Varer - 296556-2019

26/06/2019    S121    Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Hillerød: Massespektrometer

2019/S 121-296556

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Pernille Holm Nielsen
E-mail: pernille.holm.nielsen.01@regionh.dk
Telefon: +45 92436373

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

LC/MS BBH

Sagsnr.: 19037173
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38433100
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Væskekromatografi (LC) og Massespektrometri (MS) system til KBA Bispebjerg Hospital.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 900 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38433100
38432200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Klinisk Biokemisk Afdeling Bispebjerg Hospital.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Væskekromatografi (LC) og Massespektrometri (MS) Udstyr.

Waters TQ-XC med Acquity UPLC system til BHH.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Service, reservedele

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Proceduretype:

Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse.

§ 81. stk. 2:

- Ved supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse af leveringer eller installationer eller til udvidelse af allerede foretagne leveringer eller installationer, når et skifte af leverandøren ville gøre det nødvendigt for ordregiveren at indkøbe varer, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed ville medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssig store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse.

Forklaring:

- Klinisk Biokemisk Afdeling (herefter KBA) ved Bispebjerg Hospital, råder i dag over et stk. Waters LC/MS udstyr til diverse analyser. Bispebjerg ønsker at opgradere nuværende LC/MS udstyr og anskaffe yderligere et LC/MS udstyr, da fremtidige planer er at udvide analyserepertoiret og sikre backup af analysering i tilfælde af nedbrud.

Massespektrometriske analyser adskiller sig fra de fleste andre analyser ved en langt højere grad af kompleksitet i arbejdsgange i forbindelse med prøveforberedelse, betjening af analyseudstyret, behandling af data og afgivelse af svar. Jo større kompleksitet, jo større risiko for fejl og utilsigtede hændelser med dertil hørende patientrisici.

Derfor er det vigtigt at minimere kompleksiteten i den samlede tekniske og IT-platform i KBA’s MS-laboratorie. Dette gøres bedst ved så vidt muligt at standardisere arbejdsgange og rutiner samt ved at minimere diversiteten i det udstyr og den software som bioanalytikerne skal benytte.

Så med henblik på at minimere den samlede kompleksitet i massespektrometri laboratoriet på KBA ønsker vi, at det nye udstyr skal være 100% kompatibelt med det eksisterende udstyr og systemer (Waters Xevo med Acquity UPLC) både analyseteknisk og softwareteknisk.

Ordregiver mener at indkøb af udstyr, der på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed ville medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. Det vil sige, at et leverandørskifte ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger for ordregive.

Kravene opfyldes efter ordregivers opfattelse alene af påtænkte løsning Xevo TQ-XS, og kan derfor af tekniske grunde kun tildeles en bestemt aktør.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Væskekromatografi (LC) og Massespektrometri (MS)

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/06/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Waters A/S
CVR-nummer: 17554034
Postadresse: Dybendalsvænget 2
By: Taarstrup
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Telefon: +45 46598080
Fax: +45 46598585
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 900 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Vejledning (slettes inden offentliggørelse): Du skal slette den tekst, der ikke passer på udbuddet.

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Tildeling af ordre efter miniudbud baseret på rammeaftale: 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

Tildeling af rammeaftale) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2019