Diensten - 297827-2020

Submission deadline has been amended by:  405829-2020
25/06/2020    S121

België-Antwerpen: Diensten voor parkeerruimte

2020/S 121-297827

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lantis (de naam waaronder BAM nv van publiek recht handelt)
Postadres: Sint-Pietersvliet 7
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
Contactpersoon: de heer Pascal Buyle
E-mail: pascal.buyle@lantis.be
Telefoon: +32 32030030
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.lantis.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/31/1HI/2020
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: nv van publiek recht
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitnodiging tot indienen offerte — concessie voor het leveren, plaatsen en exploiteren van laadinfrastructuur in de P+R gebouwen van Lantis — vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: BAM 2020-009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98351100 Diensten voor parkeerruimte
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concessie voor het leveren, plaatsen en exploiteren van laadinfrastructuur in de P+R gebouwen van Lantis.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 12
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Geef een lijst van de voorwaarden en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

De inschrijver dient voldoende betrouwbaar te zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Of aan deze vereiste voldaan is, blijkt uit de controle of de inschrijver zich bevindt in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in artikel 50 t.e.m. 52 van de Wet Concessieovereenkomsten 17.6.2016 en de artikelen van 31 en 36 van het KB Plaatsing 25.6.2017. Het betreft meer bepaald de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden alsook de

facultatieve uitsluitingsgronden.

LANTIS vereist hiertoe in het kader van de indiening van de offerte, dat de inschrijver bijlage drie van dit bestek invult inzake bestrijding van sociale dumping en eerlijke concurentie. LANTIS zal een inschrijver enkel selecteren nadat gecontroleerd is dat deze zich daadwerkelijk niet in een uitsluitingsgeval bevindt. Het bewijs dat een inschrijver zich niet in een uitsluitingsgeval bevindt, blijkt uit de volgende documenten:

— voor de uitsluitingsgronden voorzien in artikel 50 van de Wet en artikel 31 van het KB (veroordelingen respectievelijk inbreuken wegens deelneming aan criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven e.a., witwassen van geld en financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van illegalen): een uittreksel uit het Strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een bevoegde rechterlijke of

administratieve instantie van het land van oorsprong of vestiging en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan (uittreksel m.b.t. de vennootschap, voor Belgische inschrijvers geldt: max. drie maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de offerte, voor buitenlandse inschrijvers geldt: termijn conform de wettelijke bepalingen in eigen land). Veroordelingen respectievelijk inbreuken ouder dan vijf jaar worden niet in overweging genomen voor uitsluiting,

— voor de uitsluitingsgrond voorzien in artikel 51 van de Wet en artikel 32 van het KB (cfr. achterstallige sociale zekerheidsbijdragen en belastingen):

—— een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land (cfr. ‘attest sociale schulden’). Het attest betreft het laatste vervallen kalenderkwartaal t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de offerte. Voor buitenlandse inschrijvers geldt: termijn conform de wettelijke bepalingen in eigen land,

—— een attest van de directe belastingen en van de btw-administratie of een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land. (cfr. ‘attest fiscale schulden’, max. drie maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de offerte, voor buitenlandse inschrijvers geldt: termijn conform de wettelijke bepalingen in eigen land),

— voor de uitsluitingsgronden voorzien in artikel 51 van de Wet: en artikel 32 van het KB (cfr. (aangifte) faillissement e.a.) een attest houdende niet-faillissement van de Rechtbank van Koophandel of een evenwaardig document uitgereikt door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het land van oorsprong of vestiging en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan (max. drie maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de offerte, voor buitenlandse inschrijvers geldt: termijn conform de wettelijke bepalingen in eigen land). Gebeurtenissen ouder dan drie jaar worden niet in overweging genomen voor uitsluiting. Voormelde documenten dienen door de inschrijver als deel van het voorstel overgemaakt te worden, behoudens wat betreft de Belgische ondernemingen waarvoor: Lantis via de Telemarc-toepassing zelf de attesten van sociale en fiscale schulden zal opvragen en controleren, binnen de twintig dagen na de [...] (zie opdrachtdocumenten).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Geef een lijst van de selectiecriteria en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

1. —

Eventuele minimumeisen:

1. —

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Geef een lijst van de selectiecriteria en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

1. Minstens vijf referenties van eerdere en gelijkaardige gerealiseerde projecten m.b.t. de levering, plaatsing en exploitatie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Deze referenties dienen gepaard te gaan met attesten die het bewijs leveren dat deze naar behoren werden uitgevoerd en bewijs van een monitoring conform de gestelde eisen van dit bestek.

Eventuele minimumeisen:

1.

— de referenties mogen niet ouder zijn dan vijf jaar ten opzichte van de datum van publicatie,

— de referenties moeten betrekking hebben op laadinfrastructuur van meer dan vijf laadpalen op dezelfde site,

— minimaal één van de referenties dient een online monitoringtool te hebben die het gebruik/verbruik van de laadpunten kan weergeven. De gegevens van deze tool worden ook hierbij overgemaakt,

— bij elke referentie wordt de opdrachtgever vermeld met een contactpersoon. Het staat de concessiegever vrij om deze referenties te controleren naar realiteit.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 07/09/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/06/2020