Supplies - 297608-2018

10/07/2018    S130

Poland-Katowice: Gate valves

2018/S 130-297608

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 120-274573)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Ewa Godziek
E-mail: e.godziek@pgg.pl
Telephone: +48 327572901
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku (nr grupy asortymentowej 291-6)

Reference number: 701701229
II.1.2)Main CPV code
42131230 Gate valves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku. Przedmiot zamówienia podzielono na 20 zadań - zgodnie z załącznikiem B do niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ .

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/07/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 120-274573

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.1
Lot No: 9
Instead of:

Część nr 9

Read:

Część nr 9 zostaje wykreślona.

Section number: II.2.1
Lot No: 17
Instead of:

Część nr 17

Read:

Część nr 17 zostaje wykreślona

Section number: III.1.2
Place of text to be modified: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Instead of:

O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy uzyskali przychód netto w 1 roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej dla poszczególnych części zamówienia:

Dla zadania nr 1 - 583 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 52 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 50 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 342 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 9 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 17 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 25 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 39 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 46 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 62 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 32 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 22 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 48 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 439 000,00. PLN.

Read:

O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej dla poszczególnych części zamówienia:

Dla zadania nr 1 - 583 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 52 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 50 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 342 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 9 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 17 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 39 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 46 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 62 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 32 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 22 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 48 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 408 000,00 PLN.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

Zamawiający uzna,iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione w zakresie zdolności technicznej jeżeli Wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 583 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 52 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 50 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 342 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 9 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 17 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 25 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 39 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 46 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 62 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 32 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 22 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 48 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 439 000,00. PLN.

Read:

Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione w zakresie zdolności technicznej jeżeli Wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 583 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 52 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 50 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 342 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 9 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 17 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 39 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 46 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 62 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 32 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 22 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 48 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 408 000,00 PLN.

Section number: III.1.6
Place of text to be modified: Wymagane wadia i gwarancje
Instead of:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 46 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 9 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 -1 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 4,6,17,18 odstąpiono od wadium

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Read:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 45 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 9 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 -1 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 4, 6, 18 odstąpiono od wadium

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 09/07/2018
Local time: 07:45
Read:
Date: 20/07/2018
Local time: 08:15
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 10/09/2018
Read:
Date: 19/09/2018
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 09/07/2018
Local time: 08:00
Read:
Date: 20/07/2018
Local time: 08:30
VII.2)Other additional information: