Services - 296581-2014

Afficher la vue résumée

30/08/2014    S166

Nederland-Venlo: Juridische dienstverlening

2014/S 166-296581

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Gemeente Venlo
Nationaal identificatienummer: 54364892
Postadres: Garnizoenweg 3
Plaats: Venlo
Postcode: 5928 NA
Land: Nederland
Ter attentie van: Chris Janssen
E-mail: aanbestedingeninkoop@venlo.nl
Telefoon: +31 773596666
Fax: +31 773596766

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.venlo.nl

Elektronische toegang tot informatie : https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=41259

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=41259

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamovereenkomst planschade.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 21: Rechtskundige diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Noord-Limburg, Nederland.

NUTS-code NL421 Noord-Limburg,NL NEDERLAND

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen
Aantal deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst: 3

Looptijd van de raamovereenkomst

Jaar/jaren: 4
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Met het afsluiten van een raamovereenkomst met 3 partijen beoogt de aanbestedende dienst kwalitatief goede deskundigen te kunnen betrekken die de aanbestedende dienst vanuit een onafhankelijke positie kunnen adviseren en ondersteunen bij de behandeling van aanvragen voor tegemoetkoming in planschade.
Voorwerp van deze aanbesteding is een raamovereenkomst waarbinnen diverse opdrachten verstrekt kunnen worden. Deze opdrachten hebben in hoofdlijnen betrekking op de levering van ondersteuning en onafhankelijke adviezen van deskundigen (zoals taxateurs, juristen en andere planschade-experts), die werkzaamheden verrichten gericht op de afhandeling van aanvragen voor tegemoetkoming in planschade als gevolg van een planologisch besluit.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79100000 Juridische dienstverlening

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Op basis van de afgelopen jaren wordt het aantal op circa 30 adviezen per jaar geschat. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: ja
Beschrijving van de bijzondere voorwaarden: Akkoordverklaring programma van eisen: u conformeert zich volledig aan het programma van eisen, zoals opgenomen in deze offerteaanvraag of bij deze offerteaanvraag gepubliceerd op TenderNed en aan mogelijke bijstelling hiervan in de nota van inlichtingen. Geen bewijsstuk vereist.
Door akkoord te gaan met deze eis, conformeert u zich volledig aan het programma van eisen, zoals in deze offerteaanvraag opgenomen of bij deze offerteaanvraag gepubliceerd op TenderNed.
Akkoordverklaring aanbestedingsprocedure: de inschrijver dient zich volledig te conformeren aan de aanbestedingsprocedure, zoals in het beschrijvend document bij deze aanbesteding omschreven. Geen bewijsstuk vereist.
Door akkoord te gaan met deze eis conformeert u zicht aan de aanbestedingsprocedure, zoals in het beschrijvende document bij deze aanbesteding omschreven.
Inschrijving(en) handels- en/of beroepsregister en kopie identiteitsbewijs: de inschrijver dient een kopie van het bewijs van inschrijving in het handelsregister en – indien van toepassing – beroepsregister bij te voegen. Deze inschrijvingen mogen maximaal 6 maanden oud zijn, gerekend vanaf de sluitingsdatum voor de ontvangst van de Inschrijving.
Uit de inschrijving(en) in het handelsregister dient de tekeningsbevoegdheid te blijken van degene die de inschrijving en indien van toepassing Model K heeft getekend. Indien nodig dient dit ondersteund te worden door het toevoegen van een volmacht aan de inschrijving.
Tevens dient een kopie van het identiteitsbewijs bijgevoegd te worden van degene die de onderneming vertegenwoordigt in deze aanbestedingsprocedure. Indien een volmacht wordt verstrekt dient zowel van de volmachtgever als de gevolmachtigde een kopie van het identiteitsbewijs te worden verstrekt. Inschrijving beroeps- of handelsregister; Handelsregister: zie beschrijving.
Akkoordverklaring algemene inkoopvoorwaarden: inschrijver verklaart zich akkoord met de bijgevoegde algemene inkoopvoorwaarden gemeente Venlo voor Diensten en Leveringen 2008.
Inschrijver gaat ermee akkoord dat de normaal door zijn onderneming te hanteren voorwaarden bij gunning van de opdracht aan haar onderneming niet van toepassing zijn en verklaart zich hiermee bereid om bij de gunning af te wijken van de door haar gehanteerde standaardvoorwaarden. Uitsluitend de algemene inkoopvoorwaarden diensten en leveringen van de aanbestedende dienst zullen van toepassing zijn.
De aanbestedende dienst vraagt de inschrijver aandacht te besteden aan de algemene inkoopvoorwaarden. De potentiële inschrijver kan suggesties doen af te mogen wijken van de algemene inkoopvoorwaarden. In het beschrijvend document is beschreven hoe en wanneer dat kan geschieden.
Deze suggesties worden door de aanbestedende dienst beoordeeld en al dan niet geaccepteerd.

De naar aanleiding van de verbetervoorstellen aangepaste concept overeenkomst wordt samen met de nota van inlichtingen gepubliceerd op www.tenderned.nl Geen bewijsstuk vereist.

Door akkoord te gaan met deze eis verklaart u zicht akkoord met de algemene inkoopvoorwaarden gemeente Venlo voor Diensten en Leveringen 2008, welke bij deze aanbesteding zijn gevoegd.
Uniforme eigen verklaring (eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten): u dient de bijgevoegde uniforme eigen verklaring te ondertekenen en bij uw inschrijving te voegen.
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Referenties (Leveringen/diensten afgelopen 3 jaar Referenties): format bijvoegen.
Eventuele minimumeisen:
Referenties:
— de inschrijver dient aan de inschrijving 1 referentie per kerncompetentie, uitgevoerd en opgeleverd vanaf april 2011, toe te voegen volgens het format van het referentieformulier (bijlage 7);
— de aanbestedende dienst heeft het recht de inhoud van de verklaring te verifiëren;
— de aanbestedende dienst heeft de volgende kerncompetenties vastgesteld die overeenkomen met ervaring op essentiële punten van de opdracht:
• het als gevolg van een genomen planologisch besluit uitbrengen van een onafhankelijk planschade advies (zoals bedoeld in afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en in afdeling 6.1 van het Besluit ruimtelijke ordening) gerelateerd aan geleden vermogensschade (waardevermindering van onroerend goed);
• het als gevolg van een genomen planologisch besluit uitbrengen van een onafhankelijk planschade advies (zoals bedoeld in afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en in afdeling 6.1 van het Besluit ruimtelijke ordening) gerelateerd aan geleden inkomensschade (inkomens-, omzet- en/of winstderving). Leveringen/diensten afgelopen 3 jaar Referenties.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria

1. Prijs: prijzenblad. Weging 60

2. Sub-criterium: voorbeeldrapport. Een door inschrijver opgesteld rapport van een planschade casus voorbeeldrapport in pdf. Weging 40

IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
0535644
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16.10.2014 - 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
16.10.2014 - 12:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 60 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16.10.2014 - 12:00
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28.8.2014