29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 297429-2016

27/08/2016    S165

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 165-297429

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas finału cyklu „Deskorolkowych Mistrzostw Polski”w terminie 10–11.9.2016 w Gdyni.

Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.30.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Promocja podczas finału cyklu „Deskorolkowych Mistrzostw Polski” w terminie 10 – 11 września 2016 roku w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy, umieszczeniu logo „Gdynia Sport” w materiałach reklamowych i publikacjach wydanych przy organizacji Imprezy, umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na pucharach wręczanym najlepszym zawodnikom Imprezy itp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 569 105.69 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Promocja podczas finału cyklu „Deskorolkowych Mistrzostw Polski” w terminie 10 – 11 września 2016 roku w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy, umieszczeniu logo „Gdynia Sport” w materiałach reklamowych i publikacjach wydanych przy organizacji Imprezy, umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na pucharach wręczanym najlepszym zawodnikom Imprezy itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Fundacji AB INVESTOR Skatepark Gdynia z siedzibą w Gdyni (81-453) przy ulicy Hallera 19/2 jest zasadne, ponieważ decyzją Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich Fundacja AB INVESTOR Skatepark Gdynia została wyznaczona jako jedyny podmiot upoważniony do zaorganizowania przedmiotowych mistrzostw. Fundacja AB INVESTOR Skatepark Gdynia w poprzednich latach zorganizowała wiele imprez sportowych, w tym rundę Mistrzostw Polski w Skateboardingu 2014. Posiada ona doświadczenie, które pozwoli zorganizować mistrzostwa na odpowiednim poziomie. Finał cyklu „Deskorolkowych Mistrzostw Polski” został poprzedzony cyklem eliminacji w 4 miastach, na których zostały rozdane dzikie karty. Dzikie karty uprawniające do startu od razu w półfinale zawodów otrzymało obecnie 7 najlepszych zawodników w Polsce. Impreza będzie trwać dwa dni i dodatkowo rozegrane zostaną zawody w kategorii junior do 18 roku życia, senior powyżej 18 roku życia oraz kobiety. Organizator spodziewa się ponad 60 zawodników z całej Polski. Mistrzowie Polski z finałowych trzech dziedzin dostaną powołania do Kadry Polski oraz wyjazd na Mistrzostwa Świata w RPA. Zwycięzcy każdej z kategorii oprócz nagród finansowych i rzeczowych otrzymywać będą roczne stypednia od „Polish Skate Federation”. Finał cyklu „Deskorolkowych Mistrzostw Polski” jest najważniejszą w skali kraju imprezą sportową skupiającą się na deskorolce. Działalność gdyńskiego środowiska deskorolkowców oraz spektakularna budowa jednego z najbardziej rozpoznawalnych skateparków w całym kraju, przyczyniły się do wyboru Miasta Gdyni na gospodarza finału mistrzostw Polski. Ta wyjątkowa okazja stwarza ogromne pole do promocji oraz budowania pozytywnego wizerunku Miasta Gdyni. Dwudniowa impreza przyciągnie najlepszych zawodników z kraju, pasjonatów sportów ekstremalnych oraz będzie stanowiła interesujące widowisko dla mieszkańców Gdyni, jak i odwiedzających ich turystów. Należy sądzić, iż dyscyplina, która w sierpniu tego roku weszła do kręgu olimpijskich dyscyplin sportowych na olimpiadę Tokyo 2020, stanie się jeszcze bardziej popularna i będzie doskonałą promocją dla miasta oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas finału cyklu „Deskorolkowych Mistrzostw Polski” w terminie 10 – 11 września 2016 roku w Gdyni.

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23/08/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Fundacja AB INVESTOR Skatepark Gdynia
Adres pocztowy: ul. Hallera 19/2
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 81-453
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 15 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2016