Usługi - 296717-2020

25/06/2020    S121

Polska-Biskupiec: Usługi wdrażania oprogramowania

2020/S 121-296717

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Biskupiec
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Biskupiec
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 13-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Witkowski, Wojciech Rusak, Julia Baranowska
E-mail: sekretarz@gminabiskupiec.pl
Tel.: +48 564747057
Faks: +48 564747952

Adresy internetowe:

Główny adres: www.biskupiec.biuletyn.net

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych

Numer referencyjny: ZP 271.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie zamówienia publicznego pn. Uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu pn. „Cyfrowy Biskupiec – zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych”

Współfinansowanego Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020. Zamówienie obejmuje:

— część 1 – modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą niezbędnego sprzętu,

— część 2 – dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 932 500.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą niezbędnego sprzętu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
48613000 Elektroniczne zarządzanie danymi (EDM)
48612000 System zarządzania bazą danych
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48790000 Pakiety oprogramowania do sprawdzania wersji
72266000 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
72261000 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
72322000 Usługi zarządzania danymi
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
79417000 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
48170000 Pakiety oprogramowania zapewniające zgodność
32420000 Urządzenia sieciowe
48822000 Serwery komputerowe
31214100 Przełączniki
31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Biskupiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą niezbędnego sprzętu:

a) zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca;

b) wdrożenie centralnej platformy e-usług mieszkańca;

c) modernizacja systemu dziedzinowego;

d) zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów;

e) wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów;

f) opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP – 5PD;

g) opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP – 3PD;

h) zakup licencji systemu informacji przestrzennej;

i) wdrożenie systemu informacji przestrzennej;

j) przeprowadzenie digitalizacji zasobów;

k) opracowanie API zasobu informacji przestrzennej;

l) opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP – 5PD w zakresie systemu informacji przestrzennej;

m) zakup licencji systemu e-rekrutacje;

n) wdrożenie systemu e-rekrutacje;

o) opracowanie i wdrożenie e-usługi – 5PD w zakresie usług e-rekrutacji;

p) zakup licencji systemu e-zamówienia;

q) wdrożenie systemu e-zamówienia;

r) opracowanie i wdrożenie e-usługi – 5PD w zakresie systemu e-zamówienia;

s) wyposażenie serwerowni – zakup klastra serwerowego – 1 szt.;

t) wyposażenie serwerowni – zakup macierzy NAS – 1 szt.;

u) wyposażenie serwerowni – zakup UPS – 1 szt.;

v) wyposażenie serwerowni – zakup przełącznika sieciowego – 1 szt.;

w) wyposażenie serwerowni – zakup urządzenia UTM – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na system / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu usunięcia awarii, błędu lub wady w okresie gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWM.03.01.00-28-0007/19

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Biskupiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania:

a) wyposażenie stanowisk pracowniczych – zakup zestawu komputerowego – 5 szt.;

b) wyposażenie stanowiska kancelaryjnego – zakup skanera – 1 szt.

Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na sprzęt informatyczny / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWM.03.01.00-28-0007/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 045-106809
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą niezbędnego sprzętu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Madkom S.A.
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 96/98
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 81-451
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 902 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 885 458.09 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 37 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

W zakresie SIP oraz e-rekrutacji.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki te określone zostały w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2020