Usługi - 297652-2020

25/06/2020    S121

Polska-Biała Podlaska: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 121-297652

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja Wod-Kan Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 35 A
Miejscowość: Biała Podlaska
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Ruszczuk
E-mail: g.ruszczuk@bwikwodkan.pl
Tel.: +48 833426071
Faks: +48 833422913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bwikwodkan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bwikwodkan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/bwikwodkan
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanego systemu GIS do zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi

Numer referencyjny: OCZ-PRZ/ 4 /2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa zaprojektowania, dostarczenie i wdrożenie kompletnego i funkcjonującego systemu zarządzania sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi GIS

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na pięć etapów:

2.1. etap I – dostawa i wdrożenie systemu zarządzania sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi GIS z modułem do modelowania matematycznego sieci wodociągowej;

2.2. etap II – opomiarowanie sieci wodociągowej;

2.3. etap III – monitoring sieci kanalizacyjnej, modernizacja istniejących 39 sieciowych przepompowni;

2.4. etap IV – wykonanie 4 punktów meteorologicznych do pomiaru opadów, z wpięciem do systemu SCAD/GIS;

2.5. etap V – budowa oraz kalibracja modelu matematycznego sieci wodociągowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72500000 Komputerowe usługi pokrewne
72510000 Usługi zarządzania wspierane komputerowo
72511000 Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „Wod-Kan” Sp. z o.o., ul. Narutowicza 35 a, 21-500 Biała Podlaska, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa zaprojektowania, dostarczenie i wdrożenie kompletnego i funkcjonującego systemu zarządzania sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi GIS

4.2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na pięć etapów:

4.2.1. etap I – dostawa i wdrożenie systemu zarządzania sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi GIS z modułem do modelowania matematycznego sieci wodociągowej:

(a) system zarzadzania sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi GIS składać się będzie z 11 szt. modułów;

(b) digitalizacja/ ucyfrowienie/ Infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej;

(c) obsługa zdarzeń awaryjnych i wyłączeń planowych;

(d) wydawanie warunków technicznych;

(e) uzgodnienia lokalizacyjne;

(f) eksploatacja i remonty;

(g) analiza danych pomiarowych;

(h) analizator danych;

(i) zgłaszanie niezgodności na sieci;

(j) aplikacja mobilna GIS;

(k) ogólne funkcje i właściwości systemu;

(l) dostawa serwera – szt. 1, stacji komputerowych – szt. 2 oraz tablety – szt. 12 sprzęty niezbędne do obsługi GIS;

4.2.2. etap II – opomiarowanie sieci wodociągowej:

(a) przebudowa 4 komór wodomierzowych na styku miasto-gmina. Przebudowa polega na dostawie i zainstalowaniu na istniejących wodomierzach zintegrowanych dodatkowych nakładek do odczytu stanu wodomierza i przesłaniu danych do sytemu SCADA i GIS. Obecnie zainstalowane są wodomierze sprzężone SENSUS 100 z nakładkami do odczytu radiowego;

(b) modernizacja 22 studni/komór wodociągowych. Modernizacja polega na dostawie i montażu: armatury odcinającej, przepływomierzy elektromagnetycznych dwukierunkowych, czujników ciśnienia na sieci, modułów do odczyty przepływomierzy, czujników ciśnienia i transmisji GPRS/GSM), integracja z systemem SCADA/GIS;

(c) wykonanie 4 nowych obiektów na sieci z pełnym wyposażeniem pomiarowym do stałego monitorowania parametrów sieci jw.;

4.2.3. etap III – monitoring sieci kanalizacyjnej, modernizacja istniejących 39 sieciowych przepompowni:

(a) dostarczenie nowego stanowiska wizualizacji (komputer z monitorem 32”, router GSM, UPS, Office, aktualizacja systemu SCADA ASIX);

(b) wykonanie nowych szaf sterowniczych w 23 przepompowniach;

(c) modernizacja istniejących szaf sterowniczych w 10 przepompowniach;

(d) wykonanie monitoringu w systemie SCADA i GIS 39 obiektów przepompowni (nowych i modernizowanych przepompowni);

(e) monitoring w systemie SCADA i GIS, 4 przepływomierzy do ścieków ENCO MPP-600 na styku miasto-gmina (dostawa modułów do odczytu przepływomierzy i transmisji GPRS);

(f) budowa nowego punktu pomiarowego ścieków (budowa studni z przepływomierzem) na kolektorze tłocznym z wpięciem do systemu SCADA i GIS;

4.2.4. etap IV – wykonanie 4 punktów meteorologicznych do pomiaru opadów, z wpięciem do systemu SCAD/GIS;

4.2.5. etap V – budowa oraz kalibracja modelu matematycznego sieci wodociągowej

Pozostałe kwestie odnoszące się do opisu zamówienia uregulowane są w części III SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 546
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0077/17 Program operacyjny infrastruktura i środowisko 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

