Usługi - 296832-2020

25/06/2020    S121

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania

2020/S 121-296832

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd do Spraw Cudzoziemców
Adres pocztowy: ul. Koszykowa 16
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-564
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
Faks: +48 226014453

Adresy internetowe:

Główny adres: www.udsc.gov.pl

Adres profilu nabywcy: https://bip.udsc.gov.pl/profil-nabywcy

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przeniesienie systemu Pobyt v.2 i Krajowego Systemu Konsultacyjnego polegające na dostosowaniu tych systemów do nowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Numer referencyjny: 12/SYSTEM POBYT v.2 – MIGRACJA/WR/20
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeniesienia systemu Pobyt v.2 i Krajowego Systemu Konsultacyjnego polegającego na dostosowaniu tych systemów do nowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Projekt nowej infrastruktury dla systemów Pobyt2 i KSK zakłada rezygnację z obecnie stosowanego oprogramowania realizującego funkcję serwera relacyjnej bazy danych IBM DB2 i zastąpienie go oprogramowaniem PostgreSQL.

Zmiana oprogramowania serwera bazy danych wymusza przeprowadzenie procesu migracji baz danych, na który składają się m.in.:

1) dostosowanie struktur baz danych do obowiązujących w nowym serwerze bazy;

2) dostosowanie typów danych do nowego serwera bazy;

3) dostosowanie funkcji i procedur użytkownika (SPL) do składni obowiązującej w nowym serwerze bazy;

4) przeniesienie danych;

5) dostosowanie zapytań SQL w aplikacjach do nowej bazy danych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 813 008.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeniesienia systemu Pobyt v.2 i Krajowego Systemu Konsultacyjnego polegającego na dostosowaniu tych systemów do nowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Projekt nowej infrastruktury dla systemów Pobyt2 i KSK zakłada rezygnację z obecnie stosowanego oprogramowania realizującego funkcję serwera relacyjnej bazy danych IBM DB2 i zastąpienie go oprogramowaniem PostgreSQL.

Zmiana oprogramowania serwera bazy danych wymusza przeprowadzenie procesu migracji baz danych, na który składają się m.in.:

1) dostosowanie struktur baz danych do obowiązujących w nowym serwerze bazy;

2) dostosowanie typów danych do nowego serwera bazy;

3) dostosowanie funkcji i procedur użytkownika (SPL) do składni obowiązującej w nowym serwerze bazy;

4) przeniesienie danych;

5) dostosowanie zapytań SQL w aplikacjach do nowej bazy danych.

Projekt migracji zakłada także rezygnację z mechanizmu federacji pomiędzy bazami obu systemów i scalenie obu baz a także bazy CRW w jedną bazę. Po scaleniu nowa baza zawierać będzie trzy schematy:

1) schemat KSK – tablice z dawnej bazy systemu KSK;

2) schemat Pobyt – tablice z dawnej bazy systemu Pobyt2;

3) schemat CRW – tablice z dawnej bazy CRW.

Podstawowym założeniem przy planowaniu nowej infrastruktur sprzętowo-programowej dla systemów KSK i Pobyt2 jest zastąpienie obecnej infrastruktury serwerowej składającej się z serwerów IBM Power 6 i IBM Power 7 (oraz elementów im towarzyszących) infrastrukturą serwerową opartą na serwerach x86-64 oraz zastąpienie obecnej mało elastycznej architektury systemów Pobyt2 i KSK bardziej elastyczną wykorzystującą mikro-serwisy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

1/3-2017/BK-FAMI „Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz infrastruktury teleinformatycznej, wykorzystywanej przy Systemie Pobyt v.2 i Krajowym Systemie Konsultacyjnym”, współfinansowanego w ramach programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zam. było przewidziane w ogłoszeniu o zam. dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem a wartość została uwzględniona.

Możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 17/Modernizacja – Pobyt i KSK/PN/17 (Modernizacja Systemu Pobyt v.2 i Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK) oraz w SIWZ dot. tego postępowania. Umowa dot. zamówienia podstawowego została podpisana dnia 22 listopada 2017 r. W ramach zamówienia podstawowego Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług (tj. usług analityczno-programistyczno-wdrożeniowo-szkoleniowych), w zakresie dostosowania systemu Pobyt v.2 oraz Krajowego Systemu Konsultacyjnego do nowej infrastruktury teleinformatycznej o wartości szacunkowej ok. 1 000 000,00 PLN. W związku z coraz większą liczbą zadań obsługiwanych przez system Pobyt v.2, mając na uwadze potrzebę wykonania nowych rejestrów w systemie Pobyt v.2 oraz udostępnienia już istniejących rejestrów większej liczbie organów administracji, konieczne jest przebudowanie infrastruktury teleinformatycznej posiadanej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Zakup nowej infrastruktury wymaga podjęcia działań w zakresie dostosowania aplikacji i przygotowania jej do migracji na nową infrastrukturę. Podstawowym założeniem przy planowaniu przeniesienia systemu do nowej infrastruktury programowej jest zastąpienie obecnej mało elastycznej architektury monolitycznej systemów Pobyt2 i KSK nowoczesną wykorzystującą mikro-serwisy. Nowa architektura po przeniesieniu Systemu będzie spełniała wymagania nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej oraz pozwoli na możliwość doboru różnych technologii wytwarzania dla zróżnicowanych funkcji systemu w zależności od ich docelowego przeznaczenia. Architektura mikroserwisów dopuszcza realizację mikroserwisów w różnych technologiach tworzenia aplikacji (Java, .NET, etc.). Poszczególne mikroserwisy mogą być wyprodukowane przez różnych Wykonawców. Daje to znacznie bardziej elastyczne możliwości reagowania na pojawiające się potrzeby. Z punktu widzenia planowanych kolejnych etapów rozbudowy systemu Pobyt v.2 oraz KSK proponowane rozwiązanie pozwoli na zastosowanie zwinnych technik wytwarzania kolejnych modułów aplikacji, a co za tym idzie także szybkie dostarczanie wysokiej jakości serwisów. Dzięki takiemu podejściu będzie można optymalizować zużycie zasobów serwerowych, dzięki czemu wzrośnie komfort użytkowania przez użytkowników końcowych systemu Pobyt i KSK. Prace będą polegały m.in. na przygotowaniu nowego środowiska, skonfigurowaniu oprogramowania narzędziowego, utworzeniu nowej bazy danych i zmigrowaniu do niej danych, przeniesienie istniejącego i działającego oprogramowania na architekturę mikroserwisów, zainstalowaniu wszystkich aplikacji wchodzących w skład systemu na serwerach aplikacyjnych, wykonaniu prac sieciowych, które zapewnią dostęp systemów zewnętrznych oraz użytkowników do przeniesionych aplikacji i uruchomieniu wszystkich komponentów systemów. Zmiany swoim zakresem są podobne do prac objętych zamówieniem podstawowym, zarówno pod względem ich formuły, charakteru (projekt, programowanie) oraz zakresu. Zamówienie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości szacunkowej 813 008,13 PLN netto, tj. 1 000 000,00 PLN brutto, zostało powierzone Wykonawcy zamówienia podstawowego – firmie Decsoft S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, POLSKA. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości szacunkowej zamówienia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Decsoft S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 179
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-222
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 813 008.13 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 813 008.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2020