Services - 296581-2014

Afficher la vue résumée

30/08/2014    S166

Pays-Bas-Venlo: Services juridiques

2014/S 166-296581

Avis de marché

Services

Directive 2004/18/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

Nom officiel: Gemeente Venlo
Numéro national d'identification: 54364892
Adresse postale: Garnizoenweg 3
Ville: Venlo
Code postal: 5928 NA
Pays: Pays-Bas
À l'attention de: Chris Janssen
E-mail: aanbestedingeninkoop@venlo.nl
Téléphone: +31 773596666
Fax: +31 773596766

Adresse(s) internet:

Adresse générale du pouvoir adjudicateur: www.venlo.nl

Accès électronique à l'information: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=41259

Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=41259

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché

II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Raamovereenkomst planschade.
II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 21: Services juridiques
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Noord-Limburg, Nederland.

Code NUTS NL421 Noord-Limburg,NL NEDERLAND

II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L’avis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Information sur l’accord-cadre
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre de participants à l’accord-cadre envisagé: 3

Durée de l’accord-cadre

Durée en années: 4
II.1.5)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Met het afsluiten van een raamovereenkomst met 3 partijen beoogt de aanbestedende dienst kwalitatief goede deskundigen te kunnen betrekken die de aanbestedende dienst vanuit een onafhankelijke positie kunnen adviseren en ondersteunen bij de behandeling van aanvragen voor tegemoetkoming in planschade.
Voorwerp van deze aanbesteding is een raamovereenkomst waarbinnen diverse opdrachten verstrekt kunnen worden. Deze opdrachten hebben in hoofdlijnen betrekking op de levering van ondersteuning en onafhankelijke adviezen van deskundigen (zoals taxateurs, juristen en andere planschade-experts), die werkzaamheden verrichten gericht op de afhandeling van aanvragen voor tegemoetkoming in planschade als gevolg van een planologisch besluit.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

79100000 Services juridiques

II.1.7)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Op basis van de afgelopen jaren wordt het aantal op circa 30 adviezen per jaar geschat. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 48 (à compter de la date d’attribution du marché)

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: oui
description de ces conditions: Akkoordverklaring programma van eisen: u conformeert zich volledig aan het programma van eisen, zoals opgenomen in deze offerteaanvraag of bij deze offerteaanvraag gepubliceerd op TenderNed en aan mogelijke bijstelling hiervan in de nota van inlichtingen. Geen bewijsstuk vereist.
Door akkoord te gaan met deze eis, conformeert u zich volledig aan het programma van eisen, zoals in deze offerteaanvraag opgenomen of bij deze offerteaanvraag gepubliceerd op TenderNed.
Akkoordverklaring aanbestedingsprocedure: de inschrijver dient zich volledig te conformeren aan de aanbestedingsprocedure, zoals in het beschrijvend document bij deze aanbesteding omschreven. Geen bewijsstuk vereist.
Door akkoord te gaan met deze eis conformeert u zicht aan de aanbestedingsprocedure, zoals in het beschrijvende document bij deze aanbesteding omschreven.
Inschrijving(en) handels- en/of beroepsregister en kopie identiteitsbewijs: de inschrijver dient een kopie van het bewijs van inschrijving in het handelsregister en – indien van toepassing – beroepsregister bij te voegen. Deze inschrijvingen mogen maximaal 6 maanden oud zijn, gerekend vanaf de sluitingsdatum voor de ontvangst van de Inschrijving.
Uit de inschrijving(en) in het handelsregister dient de tekeningsbevoegdheid te blijken van degene die de inschrijving en indien van toepassing Model K heeft getekend. Indien nodig dient dit ondersteund te worden door het toevoegen van een volmacht aan de inschrijving.
Tevens dient een kopie van het identiteitsbewijs bijgevoegd te worden van degene die de onderneming vertegenwoordigt in deze aanbestedingsprocedure. Indien een volmacht wordt verstrekt dient zowel van de volmachtgever als de gevolmachtigde een kopie van het identiteitsbewijs te worden verstrekt. Inschrijving beroeps- of handelsregister; Handelsregister: zie beschrijving.
Akkoordverklaring algemene inkoopvoorwaarden: inschrijver verklaart zich akkoord met de bijgevoegde algemene inkoopvoorwaarden gemeente Venlo voor Diensten en Leveringen 2008.
Inschrijver gaat ermee akkoord dat de normaal door zijn onderneming te hanteren voorwaarden bij gunning van de opdracht aan haar onderneming niet van toepassing zijn en verklaart zich hiermee bereid om bij de gunning af te wijken van de door haar gehanteerde standaardvoorwaarden. Uitsluitend de algemene inkoopvoorwaarden diensten en leveringen van de aanbestedende dienst zullen van toepassing zijn.
De aanbestedende dienst vraagt de inschrijver aandacht te besteden aan de algemene inkoopvoorwaarden. De potentiële inschrijver kan suggesties doen af te mogen wijken van de algemene inkoopvoorwaarden. In het beschrijvend document is beschreven hoe en wanneer dat kan geschieden.
Deze suggesties worden door de aanbestedende dienst beoordeeld en al dan niet geaccepteerd.

De naar aanleiding van de verbetervoorstellen aangepaste concept overeenkomst wordt samen met de nota van inlichtingen gepubliceerd op www.tenderned.nl Geen bewijsstuk vereist.

Door akkoord te gaan met deze eis verklaart u zicht akkoord met de algemene inkoopvoorwaarden gemeente Venlo voor Diensten en Leveringen 2008, welke bij deze aanbesteding zijn gevoegd.
Uniforme eigen verklaring (eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten): u dient de bijgevoegde uniforme eigen verklaring te ondertekenen en bij uw inschrijving te voegen.
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
III.2.2)Capacité économique et financière
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
Referenties (Leveringen/diensten afgelopen 3 jaar Referenties): format bijvoegen.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
Referenties:
— de inschrijver dient aan de inschrijving 1 referentie per kerncompetentie, uitgevoerd en opgeleverd vanaf april 2011, toe te voegen volgens het format van het referentieformulier (bijlage 7);
— de aanbestedende dienst heeft het recht de inhoud van de verklaring te verifiëren;
— de aanbestedende dienst heeft de volgende kerncompetenties vastgesteld die overeenkomen met ervaring op essentiële punten van de opdracht:
• het als gevolg van een genomen planologisch besluit uitbrengen van een onafhankelijk planschade advies (zoals bedoeld in afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en in afdeling 6.1 van het Besluit ruimtelijke ordening) gerelateerd aan geleden vermogensschade (waardevermindering van onroerend goed);
• het als gevolg van een genomen planologisch besluit uitbrengen van een onafhankelijk planschade advies (zoals bedoeld in afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en in afdeling 6.1 van het Besluit ruimtelijke ordening) gerelateerd aan geleden inkomensschade (inkomens-, omzet- en/of winstderving). Leveringen/diensten afgelopen 3 jaar Referenties.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: non

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2)Critères d’attribution
IV.2.1)Critères d’attribution

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés ci-dessous

1. Prijs: prijzenblad. Pondération 60

2. Sub-criterium: voorbeeldrapport. Een door inschrijver opgesteld rapport van een planschade casus voorbeeldrapport in pdf. Pondération 40

IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
0535644
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 16.10.2014 - 12:00
Documents payants: non
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
16.10.2014 - 12:00
IV.3.5)Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
néerlandais.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 60 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités d’ouverture des offres
Date: 16.10.2014 - 12:00
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: non

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28.8.2014