Услуги - 297205-2014

Компактен изглед

02/09/2014    S167    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Поръчка в областта на подемните машини – обновяване на облицовката в асансьорните кабини на Кули А и Б и основите

2014/S 167-297205

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Съд на Европейския съюз, Генерална дирекция „Инфраструктура“, дирекция „Сгради“
plateau de Kirchberg
На вниманието на: Krikor Ajamian
2925 Люксембург
Люксембург
Телефон: +352 4303-3358
Адрес за електронна поща: db-ao-2014-11@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-3637

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://curia.europa.eu/

Електронен достъп до информация: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Поръчка в областта на подемните машини – обновяване на облицовката в асансьорните кабини на Кули А и Б и основите.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 27: Други услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Съд на Европейския съюз, plateau de Kirchberg, 2925 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.

код NUTS LU00

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Съдът на Европейския съюз (CJEU), разположен на plateau de Kirchberg в град Люксембург в комплекс от 9 сгради (включително две 26-етажни кули), реши да стартира покана за участие в търг за подмяна на облицовката в асансьорните кабини на 2-те кули.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

42416000, 42416100, 42419510, 45313000, 45313100

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 120 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Няма.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Вж. спецификациите.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Няма.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: вж. спецификациите.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: вж. спецификациите.
Изисквано минимално/ни ниво/а: вж. спецификациите.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
вж. спецификациите.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
вж. спецификациите.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
CJ11/2014.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
20.10.2014
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.10.2014 - 09:00

Място:

rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: оферентите или техните представители, които желаят да присъстват на отварянето на офертите се изисква да потвърдят това писмено (db-ao-2014-11@curia.europa.eu) до 24.10.2014 (16:00) най-късно, и да предоставят своята надлежна оторизация от офериращата фирма. Може да присъства 1 представител за дружество.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация

Досието на поканата за участие в търг може да бъде изтеглено от http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Интернет страницата се обновява редовно и е следователно отговорност на оферента да проверява за актуализации и изменения по време на тръжния период.
Ще бъдат организирани 2 посещения на място. Те ще се състоят на 22.9.2014 г. и 24.9.2014 (9:00) на следния адрес: rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Люксембург, Люксембург.

Заинтересованите дружества трябва да изпратят писмено потвърждение до db-ao-2014-11@curia.europa.eu за избраната дата и имената на участниците 2 дни преди посещението (т.е. 19.9.2014 г. за посещението на 22.9.2014 г. и 22.9.2014 г. за посещението на 24.9.2014 г.).

Съдът на Европейския съюз си запазва правото при необходимост да определи допълнителни дати за посещения на място. Оферентите могат да вземат участие само в 1 от тези посещения.
Ако офертата се доставя до Съда, моля обърнете внимание на работното време, посочено в писмото на поканата за участие в търг.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21.8.2014