Pomognite nam poboljšati internetske stranice TED-a ispunjavanjem kratke ankete!

Usluge - 297640-2019

27/06/2019    S122    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Organizator konferencija i događanja

2019/S 122-297640

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Poštanska adresa: Rue de la Loi 200
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm

Adresa profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4916

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4916
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Borba protiv prijevare

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Organizator konferencija i događanja

II.1.2)Glavna CPV oznaka
55120000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Organizator konferencija i događanja većinom u državama članicama Europske unije ali i u zemljama diljem svijeta. Organizator treba dostaviti, ali nije ograničen na, sljedeću listu usluga: hotelski smještaj, prostorije za sastanke, prijevoz, audiovizualna oprema, pomoć na licu mjesta, usmeno prevođenje, usluge prijevoza na kratkim relacijama, logistika, razvoj mrežne stranice, tiskanje itd.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 20 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79952000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Očekuje se da će se većina događanja koja će se organizirati održati unutar Europske unije, ali neka će se održati u trećim zemljama.

II.2.4)Opis nabave:

Organizator konferencija i događanja većinom u državama članicama Europske unije ali i u zemljama diljem svijeta. Organizator treba dostaviti, ali nije ograničen na, sljedeću listu usluga: hotelski smještaj, prostorije za sastanke, prijevoz, audiovizualna oprema, pomoć na licu mjesta, usmeno prevođenje, usluge prijevoza na kratkim relacijama, logistika, razvoj mrežne stranice, tiskanje itd.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 20 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Početno razdoblje trajanja okvirnog ugovora iznosi 12 mjeseci s mogućnosti najviše 3 obnove na razdoblja od 12 mjeseci, s maksimalnim trajanjem okvirnog ugovora od 48 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Uglavnom se koristi od strane OLAF-a za program Hercule III.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 065-150166
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/08/2019
Lokalno vrijeme: 23:59
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Francuski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 02/09/2019
Lokalno vrijeme: 10:45
Mjesto:

European Antifraud Office (OLAF) Building Frontdesk, Rue Joseph II 30, 1000 Brussels, BELGIJA

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vaša obavijest o sudjelovanju treba pristići u OLAF 48 sati prije vremena otvaranja e-poštom na OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxemburg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Država: Francuska

Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/06/2019