Usługi - 297430-2016

27/08/2016    S165    Usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 165-297430

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gdyniasport.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Meczu Gwiazd Siatkówki w dniu 9 września 2016 roku w Gdyni.

Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.32.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Promocja podczas Meczu Gwiazd Siatkówki w dniu 9 września 2016 roku w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Meczu, umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Meczu (np.: plakaty, programy, ulotki) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Meczem, umieszczeniu logo „Gdynia sport” oraz nazwy „Gdynia” w materiałach reklamowych związanych z organizacją Meczu wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter), umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania meczu na potrzeby własne itp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 569 105.69 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Promocja podczas Meczu Gwiazd Siatkówki w dniu 9 września 2016 roku w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Meczu, umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Meczu (np.: plakaty, programy, ulotki) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Meczem, umieszczeniu logo „Gdynia sport” oraz nazwy „Gdynia” w materiałach reklamowych związanych z organizacją Meczu wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter), umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania meczu na potrzeby własne itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Fundacji Aleja Gwiazd Siatkówki z siedzibą w Miliczu przy ulicy Armii Krajowej 7 jest zasadne, ponieważ jest on jedynym Organizatorem niniejszejego meczu pod nazwą „Mecz Gwiazd Siatkówki”. Fundacja Aleja Gwiazd Siatkówki zrodziła się z wielkiej pasji do siatkówki, a jej głównym celem jest aktywna promocja piłki siatkowej oraz upowszechnianie sportu i kultury fizycznej. Jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez fundację nieprzerwanie od 2003 r. jest Aleja Gwiazd Siatkówki, będąca światowej skali imprezą siatkarską. Organizowane święto siatkarskie ma na celu głównie popularyzację tej dyscypliny sportu, a także przybliżenie sylwetek zasłużonych w siatkówce osób. Jest to przedsięwzięcie cieszące się wielkim zainteresowaniem entuzjastów piłki siatkowej i na stałe wpisane jest do kalendarza imprez PZPS. Podczas tego wydarzenia odbędzie się mecz Drużyny Gwiazd Światowej Siatkówki z Drużyną Gwiazd Polskiej Siatkówki. Idei zorganizowania tak spektakularnego wydarzenia przyświecają szczytne cele i realizacja szeroko zakrojonej misji społecznej promującej i popularyzującej piłkę siatkową – to m.inn. wizyta Gwiazd we wskazanych przez miasto miejscach – szkołach, klubach, szpitalach itp. – spotkania z dziećmi i młodzieżą. Sam mecz to niespotykane Show siatkarsko – rozrywkowe – mecz Gwiazd w niesamowitej oprawie. Zostanie wykorzystany udział trzech siatkarzy (Giby, Gruszki i Kadziewicza) w Tańcu z Gwiazdami i podczas meczu zawodnicy – uczestnicy Tańca z Gwiazdami zatańczą z partnerkami przygotowany układ taneczny. Mecz Gwiazd rozegrają największe Gwiazdy siatkówki – utytułowani zawodnicy, którzy już nie występują zawodowo. W przerwie między setami oraz przed i po meczu nastąpią występy, pokazy gimnastyczne w niesamowitej oprawie. Po meczu Gwiazd – Mistrzowie w umówionym miejscu spotykają się z publicznością – zdjęcia, autografy. Podczas imprezy rozegrany zostanie mecz pomiędzy Lotosem Trefl Gdańsk a jedną z czołowych włoskich drużyn Calzedonia Verona. Stwierdzić należy, iż to niecodzienne widowisko zgromadzi w hali Gdynia Arena licznych widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta GCS oraz jej działalności.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Meczu Gwiazd Siatkówki w dniu 9 września 2016 roku w Gdyni.

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24/08/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Fundacja Aleja Gwiazd Siatkówki
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 7
Miejscowość: Milicz
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 56-300
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 34 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2016