Services - 297937-2018

Display compact view

10/07/2018    S130

România-Ploiești: Servicii de supraveghere a lucrărilor

2018/S 130-297937

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Directiva 2004/17/CE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
Adresă: Str. Mărășești nr. 44
Localitate: Ploiești
Cod poștal: 100024
Țară: România
Persoană de contact: Serviciul Achiziții
În atenția: Mariana Corneanu
E-mail: Mariana.Corneanu@distributie-energie.ro
Telefon: +40 244405350
Fax: +40 244405354 / +40 244405004

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: www.mnd.distributie-energie.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Activitate principală
Electricitate
I.3)Atribuirea contractului în numele altor entități contractante

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului
„Servicii de dirigenție de șantier și activități conexe”
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., inclusiv sucursalele sale.

Cod NUTS RO316 Prahova

II.1.3)Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Se vor achiziționa „Servicii de dirigenție de șantier și activități conexe” pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

71520000 Servicii de supraveghere a lucrărilor, 71521000 Servicii de supraveghere a şantierului

II.1.6)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.2)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 6 715 000,00 RON
Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
P41-2017
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de participare

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 204-422059 din 24.10.2017

Secțiunea V: Atribuirea contractului

V.1)Atribuirea și valoarea contractului
Contract nr: R2430
Denumire: Servicii de dirigenție de șantier și activități conexe
V.1.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
6.7.2018
V.1.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
V.1.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Venturo Investment S.R.L.
Adresă: Șoseaua Mihai Bravu nr. 54–65, bl. C19, sc. B, ap. 86
Localitate: București
Cod poștal: 021308
Țară: România
E-mail: office@ventu.ro
Telefon: +40 733592589

V.1.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 11 500 000,00 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 6 715 000,00 RON
Fără TVA
V.1.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
V.1.6)Prețul plătit pentru achizițiile de ocazie

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Modul in care se poate accesa documentatia de atribuire: SEAP.
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale.
Procedura de atribuire este online (fara etapa finala de licitatie electronica). In situatia in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc au acelasi pret, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare.
Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale.
Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire: pretul cel mai scazut.
Dupa intocmirea raportului intermediar privind clasamentul, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
În situatia în care, în urma demersurilor realizate de entitatea contractanta în baza art. 205 alin. (2) din Legea 99/2016, ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza în mod corespunzator îndeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare.
Nota:

In vederea completarii de catre operatorii economici interesati, versiunea in format electronic a DUAE este pusa la dispozitie ca formular on-line, la adresa de internet, link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro

VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Serviciul Juridic al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
Adresă: Str. Mărășești nr. 44
Localitate: Ploiești
Cod poștal: 100024
Țară: România
E-mail: office.mnd@distributie-energie.ro
Telefon: +40 244405001
Fax: +40 244405004
Adresă Internet: www. distributie-energie.ro

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
6.7.2018