1. Cena Oferowana – waga (CO) – 80 %;

2. Termin wdrożenia systemu GIS – zakończenie etapu I – waga (TW) – 20 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, spełniają następujące warunki

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć prawidłowo wypełniony jednolity europejski dokument zamówienia JEDZ – część III podstawy wykluczenia oraz złożyć, na wezwanie Zamawiającego, dowody potwierdzające spełnienie tych warunków:

a. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

e. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

f. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, spełniają następujące warunki:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca ma wykazać że:

(a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 zł).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, spełniają następujące warunki

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca ma wykazać że:

(a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

(i) co najmniej jedno wdrożenie w przedsiębiorstwie branży wodociągowo-kanalizacyjnej systemu informatycznego obejmującego swoim zakresem dostawę oraz wdrożenie systemu GIS działającego w całości w technologii www zintegrowanego z systemem billingowym oraz finansowo-księgowym, systemem SCADA oraz zintegrowane obustronnie z oprogramowaniem do modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej wraz z kalibracją modelu o wartości co najmniej 1 300 000,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta tysięcy 00/100 zł brutto), oraz;

(ii) co najmniej dwa wdrożenia w przedsiębiorstwach branży wodociągowo-kanalizacyjnej systemu GIS zintegrowanego z systemem billingowym oraz mobilnego systemu GIS działającego w technologii offline oraz online działającego przynajmniej na 15 urządzeniach mobilnych (telefon bądź tablet) gdzie wartość każdego z nich była nie niższa niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy 00/100 zł brutto), oraz;

(iii) co najmniej jedno wdrożenie polegające na budowie systemu monitoringu/opomiarowania strefowego sieci wodociągowej (min pomiar przepływu oraz ciśnienia) z wykorzystaniem technologii GSM do transmisji danych wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz integracją z systemem GIS i modelem hydraulicznym dla sieci wodociągowej o długości co najmniej 200 km;

(b) będzie dysponował następującą kadrą biorącą udział w realizacji kontraktu:

(i) ekspert nr 1 – kierownik projektu – 1 osoba:

— wykształcenie wyższe informatyczne,

— certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner Certificate in Project Management lub równoważny,

— przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako kierowaniem wdrożeniem co najmniej trzech projektów informatycznych, obejmującego dostawę oraz wdrożenie systemu GIS, mobilnego systemu GIS, modelu hydraulicznego sieci wodociągowej zintegrowanych z systemem bilingowym oraz SCADA, o sumarycznej wartości min 3 000 000 PLN brutto;

(ii) ekspert nr 2 — specjalista od modelowania hydraulicznego – minimum 1 osoba:

— wykształcenie wyższe techniczne z zakresu inżynierii środowiska lub pokrewne (inżynieria komunalna, inżynieria sanitarna),

— przynajmniej 3-letnie doświadczeni rozumiane jako nadzór nad opracowaniem i wdrożeniem co najmniej 2 systemów matematycznego modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej każda o długości min 200 km;

(iii) ekspert nr 3 – programista GIS – minimum 2 osoby:

— wykształcenie wyższe informatyczne,

— przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako udział w realizacji co najmniej trzech projektów informatycznych w przedsiębiorstwach branży wodociągowo-kanalizacyjnej, obejmujących dostawę oraz wdrożenie systemu GIS i mobilnego systemu GIS oraz integrację z systemem bilingowym każdy o wartości min 500 000 PLN brutto;

(iv) ekspert nr 4 – specjalista ds. wdrożeń – minimum 2 osoby:

— wykształcenie wyższe informatyczne bądź techniczne z zakresu inżynierii środowiska bądź pokrewne (inżynieria komunalna, inżynieria sanitarna),

— przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako udział w realizacji co najmniej trzech projektów informatycznych polegających na wdrożeniu (koordynacji wdrożenia) przynajmniej 3 systemów informatycznych klasy GIS w przedsiębiorstwach branży wodociągowo-kanalizacyjnej każdy o wartości min 500 000 PLN brutto.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium.

2. Wadium dla niniejszego Zamówienia wynosi: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 zł).

3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do Wykluczenia dla każdego z partnerów osobno.

3. Potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa Partnerów będą oceniane łącznie, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.

4. Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

5. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do oferty

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

2. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

1) zostanie zawarta w formie pisemnej;

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej;

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Umowa jest zawarta na czas określony.

4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/07/2020
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „Wod-Kan" Sp. z o.o., ul. Narutowicza 35 a, 21-500 Biała Podlaska, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Na podstawie art. 24 aa. ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1, pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z art. 24, ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa: w art. 51 ust. 1 a, art. 57 ust. 1 lub art. 60 d ust. 1 ustawy Pzp, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca w związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, złoży oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.9.2— 10.9.4 składa dokument lub dokumenty, wystawione kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

(a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

(b) W zakresie pkt 10.9.1 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.9.2— 10.9.4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4.2. Dokument, o którym mowa w pkt 10.9.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2020