Marché de travaux - 298112-2018

11/07/2018    S131    - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte 

Roumanie-Reșița: Pose de pavage

2018/S 131-298112

Avis de marché

Travaux

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Municipiul Reșița
Romania
Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A
Reșița
320084
Roumanie
Point(s) de contact: Oncia Simion
Téléphone: +40 255216132
Courriel: achizitii@primariaresita.ro
Fax: +40 255255000
Code NUTS: RO422

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.primaria-resita.ro

Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.e-licitatie.ro
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Proiectare și execuție pentru „Reabilitare șase străzi de legătura între bulevardul Revoluția din Decembrie și bulevardul A.I. Cuza și modernizare pietonală în zona dalei urbane centrale a Reșiței”

Numéro de référence: 20
II.1.2)Code CPV principal
45432112
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

— Lot 1 — Proiectare și execuție lucrări pentru „Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de circulație — bulevardul Revoluția din Decembrie și bulevardul A.I. Cuza pentru acces la stațiile de transport în comun.

Valoarea serviciilor de proiectare: 193 169,73 RON.

Valoarea execuției lucrărilor: 9 386 145,92 RON.

Valoarea totala estimata: 9 579 315,65 RON,

— Lot 2 — Proiectare și execuție lucrări pentru „Modernizare pietonală în zona dalei urbane centrale a Reșiței — Legătură pietonală între stațiile viitorului traseu al tramvaiului”.

Valoarea serviciilor de proiectare: 713 916,58 RON.

Valoarea execuției lucrărilor: 26 778 107,67 RON.

Valoarea totala estimata: 27 492 024,25 RON.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in termen de: 15 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor).

Termenul limita in care A... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 37 071 339.90 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Proiectare și execuție lucrări pentru „Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de circulație — bulevardul Revoluția d... detalii pe www.e-licitatie.ro

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45432112
34928400
45232130
45310000
71311100
71322500
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO422
Lieu principal d'exécution:

Municipiul Resita.

II.2.4)Description des prestations:

Reorganizarea mobilității prin amenajarea de piste de biciclete și reabilitarea aleilor pietonale pe șase străzi din cartierul Lunca Pomostului.

Activitatea 1: Proiectare:

— Etapa 1: Proiect pentru autorizarea construcției,

— Etapa 2: Proiect de organizare a execuției lucrărilor,

— Etapa 3: Proiect tehnic de execuție și Detaliile de execuție.

Activitatea 2: Execuție lucrări:

— Etapa 1: Asistență tehnică din partea proiectantului,

— Etapa 2: Execuție lucrări.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Proiectant de specialitate în domeniul arhitectură/urbanism/mobilitate urbana. / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Termenul de execuție pentru activitatea de proiectare. / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Perioada de garanție acordata lucrărilor. / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 9 579 315.65 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 8
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Pe langa fondurile bugetare se pot accesa si alte fonduri legal constituite.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Proiectare și execuție lucrări pentru „Modernizare pietonală în zona dalei urbane centrale a Reșiței — Legătură pietonală între stațiile viitorului traseu al tramvaiului”

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45432112
34928400
45215222
45233250
45310000
71322000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO422
Lieu principal d'exécution:

Municipiul Resita.

II.2.4)Description des prestations:

Modernizare pietonală în zona dalei urbane centrale a Reșiței — Legătură pietonală între stațiile viitorului traseu al tramvaiului (pavaj, mobilier urban, iluminat public, echipare cu utilități și infrastructură).

Activitatea 1: Proiectare:

— Etapa 1: Proiect pentru autorizarea construcției,

— Etapa 2: Proiect de organizare a execuției lucrărilor,

— Etapa 3: Proiect tehnic de execuție și Detaliile de execuție.

Activitatea 2: Execuție lucrări:

— Etapa 1: Asistență tehnică din partea proiectantului,

— Etapa 2: Execuție lucrări.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termenul de execuție pentru activitatea de proiectare. / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Perioada de garanție acordata lucrărilor. / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Proiectant de specialitate în domeniul arhitectură/urbanism/mobilitate urbana. / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 27 492 024.25 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 10
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Bugetul local si alte fonduri legal constituite.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti), cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Declaratie privind neincadrarea in situatii de conflict de interese, conform art. 59–60 din Legea 98/2016, prin completarea formularului DUAE. Lista persoanelor cu functii de decizie, conform art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016: Persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire:

— Popa Ioan — Primar,

— Dacica Adrian Laurențiu — Viceprimar,

— Duruţ Gabriel Dumitru — Viceprimar,

— Bucur Lucian Cornel — Secretar,

— Paul Vasile Ovidiu — Administrator public,

— Asofroniei Uzun Maria — Director Executiv,

— Hoffman Silviu — Consilier juridic,

— Lupșa Valentin — Șef Serviciu,

— Oncia Simion — Consilier,

— Blidaru Mihaela — Consilier,

— Chiş Lucian Petru — Șef birou,

— Lotoroșanu Augustina — Șef Serviciu,

— Petruescu Ion — Consilier,

— Chera Ileana — Consilier,

— Vasilovici-Stiuj Raul-Viorel — Consilier.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea de îndeplinire: completarea DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau, pentru ofertanții străini, document echivalent emis în țara de rezidență să fie prezentat, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2017, 2016, 2015).

