Usluge - 298069-2018

11/07/2018    S131    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Studija o mogućnosti za razvoj mrežnih alata i usluge za pružanje podrške maloprodajnim ulagačima pri donošenju odluka o ulaganju

2018/S 131-298069

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Europska komisija, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
SPA2, 07/029
Brussels
1049
Belgija
E-pošta: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
NUTS kod: BE100

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3823
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija o mogućnosti za razvoj mrežnih alata i usluge za pružanje podrške maloprodajnim ulagačima pri donošenju odluka o ulaganju

Referentni broj: FISMA/2017/117(05)/C
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79311400
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je studijom:

— mapirati najprikladnija postojeća i nova rješenja za mrežne alate i usluge koja pružaju podršku maloprodajnim ulagačima pri donošenju odluka o ulaganju u EU i širom svijeta te procijeniti njihove rizike i prilike iz gledišta potrošača,

— predložiti mogućnosti za nezakonodavne inicijative na razini EU-a i procijeniti ih,

— prepoznati željenu(e) mogućnost(i) i pružiti opis projekta za provedbu,

Studija treba razmotriti mogućnosti kojima bi se podržao (daljnji) razvoj privatnih ili javnih inicijativa (npr. mrežni kalkulatori, javne baze podataka, javno-privatne inicijative).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66171000
79312000
79314000
79311410
79311400
72316000
72330000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadatke treba izvršiti u prostorima koje će odrediti izvoditelj. Održat će se najviše 3 koordinacijska sastanka s javnim naručiteljem u Bruxellesu.

II.2.4)Opis nabave:

Od izvoditelja se traži da izvrši sljedeće zadatke i pruži sljedeće:

(1) Provesti mapiranje i analizu postojećih ili novih rješenja koja potiču maloprodajne ulagače u odabiru investicijskih proizvoda, a posebice:

a) opis alata i usluga u Europskoj uniji i širom svijeta koji pomažu ulagačima prevladati izazove s kojima se susreću prilikom pretraživanja i usporedbe maloprodajnih investicijskih proizvoda i opis rizika i prilika za potrošače koji koriste te alate;

b) identificiranje europske ili međunarodne prakse koja bi mogla poslužiti kao primjer ili kao polazište za razvoj u alat ili usluga širom EU-a;

c) identificiranje nedostataka postojećih rješenja; posebice opis kako je (ili nije) riješen potencijalni sukob interesa koji proizlazi iz modela financiranja.

(2) predloži najmanje 3 mogućnosti za nezakonodavne inicijative na razini EU-a i procijeni ih;

Opis predloženih mogućnosti treba obuhvatiti najmanje sljedeće:

a) dodanu vrijednost predložene mogućnosti za sve relevantne aktere;

b) utjecaj na postojeće tržište i dionike;

c) sinergije i interoperabilnost s postojećim alatima i uslugama;

d) mogući oblik i tehničke postavke, npr. mrežna platforma, mrežno mjesto, aplikacija;

e) postupak prikupljanja podataka, pohrane i konsolidacije, uključujući ulogu i odgovornost uključenih aktera;

f) kako će se osigurati prikaz potpunih, pravednih rezultata koje je lako razumijeti;

g) ključni dionici odgovorni za razvoj i rad;

h) financijske potrebe i njihovi izvori, posebice potreba za javno financiranje na nacionalnoj ili razini EU-a i njihov oblik;

i) opis mogućnosti provedbe u EU-u u okviru postojećeg pravnog i regulatornog okvira ili koje bi promjene zakonodavstva EU-a bile potrebne;

j) druga pravna, regulatorna ili tehnička ograničenja koja treba riješiti.

Te mogućnosti treba usporediti sa scenarijem redovnog poslovanja („business as usual“) tj. organski razvoj tržišta za konsolidaciju podataka koje vode komercijalni subjekti. Scenarij redovnog poslovanja treba posebice uzeti u obzir da već postoje privatne inicijative koje pružaju stručne informacije i usluge analize za svoje klijente.

(3) predložiti način provedbe preferiranih mogućnosti, posebice:

a) identificirati preferiranu mogućnost uz obrazloženje;

b) pružiti opis projekta koji između ostalog treba navesti sljedeće: pregled projekta, njegove ciljeve, koristi, način provedbe, rokove, zahtjeve, procijenjene financijske resurse i njihov oblik te očekivane rezultate.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta i prikladnost predložene metodologije / Ponder: 75
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija rada / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Mjere kontrole kvalitete / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 30
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 9
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/09/2018
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 01/10/2018
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

Ponude će se otvoriti javno 1.10.2018. u 14:00 – Meeting room 06/A030, Rue de Spa 2, 1000 Bruxelles, Belgija.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponudi. Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga, ponuditelj mora dostaviti puno ime i broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje 3 radna dana unaprijed na adresu: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

U suprotnom, javni naručitelj zadržava pravo odbiti pristup svojim prostorima.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Opći sud Suda Europske unije
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/06/2018