Usługi - 297030-2020

25/06/2020    S121

Polska-Białystok: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 121-297030

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Podlaskie
Adres pocztowy: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-888
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Hajduczenia
E-mail: zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl
Tel.: +48 856654551
Faks: +48 856654642

Adresy internetowe:

Główny adres: http://przetargi.wrotapodlasia.pl/

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa świadczenia wsparcia i asysty technicznej na usługi wsparcia, asysty technicznej systemów i aplikacji podlaskiej platformy edukacyjnej

Numer referencyjny: BZP.272.10.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia i asysty technicznej na posiadane przez Zamawiającego systemy i aplikacje podlaskiej platformy edukacyjnej zwanego dalej SiaPPE (opisane w załączniku nr 1), zakupione w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-2-002/11-00 z 28.2.2012. Zamówienie dotyczy wszystkich modułów wchodzących w skład komponentu centralnego PPE wraz z platformą e-learning zlokalizowanych u Lidera, natomiast nie dotyczy komponentów lokalnych zlokalizowanych u partnerów projektu (m.in. e-dziennik). Zamówienie obejmuje godziny rozwojowe w ilości 50 godzin lub w ilości zaoferowanej w ofercie i możliwość ich wykorzystania na rozwój systemów i aplikacji podlaskiej platformy edukacyjnej zwanego dalej SiaPPE.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 164 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
72253100 Usługi pomocy komputerowej
72254000 Testowanie oprogramowania
72251000 Usługi poawaryjnego odzyskiwania systemu
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, ul. Poleska 89,15-874 Białystok, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia i asysty technicznej na posiadane przez Zamawiającego systemy i aplikacje podlaskiej platformy edukacyjnej zwanego dalej SiaPPE (opisane w załączniku nr 1), zakupione w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-2-002/11-00 z 28.2.2012. Zamówienie dotyczy wszystkich modułów wchodzących w skład komponentu centralnego PPE wraz z platformą e-learning zlokalizowanych u Lidera natomiast nie dotyczy komponentów lokalnych zlokalizowanych u partnerów projektu (m.in. e-dziennik). Zamówienie obejmuje godziny rozwojowe w ilości 50 godzin lub w ilości zaoferowanej w ofercie i możliwość ich wykorzystania na rozwój systemów i aplikacji Podlaskiej Platformy Edukacyjnej zwanego dalej SiaPPE.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin rozwojowych zaoferowanych w zakresie wsparcia i asysty technicznej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy pzp przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert a następnie zbadania, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 049-116205
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centrum Informatyki „ZETO” S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5240202807
Adres pocztowy: ul. Skorupska 9
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-048
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 164 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 117 073.17 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587705

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 ustawy Pzp.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198 a – 198 g ustawy Pzp.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587705
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2020