Usługi - 297039-2020

25/06/2020    S121

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 121-297039

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Mazowieckie
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kod pocztowy: 03-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kowalczyk
E-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl
Tel.: +48 223141671
Faks: +48 223141670

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mazovia.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego do zarządzania bazami danych mazowieckiego systemu informacji przestrzennej oraz cyfryzacja danych przestrzennych mazowieckiego systemu

Numer referencyjny: CG-R-I.ZP.U.272.102.2019.MK
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje produkty i usługi mające na celu zaprojektowanie, budowę i wdrożenie u Zamawiającego systemu do zarządzania bazami danych MSIP, mechanizmów analitycznych, wtyczki mapowej, przeprowadzenie cyfryzacji danych przestrzennych MSIP, wykonanie modernizacji węzła regionalnego IIP, mechanizmu monitorowania węzłów IIP, platformy e-learning, modułu RP oraz integrację zbudowanych i zmodernizowanych elementów z węzłem regionalnym IIP. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług asysty technicznej oraz serwisu technicznego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 439 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38221000 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
48610000 Systemy baz danych
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72310000 Usługi przetwarzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72320000 Usługi bazy danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje produkty i usługi mające na celu zaprojektowanie, budowę i wdrożenie u Zamawiającego systemu do zarządzania bazami danych MSIP, mechanizmów analitycznych, wtyczki mapowej, przeprowadzenie cyfryzacji danych przestrzennych MSIP, wykonanie modernizacji węzła regionalnego IIP, mechanizmu monitorowania węzłów IIP, platformy e-learning, modułu RP oraz integrację zbudowanych i zmodernizowanych elementów z węzłem regionalnym IIP.

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w ramach następujących zadań:

— nr 1 – opracowanie opisu realizacji przedmiotu zamówienia,

— nr 2 – opracowanie projektu technicznego i implementacyjnego realizacji przedmiotu zamówienia,

— nr 3 – opracowanie modelu danych bazy danych MSIP,

— nr 4 – wykonanie modernizacji węzła regionalnego IIP,

— nr 5 – zaprojektowanie, budowę oraz wdrożenie systemu zarządzania bazami danych Mazowieckiego systemu informacji przestrzennej,

— nr 6 – cyfryzację danych przestrzennych Mazowieckiego systemu informacji przestrzennej wraz z zasileniem Systemu zarządzania MSIP,

— nr 7 – zaprojektowanie oraz budowę wtyczki mapowej MSIP,

— nr 8 – przeprowadzenie integracji Systemu zarządzania MSIP z węzłem regionalnym IIP,

— nr 9 – budowa środowiska analitycznego MSIP,

— nr 10 – wykonanie modernizacji mechanizmu monitorowania wykorzystania węzłów IIP,

— nr 11 – wykonanie modernizacji platformy e-learning,

— nr 12 – wykonanie modernizacji modułu RP,

— nr 13 – opracowanie dokumentacji powykonawczej,

— nr 14 – opracowanie materiałów instruktażowych,

— nr 15 – przeprowadzenie instruktaży.

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług asysty technicznej oraz serwisu technicznego.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami, o których mowa w warunkach udziału w postępowaniu i jednocześnie, aby kierownik zamówienia, członek zespołu wdrożeniowego (minimum dwie osoby) oraz specjalista GIS (minimum jedna osoba) byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019., poz. 1040 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: warunki asysty technicznej / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: aspekt społeczny / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

UDA-RPMA.02.01.01.14.2177/15-02 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” objętego Regionalnym programem operacyjnym województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 012-023977
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego do zarządzania bazami danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz cyfryzacja danych przestrzennych Mazowieckiego Systemu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: OPegieka Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Tysiąclecia 11
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 439 475.61 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 439 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dział VI art. 179–198 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2020