Dodávky - 297844-2020

Zobrazit zhuštěný náhled

25/06/2020    S121

Česko-Praha: Bezpilotní létající zařízení

2020/S 121-297844

Předběžné oznámení k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti

Dodávky

Směrnice 2009/81/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel / zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Ministerstvo obrany
Národní identifikační číslo: 60162694
Poštovní adresa: Tychonova 221/1
Obec: Praha
PSČ: 160 00
Stát: Česko
Kontaktní osoba: nám. Svobody 471, Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA
K rukám: Ing. Romana Straková
E-mail: strakovar@army.cz
Tel.: +420 973225132

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele / zadavatele: http://www.army.cz/

Adresa profilu kupujícího: https://nen.nipez.cz/profil/MO

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Obrana
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
Veřejný zadavatel / zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem / zadavatelem:
Mini UAS - Multikoptéra
II.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Česká republika
CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
II.3)Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací nebo předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Nákup 2 ks souprav UAS VTOL kategorie Mini
II.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

35613000 Bezpilotní létající zařízení

II.6)Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení a doba trvání zakázky
II.7)Další informace:

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Informace o vyhrazených zakázkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
VI.3)Informace o obecném právním rámci
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
23.6.2020