Dostawy - 296733-2017

29/07/2017    S144    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Radom: Serwery komputerowe

2017/S 144-296733

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
ul. Samorządowa 1
Radom
26-601
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Chojnacka
E-mail: sekretariat.cpd@mf.gov.pl
Faks: +48 483673673
Kod NUTS: PL921

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cpd.mf.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.cpd.mf.gov.pl/profil-nabywcy

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.cpd.mf.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
Samorządowa 1
Radom
26-601
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Chojnacka
E-mail: sekretariat.cpd@cpd.mf.gov.pl
Faks: +48 483673673
Kod NUTS: PL921

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cpd.mf.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych Resortu Finansów

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa infrastruktury w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów Część I serwery, Część II pamięci RAM.

Numer referencyjny: PN/7/17/VBC
II.1.2)Główny kod CPV
48822000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Części I – dostawa Sprzętu:

a) serwery stelażowy x86-64 C.PSR.R.X.86.4 96cCPU – 16 sztuk

b) serwer stelażowy x86-64 C.PSR.R.X.86.5 48cCPU – 2 sztuki

c) serwer stelażowy x86-64 C.PSR.R.X.86.6 20cCPU – 2 sztuki

2) prawo opcji polegające na:

a) wdrożeniu Sprzętu z pkt 1) oraz pkt 2) lit b) na pisemne Zlecenie przekazane przez Zamawiającego,

b) dostawie następującego Sprzętu:

ba) serwery stelażowe x86-64 C.PSR.R.X.86.4 96cCPU – 10 szt.

bb) serwer stelażowy x86-64 C.PSR.R.X.86.5 48cCPU – 1 szt.

bc) serwer stelażowy x86-64 C.PSR.R.X.86.6 20cCPU – 1 szt.

3) Części II – dostawa następującego Sprzętu:

a) pamięci do serwerów HP Blade (HP ProLiant BL660c Gen8) – 848 sztuk

b) pamięci do serwerów HP Blade (HP ProLiant BL460c Gen9) – 138 sztuk

c) pamięć do serwerów HP (HP ProLiant DL580 Gen9) – 64 sztuki

d) pamięć do serwerów IBM Flex x240 model 8737WLP – 32 sztuki

e) pamięć do serwerów IBM Flex x240 model 8737TJ3 – 168 sztuk.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 300 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozbudowa infrastruktury w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. Część I serwery.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Części I – dostawa następującego Sprzętu:

a) serwery stelażowy x86-64 C.PSR.R.X.86.4 96cCPU – 16 sztuk

b) serwer stelażowy x86-64 C.PSR.R.X.86.5 48cCPU – 2 sztuki

c) serwer stelażowy x86-64 C.PSR.R.X.86.6 20cCPU – 2 sztuki

2) prawo opcji polegające na:

a) wdrożeniu Sprzętu z pkt 1) oraz prawa opcji z pkt 2) lit. b) na pisemne Zlecenie przekazane przez Zamawiającego,

b) dostawie następującego Sprzętu:

ba) serwery stelażowe x86-64 C.PSR.R.X.86.4 96cCPU – 10 szt.

bb) serwer stelażowy x86-64 C.PSR.R.X.86.5 48cCPU – 1 szt.

bc) serwer stelażowy x86-64 C.PSR.R.X.86.6 20cCPU – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy Sprzętu w zakresie zamówienia podstawowego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin usunięcia Awarii lub uruchomienia sprzętu zastępczego nie wyłączając świąt, sobót i niedziel od Zgłoszenia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 492 682.92 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

2) prawo opcji polegające na:

a) wdrożeniu Sprzętu z zamówienia podstawowego oraz prawa opcji na pisemne Zlecenie przekazane przez Zamawiającego,

b) dostawie następującego Sprzętu:

ba) serwery stelażowe x86-64 C.PSR.R.X.86.4 96cCPU – 10 szt.

bb) serwer stelażowy x86-64 C.PSR.R.X.86.5 48cCPU – 1 szt.

bc) serwer stelażowy x86-64 C.PSR.R.X.86.6 20cCPU – 1 szt.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:100 000,00 zł słownie: sto tysięcy złotych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozbudowa infrastruktury w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. Część II pamięci RAM

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego Sprzętu:

a) pamięci do serwerów HP Blade (HP ProLiant BL660c Gen8) – 848 sztuk

b) pamięci do serwerów HP Blade (HP ProLiant BL460c Gen9) – 138 sztuk

c) pamięć do serwerów HP (HP ProLiant DL580 Gen9) – 64 sztuki

d) pamięć do serwerów IBM Flex x240 model 8737WLP – 32 sztuki

e) pamięć do serwerów IBM Flex x240 model 8737TJ3 – 168 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy Sprzętu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin usunięcia Awarii lub uruchomienia sprzętu zastępczego (nie wyłączając świąt, sobót i niedziel) od Zgłoszenia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 800 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 Ustawy.Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w tej sekcji pozostałe wymagania określone zostały w SIWZ. Dostęp do dokumentacji można uzyskać pod adresem www.cpd.mf.gov.pl

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1) Ustawy i spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) stanowi Załącznik D do SIWZ. Wykonawca może ograniczyć się jedynie do wypełnienia sekcji & ( alfa) w części IVJEDZ. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji pozostałe wymagania Zamawiającego określone zostały w SIWZ w Rozdziale VIII. Nieograniczony, bezpośredni i pełny dostęp do dokumentacji można uzyskać bezpłatne pod adresem: http//www.cpd.mf.gov.pl

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla Część I i Część II – wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W zakresie zdolności technicznej dotyczącej Część I wykonawca spełni warunek gdy wykaże się co najmniej 1 dostawą obejmującą swoim zakresem dostawę platformy sprzętowej – serwery o wartość co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony).Przez jedną dostawę rozumie się dostawę zrealizowaną w ramach jednej umowy.

2. W zakresie zdolności technicznej dotyczącej Część II wykonawca spełni warunek gdy wykaże się co najmniej 1 dostawą obejmującą swoim zakresem rozbudowę platformy sprzętowej pamięci RAM lub dyski wewnątrz serwerów o łącznej wartości dostawy co najmniej 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy).Przez jedną dostawę rozumie się dostawę zrealizowaną w ramach jednej umowy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określone we wzorach umów dla poszczególnych Części.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-079086
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, 26-601 Radom ul. Samorządowa 1, pokój nr 1.14 (wejście przez biuro przepustek).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji pozostałe wymagania wzakresie wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniuoraz brak podstaw wykluczenia zostały określone w SIWZ. Nieograniczony, bezpośredni i pełnydostęp do dokumentacji można uzyskać bezpłatne pod adresem: http://www.cpd.mf.gov.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

2. Terminy na wniesienie odwołania na:

1) czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy – 10 dni;

2) czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 Ustawy – 15 dni;

3) treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni;

4) wobec czynności innych niż określone w punktach od 1) do 3) odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

3. Cofnięcie odwołania: na podstawie art. 187 ust. 8 Ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

4. Skarga: na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2017