Wykonawców skutecznego wniesienia wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumencie JEDZ, stanowiącym Zał. nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie).

12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres i warunki udzielenia zamówień podobnych zostały określone w rozdz. VII SIWZ.

13.UWAGA Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości tekstu w ogłoszeniu, szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ, która wraz z załącznikami zamieszczona została na Platformie Zakupowej pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 1281
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Pozostałe informacje do sekcji III.1.3) - Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

W zakresie kwalifikacji zawodowych Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tych samych osób posiadających wymagane doświadczenie i zgodne z przepisami ustawy Pb uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach określonych w sekcji III.1.3), na potrzeby wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie więcej niż jednego Zadania, o które Wykonawca się ubiega.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu mogą spełnić łącznie.

Pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.1065 ze zm.).

Pojęcia wpisu budynku do rejestru lub ewidencji zabytków należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.).

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - powyższy dokument należy załączyć na Platformie w zakładce Pytania/Informacje.

W przypadku złożenia przez Wykonawców wszelkich dokumentów zawierających dane finansowe w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W RAMACH ZADANIA NR I:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

W RAMACH ZADANIA NR II:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W RAMACH ZADANIA NR III:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Jeżeli Wykonawca będzie składał oferty na więcej niż jedno Zadanie (część), zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż suma kwot wynikająca

Z ilości Zadań (części), w ramach których zamierza złożyć swoje oferty.

(np. jeżeli Wykonawca zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Zadania nr I i Zadania nr II zobowiązany jest wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 350 000,00 zł)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ:

W RAMACH ZADANIA NR I:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w tym:

a) co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, która swoim zakresem wykonania obejmowała co najmniej:

— roboty budowlane konstrukcyjne,

— roboty budowlane wykończeniowe,

— roboty elewacyjne,

— roboty instalacyjne w branżach: sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej.

O wartości nadzorowanej roboty budowlanej nie mniejszej niż: 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

Oraz

b) co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, która swoim zakresem wykonania obejmowała co najmniej:

— roboty budowlane konstrukcyjne,

— roboty budowlane wykończeniowe,

— roboty elewacyjne,

— roboty instalacyjne w branżach: sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej.

O wartości nadzorowanej roboty budowlanej nie mniejszej niż: 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

W RAMACH ZADANIA NR II i III:

2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w tym:

a) co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, która swoim zakresem wykonania obejmowała co najmniej:

— roboty budowlane konstrukcyjne,

— roboty budowlane wykończeniowe,

— roboty elewacyjne,

— roboty instalacyjne w branżach: sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej.

O wartości nadzorowanej roboty budowlanej nie mniejszej niż: 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

Oraz

b) co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków o, która swoim zakresem wykonania obejmowała co najmniej:

— roboty budowlane konstrukcyjne,

— roboty budowlane wykończeniowe,

— roboty elewacyjne,

— roboty instalacyjne w branżach: sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej.

O wartości nadzorowanej roboty budowlanej nie mniejszej niż: 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

W ZAKRESIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH:

W RAMACH ZADANIA NR I, II i III Wykonawca musi wskazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi – uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186 ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pb” oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r., poz. 220 ze zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji – w specjalności:

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

a) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych/Inżynier Kontraktu – Zarządzający Realizacją Inwestycji – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz

— co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz

— doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych w realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w tym:

— minimum 1 usługa nadzoru inwestorskiego w budynku użyteczności publicznej oraz

— minimum 1 usługa nadzoru inwestorskiego w budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.

b) Inspektor nadzoru robót sanitarnych - co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz

— co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót sanitarnych oraz

— doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót sanitarnych

W realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w tym:

— minimum 1 usługa nadzoru inwestorskiego w budynku użyteczności publicznej oraz

— minimum 1 usługa nadzoru inwestorskiego w budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.

c) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

I elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz

— co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru

Robót elektrycznych i elektroenergetycznych oraz

— doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych

I elektroenergetycznych w realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w tym:

— minimum 1 usługa nadzoru inwestorskiego w budynku użyteczności publicznej oraz

— minimum 1 usługa nadzoru inwestorskiego w budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.

d) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi związanymi

Z obiektem budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz

— co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru

W specjalności telekomunikacyjnej, nabyte przy nadzorze nad robotami budowlanymi związanymi z budynkiem/obiektem budowlanym, obejmującymi swoim zakresem telekomunikację przewodową wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

e) Inspektor nadzoru robót drogowych - co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz

— co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji w przypadku osób, o których mowa w lit. a) powyżej z funkcjami osób, o których mowa w lit. b) - e).

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia specjalności w przypadku osób, o których mowa w lit. b) - e) powyżej, które posiadają uprawnienia/kwalifikacje w więcej niż jednej specjalności.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorach Umów stanowiących Załączniki nr 9 do SIWZ – w podziale na Zadanie nr I i Zadanie nr III (Załącznik nr 9a do SIWZ), Zadanie nr II (Załącznik nr 9b do SIWZ).

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (dla każdego Zadania oddzielnie).

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we Wzorze Umowy.

5. Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotowego postępowania na każde zadanie będzie zawarta oddzielna umowa.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/07/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/07/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

1.Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie złożonych na Platformie ofert w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 12:30.

2.Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Forma i sposób komunikacji oraz instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej opisane zostały w rozdziale XII SIWZ.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

4. Opis sposobu przygotowania oferty i jej zawartość opisane zostały w rozdziale XVI SIWZ.

UWAGA !!! Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ udostępnionej na Platformie Zakupowej pod adresem https://pkp.eb2b.com.pl.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust.5 pkt 1), 2) i 8) ustawy Pzp.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w rozdz. X SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.5 pkt 1), 2) i 8) ustawy Pzp.

3. Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie ("JEDZ") w następującym zakresie: Część II sekcje A-D, Część III sekcje A-D, Część IV sekcja α (Wykonawca ogranicza się do wypełnienia sekcji αw części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV) oraz Część VI, w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, za pośrednictwem Platformy Zakupowej, dalej jako „Platforma” lub „System”, pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl, Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ust 1. ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta w ramach danego Zadania została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający, działając na podst. art.26 ust.1 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w ramach danego Zadania, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. X SIWZ oraz w Rozporządzeniach, o których mowa w rozdz. II SIWZ, w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia §2 ust.2 pkt 3) informacji banku lub skok, §2 ust. 4 pkt 2) wykaz usług, §2 ust. 4 pkt 10) wykaz osób oraz §5 pkt 1) - 6) i 9) w przypadku podmiotów zagranicznych odpowiednio dokumenty z §7, §8 Rozporządzenia.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów, zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 3 do SIWZ.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 3 do SIWZ.

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w rozdz. X ust. 7 pkt 2 SIWZ.

10. Określenie w sekcji IV.2.6 ogłoszenia – min. okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą – 2 miesiące = 60 dni.

12. Pozostałe informacje zawarto w SIWZ udostępnionej na platformie pod adresem https://pkp.eb2b.com.pl.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Pzp.

2. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/06/2020