Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 297818-2017

29/07/2017    S144

Poland-Warsaw: Locomotives

2017/S 144-297818

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: „PKP Intercity” S.A.
Postal address: Al. Jerozolimskie 142A
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 02-305
Country: Poland
Contact person: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
E-mail: magdalena.czajka@intercity.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.intercity.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.intercity.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa 20 lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczenim usług ich utrzymania.

Reference number: 26/01/TUT/2017
II.1.2)Main CPV code
34611000 Locomotives
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 20 (słownie: dwudziestu) lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL91 Not specified
Main site or place of performance:

PKP Intercity S.A. Zakład Centralny mieszczący się przy ulicy Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa do Zamawiającego 20 (słownie: dwudziestu) lokomotyw elektrycznych (dalej zwanych także Pojazdami) oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie ich obsługi, a także dostawa Wyprawki.

2) świadczenia usług utrzymania Pojazdów, w zakres których wchodzi:

a) świadczenie usług utrzymania technicznego Pojazdów o zakresie spełniającym trzy poziomy utrzymania pojazdów kolejowych (poziom 2, poziom 3, poziom 4) wg Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U.tj. z 2016, poz. 226 z późn. zm.) oraz zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania oraz przy zachowaniu warunku współczynnika gotowości technicznej na poziomie nie niższym niż wskazanym w ust. 7 pkt. 1) oraz współczynnika niezawodności taboru na poziomie nie niższym niż wskazanym w ust. 7 pkt. 2) oraz nadzorowanie personelu Zamawiającego przy wykonywaniu utrzymania technicznego poziomu P1 Pojazdów (wg Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U.tj. z 2016, poz. 226 z późn. zm.);

b) zapewnienia specjalistycznego wyposażenia Zaplecza Technicznego do świadczenia usług, o których mowa w pkt. a);

c) świadczenia usług utrzymania nieplanowego, korekcyjnego oraz napraw pogwarancyjnych Pojazdów;

d) czyszczenia Pojazdów.

3) świadczenie usług gwarancyjnych na naprawę P4 Pojazdów,

2. Zamawiający wymaga dostarczenia Pojazdów fabrycznie nowych tj. zbudowanych z fabrycznie nowych elementów, zespołów, podzespołów i części, dotychczas nie eksploatowanych.

3. Termin realizacji zamówienia:

1) dostawa wszystkich Pojazdów objętych przedmiotem zamówienia, w tym także Pojazdów objętych prawem opcji, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia

2) usługi utrzymania dostarczonych Pojazdów [zgodnie z ofertą Wykonawcy, ale z uwzględnieniem następujących wymagań: usługi będą świadczone od dnia protokolarnego odbioru końcowego dostawy pierwszego Pojazdu do momentu wykonania pierwszej naprawy w poziomie utrzymania P4 ostatniego Pojazdu (z zastrzeżeniem, że usługa utrzymania Pojazdów kończy się indywidualnie dla każdego z Pojazdów po wykonaniu pierwszej naprawy P4)],

3) w zakresie gwarancji na naprawę P4 na czas trwania obowiązku gwarancyjnego Wykonawcy.

4. Zamawiający wymaga aby naprawa poziomu P4 nastąpiła nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru końcowego poszczególnych Pojazdów.

5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na każdy z Pojazdów (ich poszczególne elementy), ich oprogramowanie oraz sporządzoną Dokumentację, a także rękojmi na każdy Pojazd, na okres 36 miesięcy.

6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonaną naprawę na poziomie utrzymania P4 każdego z Pojazdów na okres 36 miesięcy.

7. Zamawiający wymaga świadczenia usług utrzymania, a także napraw gwarancyjnych w stosunku do każdego z Pojazdów w sposób gwarantujący zachowanie współczynnika:

1) gotowości technicznej na poziomie co najmniej 95,00 % od początku eksploatacji do zakończenia obsługi Poziomu P4.

2) współczynnika niezawodności taboru na poziomie co najmniej 95,00 % kwartalnie.

8. Zamawiający wymaga aby dla każdego Pojazdu (osobno), maksymalna liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych wynosiła nie więcej niż 3 zdarzenia w cyklu 250 tys. km.

9. Zamawiający wymaga aby maksymalna prędkość eksploatacyjna każdego z Pojazdów była nie mniejsza niż 160 km/h.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy Pojazdów / Weighting: 10,00
Quality criterion - Name: Maksymalna liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w cyklu 250 tys. km. (dla każdego Pojazdu osobno) / Weighting: 3,00
Quality criterion - Name: Maksymalna prędkość eksploatacyjna Pojazdu / Weighting: 10,00
Quality criterion - Name: Współczynnik gotowości technicznej / Weighting: 4,00
Quality criterion - Name: Współczynnik niezawodności taboru / Weighting: 3,00
Cost criterion - Name: Cena jednostkowa dostawy Pojazdu / Weighting: 35,00
Cost criterion - Name: Stawka za świadczenie usług utrzymania / Weighting: 35,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 126
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegające na:

1) dostarczeniu nie więcej niż dodatkowych 10 (słownie: dziesięciu) nowych Pojazdów.

2) świadczenia przez Wykonawcę usług utrzymania Pojazdów objętych prawem opcji, wraz z zapewnieniem przez Wykonawcę specjalistycznego wyposażenia Zaplecza Technicznego, w którym usługi będą świadczone, a także czyszczenie Pojazdów.

2. Opcjonalny zakres, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji.

3. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający będzie ubiegał się o współfinansowanie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy Pojazdów z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w ust 2 poniżej

2) spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1b Ustawy Pzp,tj.: posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie), znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III. 1.2) Ogłoszenia); posiadają zdolność techniczną i zawodową (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III. 1.3) Ogłoszenia).

2. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a) – c) i pkt 15 – 23 ustawy Pzp,

2) art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) ustawy Pzp,

3) art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

3. Więcej informacji o podstawach wykluczenia Zamawiający zawarł w Rozdziale VIII SIWZ dostępnej na stronie internetowej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia:www.intercity.pl.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które KAŻDY Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art.59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art.80 ust.3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ Zamawiający zawarł w Rozdziale IX SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ przez każdego Wykonawcę.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów trzecich (każdego z nich).

4) W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotu trzeciego, potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wskazanej art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.)). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu poprzednim, składa każdy z Wykonawców.

6. Szczegółowe zasady składania oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Zamawiający zawarł w Rozdziale IX SIWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże się:

1) posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 60 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych 00/100);

2) posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 30 000 000,00 PLN (słownie:trzydzieści milionów złotych 00/100);

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową wykazać może się jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wykazać może się jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

5. W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6. W przypadku wykazania się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej określonego powyżej Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia JEDZ:

1) w Części IV Sekcja B pkt 5) – w odniesieniu do sumy gwarancyjnej posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganym w warunku poziomie.

2) w Części IV Sekcja B pkt 6) – w odniesieniu do wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej na wymaganym w warunku poziomie.

2. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp -w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej określonej powyżej Zamawiający żąda:

1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczonym od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w ust. 2 Wykonawcy składają łącznie.

4. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, może, w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”). W celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

6. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji Zamówienia.

7. Zgodnie z art. 22a ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności finansowe lub ekonomiczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c Ustawy Pzp), pkt 15-22 Ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp,

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który posiada zdolność techniczną i zawodową.

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

1) dostawę (dostawy) nie mniej niż 10 (słownie: dziesięciu) fabryczne nowych lokomotyw elektrycznych;

2) co najmniej 20 usług utrzymania lokomotyw elektrycznych obejmujących czynności utrzymaniowe na 2-gim Poziomie utrzymania oraz należycie wykonał co najmniej 5 usług utrzymania lokomotyw elektrycznych obejmujących czynności utrzymaniowe co najmniej 4-tego Poziomu utrzymania.

3. Za usługi utrzymania (czynności utrzymaniowe), spełniające wymogi warunku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający uznaje usługi utrzymaniowe Poziomu P2, Poziomu P4 i Poziomu P5, w rozumieniu załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (t.j Dz.U. 2016, poz. 226).

4. Jeżeli wykonawca w dacie składania oferty wykonuje zamówienie, o którym mowa w warunku, określonym w ust. 2, wskazany tam warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert wykonawca wykonał dostawy/usługi, w ilości nie mniejszej niż określona powyżej.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonych powyżej Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia JEDZ w Części IV Sekcja C pkt 1b)- w postaci wykazu dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów na rzecz których zostały wykonane w – zakresie wymaganym przez Zamawiającego powyżej.

2.Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp – Zamawiający żąda złożenia dowodów określających czy dostawy/usługi wymienione w Części IV Sekcja C pkt1b) JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. UWAGA- Wykonawca, który wskaże w Części IV Sekcji C pkt 1b) JEDZ dostawy/usługi wykonane/wykonywane na rzecz Zamawiającego również zobowiązany jest złożyć dowody, o których mowa powyżej.

3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w ust 2 powyżej Wykonawcy składają łącznie.

4.Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust.1 ustawy Pzp, może, w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.

5.Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”).W celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

6. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji Zamówienia,

7. Zgodnie z art. 22a ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c Ustawy Pzp), pkt 15-22 Ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp,

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, który uzyska zamówienie będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty (wraz z prawem opcji).

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesienie w jednej z form lub formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Faktury VAT będą płatne w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, na wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego.

2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacja przedmiotowego zamówienia będą dokonywane w walucie PLN.

3. Szczegółowe warunki finansowe Zamawiający określił w SIWZ.

4. Zamawiający na poczet wykonania przedmiotu zamówienia przewiduje udzielenie zaliczki.

5. Warunki przekazania zaliczki Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Zgodnie z art. 23 ustawą Pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało pełnomocnika, wskazywało wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z realizacji umowy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia: www.intercity.pl.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/09/2017
Local time: 10:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/12/2017
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/09/2017
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa, piętro VI, sala konferencyjna nr 618.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Information about authorised persons and opening procedure:

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej,polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust.1 Ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów, o którym mowa w Rozdziale IX SIWZ dotyczących tych podmiotów.

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych,polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust.1 Ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów, o którym mowa w Rozdziale IX SIWZ dotyczących tych podmiotów.

4. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu wskazanego w Sekcji III.1.2) i Sekcji III.1.3) Ogłoszenia będzie dokonana metodą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Sekcji III.1.2) i Sekcji III.1.3) Ogłoszenia.

5. Wskazany przez Zamawiającego w Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia jest terminem szacowanym przez Zamawiającego. Rzeczywisty czas będzie zgodny z ofertą Wykonawcy, który wskaże przyjęty okres świadczenia usług utrzymania, które to uzależnione są od przyjętego przez Wykonawcę terminu wykonania pierwszej naprawy P4 Pojazdów.

4. Zamawiający wymaga aby naprawa poziomu P4 nastąpiła nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru końcowego poszczególnego Pojazdu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej Ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

1) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,

2) w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec postanowień SIWZ,

3) w terminie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1– 3.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/07/2017