Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 297430-2016

27/08/2016    S165

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 165-297430

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Meczu Gwiazd Siatkówki w dniu 9 września 2016 roku w Gdyni.

Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.32.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Promocja podczas Meczu Gwiazd Siatkówki w dniu 9 września 2016 roku w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Meczu, umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Meczu (np.: plakaty, programy, ulotki) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Meczem, umieszczeniu logo „Gdynia sport” oraz nazwy „Gdynia” w materiałach reklamowych związanych z organizacją Meczu wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter), umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania meczu na potrzeby własne itp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 569 105.69 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Promocja podczas Meczu Gwiazd Siatkówki w dniu 9 września 2016 roku w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Meczu, umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Meczu (np.: plakaty, programy, ulotki) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Meczem, umieszczeniu logo „Gdynia sport” oraz nazwy „Gdynia” w materiałach reklamowych związanych z organizacją Meczu wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter), umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania meczu na potrzeby własne itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Fundacji Aleja Gwiazd Siatkówki z siedzibą w Miliczu przy ulicy Armii Krajowej 7 jest zasadne, ponieważ jest on jedynym Organizatorem niniejszejego meczu pod nazwą „Mecz Gwiazd Siatkówki”. Fundacja Aleja Gwiazd Siatkówki zrodziła się z wielkiej pasji do siatkówki, a jej głównym celem jest aktywna promocja piłki siatkowej oraz upowszechnianie sportu i kultury fizycznej. Jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez fundację nieprzerwanie od 2003 r. jest Aleja Gwiazd Siatkówki, będąca światowej skali imprezą siatkarską. Organizowane święto siatkarskie ma na celu głównie popularyzację tej dyscypliny sportu, a także przybliżenie sylwetek zasłużonych w siatkówce osób. Jest to przedsięwzięcie cieszące się wielkim zainteresowaniem entuzjastów piłki siatkowej i na stałe wpisane jest do kalendarza imprez PZPS. Podczas tego wydarzenia odbędzie się mecz Drużyny Gwiazd Światowej Siatkówki z Drużyną Gwiazd Polskiej Siatkówki. Idei zorganizowania tak spektakularnego wydarzenia przyświecają szczytne cele i realizacja szeroko zakrojonej misji społecznej promującej i popularyzującej piłkę siatkową – to m.inn. wizyta Gwiazd we wskazanych przez miasto miejscach – szkołach, klubach, szpitalach itp. – spotkania z dziećmi i młodzieżą. Sam mecz to niespotykane Show siatkarsko – rozrywkowe – mecz Gwiazd w niesamowitej oprawie. Zostanie wykorzystany udział trzech siatkarzy (Giby, Gruszki i Kadziewicza) w Tańcu z Gwiazdami i podczas meczu zawodnicy – uczestnicy Tańca z Gwiazdami zatańczą z partnerkami przygotowany układ taneczny. Mecz Gwiazd rozegrają największe Gwiazdy siatkówki – utytułowani zawodnicy, którzy już nie występują zawodowo. W przerwie między setami oraz przed i po meczu nastąpią występy, pokazy gimnastyczne w niesamowitej oprawie. Po meczu Gwiazd – Mistrzowie w umówionym miejscu spotykają się z publicznością – zdjęcia, autografy. Podczas imprezy rozegrany zostanie mecz pomiędzy Lotosem Trefl Gdańsk a jedną z czołowych włoskich drużyn Calzedonia Verona. Stwierdzić należy, iż to niecodzienne widowisko zgromadzi w hali Gdynia Arena licznych widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta GCS oraz jej działalności.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Meczu Gwiazd Siatkówki w dniu 9 września 2016 roku w Gdyni.

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24/08/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Fundacja Aleja Gwiazd Siatkówki
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 7
Miejscowość: Milicz
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 56-300
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 34 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2016