Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 298069-2018

11/07/2018    S131

Belgia-Bruksela: Badanie dotyczące opcji rozwoju narzędzi internetowych oraz usług wspierających inwestorów detalicznych w decyzjach inwestycyjnych

2018/S 131-298069

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Adres pocztowy: SPA2, 07/029
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3823
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badanie dotyczące opcji rozwoju narzędzi internetowych oraz usług wspierających inwestorów detalicznych w decyzjach inwestycyjnych

Numer referencyjny: FISMA/2017/117(05)/C
II.1.2)Główny kod CPV
79311400 Usługi badań ekonomicznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Cele badania:

— określenie najlepszych obecnych i nowych rozwiązań narzędzi internetowych i usług wpierających inwestorów detalicznych w decyzjach inwestycyjnych w UE i na świecie oraz ocena ich ryzyka i możliwości z perspektywy klienta,

— propozycje opcji w ramach inicjatyw nielegislacyjnych na poziomie UE i ich ocena,

— identyfikacja preferowanych opcji i opis projektu w celu jego wdrożenia,

Badanie powinno wziąć pod uwagę opcje w ramach wsparcia (dalszego) rozwoju inicjatyw publicznych i prywatnych (np. kalkulatory online, publiczne bazy danych, inicjatywy publiczno-prywatne).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66171000 Doradztwo finansowe
79312000 Usługi testowania rynku
79314000 Analiza możliwości wykonawczych
79311410 Ocena wpływu ekonomicznego
79311400 Usługi badań ekonomicznych
72316000 Usługi analizy danych
72330000 Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zadania będą wykonywane w lokalach wyznaczonych przez wykonawcę. W Brukseli odbędą się maksymalnie 3 spotkania koordynacyjne z instytucją zamawiającą.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonawca wykona następujące zadania i zapewni co następuje:

(1) Określenie i analiza obecnych lub nowych rozwiązań wspierających inwestorów detalicznych w wyborze produktów inwestycyjnych, w szczególności:

a) opis narzędzi i usług w Unii Europejskiej i na świecie, które mogą pomóc inwestorom pokonać wyzwania, z którymi się zmagają, gdy wyszukują i porównują produkty w ramach produktów inwestycji detalicznych oraz opis ryzyka i możliwości wynikających dla klientów w wyniku wykorzystania tych narzędzi;

b) identyfikacja praktyk europejskich lub międzynarodowych, które mogą stanowić przykład lub punkt startowy, który może zostać opracowany w narzędzie lub usługę na skalę Unii Europejskiej;

c) identyfikacja wad obecnych rozwiązań; w szczególności opisanie jak potencjalne konflikty interesów wynikające z modeli finansowania są (lub nie są) rozwiązywane.

(2) Propozycja co najmniej 3 opcji w ramach inicjatyw nielegislacyjnych na poziomie UE i ich ocena;

Opis proponowanych opcji powinien zawierać co najmniej co następuje:

a) wartość dodaną zaproponowanej opcji dla wszystkich interesariuszy, których ona dotyczy;

b) wpływ na obecny rynek i interesariuszy;

c) synergie i interoperacyjność obecnych narzędzi i usług;

d) formę i ustawienia techniczne, które mogą ich dotyczyć np. platforma online, strona internetowa, aplikacja;

e) zbieranie danych, przechowywanie i proces konsolidacji w tym rola i odpowiedzialność zaangażowanych stron;

f) informacje na temat tego, jak zostaną przedstawione pełne, uczciwe i zrozumiałe wyniki;

g) kluczowe strony odpowiedzialne za rozwój i operacje;

h) potrzeby finansowe i ich źródła, szczególnie konieczność finansowania publicznego na poziomie krajowym lub UE oraz ich forma;

i) opis tego, czy dana opcja może zostać wdrożona w UE na bazie obecnych ram prawnych i regulacyjnych lub jakie zmiany byłyby konieczne w prawie UE;

j) inne ograniczenia natury prawnej, regulacyjnej lub technicznej, które należy rozwiązać.

Te opcje należy porównać z „dotychczasowym scenariuszem postępowania” to jest organicznym opracowaniem rynku na potrzeby konsolidacji danych prowadzonej przez jednostki komercyjne. „Dotychczasowy scenariusz postępowania” powinien w szczególności brać pod uwagę, że mają już miejsce inicjatywy prywatne, które oferują specjalistyczne informacje i usługi analityczne dla swoich klientów.

(3) Opracowanie ścieżki wdrożenia preferowanej opcji, w szczególności:

a) identyfikacja preferowanej opcji i wyjaśnienia dotyczące argumentacji;

b) zapewnienie Opisu projektu, który ma określić, między innymi: ogólny opis projektu, jego cele, korzyści, metodę wdrożenia, harmonogram, wymogi, szacunkowe nakłady finansowe i ich formę oraz przewidywane wyniki.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość i adekwatność zaproponowanej metodologii / Waga: 75
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 10
Cena - Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. dokumenty zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. dokumenty zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/09/2018
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/10/2018
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

oferty zostaną otwarte na publicznej sesji 1.10.2018 o 14:00 — Meeting room 06/A030, Rue de Spa 2, 1000 Bruxelles, Belgia.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Podczas otwarcia ofert może być obecnych maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, oferent musi podać pełne imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych i nie później niż na 3 dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

W przypadku niedotrzymania powyższego wymogu instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do swojej siedziby.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej o rozstrzygnięciu przetargu lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2018