— Lotul 1: Nivelul minim impus trebuie sa fie mai mare sau cel putin egal cu: 9 500 000 RON,

— Lotul 2: Nivelul minim impus trebuie sa fie mai mare sau cel putin egal cu: 27 500 000 RON.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie" — Sectiunea B „Capacitatea tehnica si profesionala" — subsectiunile: Cifra de afaceri anuala generala, Cifra de afaceri medie anuala.

Nota 1: Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, bilanturile contabile sau situatiile financiare sau (ori) alte documente relevante pentru demonstrarea situatiei financiare pentru ultimii 3 ani, prin prezentarea, în copie purtând mentiunea „conform cu originalul”, semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.

Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie" — Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara" — subsectiunile: Cifra de afaceri anuala generala, Cifra de afaceri medie anuala.

Nota 3: Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al serviciilor pentru confirmarea informatiilor prezentate de ofertant in cadrul DUAE, la cerinta de calificare „cifra de afaceri”. Nota 4: In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016.

Nota 5: Tertul/tertii sustinator/sustinatori vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea odata cu oferta a DUAE, a angajamentului ferm a tertului sustinator, din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia sau, dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Nota 6:

(a) Pentru transformarea in RON, se va utiliza cursul mediu pentru anul 2015, 2016, 2017,

(b) Pentru alte monede decât euro, se transforma mai întâi in euro, utilizând-se cursul mediu pentru anul 2015, 2016, 2017, publicat pe site-ul: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro

Pentru transformarea euro in RON se vor urma indicatiile de la punctul (a).

Nota 7: In conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative, ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Nota 8: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Cerinta privind experienta similara, executie lucrari si prestare servicii: Avand in vedere tipul contractului proiectare si executie, ofertantul va face dovada ca:

Cerinta 1:

(a) Pentru servicii de proiectare:

Pentru Lotul 1 — Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit, in ultimii 3 ani, servicii de proiectare (in orice faza) pentru lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare si/sau de reparatii de drumuri si/sau de strazi, in valoare cumulata de cel putin 193 000,00 RON fara TVA. Nivelul minim al cerintei poate fi indeplinit prin cumularea valorii serviciilor prestate in cadrul a unul sau maxim 3 contracte.

— Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; servicii receptionate la sfarsitul perioadei,

— Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Pentru Lotul 2 — Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit, in ultimii 3 ani, servicii de proiectare (in orice faza) pentru lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare si/sau de reparatii zone pietonale pavate sau lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare de drumuri si/sau de strazi cu pavaj, in valoare cumulata de cel putin 713 000,00 RON fara TVA. Nivelul minim al cerintei poate fi indeplinit prin cumularea valorii serviciilor prestate in cadrul a unul sau maxim 3 contracte.

— Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; servicii receptionate la sfarsitul perioadei,

— Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit, in ultimii 5 ani, lucrari similare, care demonstreaza experienta in activitati, astfel:

Pentru Lotul 1 — Experienta similara: lucrari executate la nivelul ultimilor 5 ani ce trebuie sa priveasca lucrari similare, avand ca obiect lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare si/sau de reparatii de drumuri si/sau de strazi, lucrari similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii cu lucrarile care fac obiectul procedurii, in valoare cumulata de cel putin 9 386 145 RON fara TVA. Nivelul minim al cerintei poate fi indeplinit prin cumularea valorii lucrarilor in cadrul a unul sau maxim 3 contracte. — Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala,

— Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Modul de calcul al perioadei, respectiv ultimii 5 ani de la data limita de depunere a ofertelor, nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial.

Pentru Lotul 2 — Experienta similara: lucrari executate la nivelul ultimilor 5 ani ce trebuie sa priveasca lucrari similare, avand ca obiect lucrari pentru realizarea de zone pietonale pavate sau lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare de drumuri si/sau de strazi cu pavaj, lucrari similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii cu lucrarile care fac obiectul procedurii, in valoare cumulata de cel putin 26 778 107 RON fara TVA. Nivelul minim al cerintei poate fi indeplinit prin cumularea valorii lucrarilor in cadrul a unul sau maxim 3 contracte.

— Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala,

— Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Modul de calcul al perioadei, respectiv ultimii 5 ani de la data limita de depunere a ofertelor, nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Pentru indeplinirea cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie” — Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii, necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul serviciilor duse la bun sfarsit, tipul lucrarilor pentru care au fost realizate serviciile de proiectare, perioada de prestare a serviciilor, valoarea serviciilor duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau PV de receptie si/sau Documente constatatoare emise de AC si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstraza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie” — Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa.

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016.

Nota 3: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie” — Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”.

Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul 11. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa,

(b) Documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP, impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa,

(c) certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau PV de receptie si/sau documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

Nota 5: In ceea ce priveste participarea unui operator economic care poate avea calitatea de subcontractant in procedura, AC ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a acestuia pentru partea sa de implicare in contract [art. 172 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 si art. 48 alin. (1) din H.G. 385/2016), caz in care subcontractantul devine si tert sustinator, iar acordul de subcontractare reprezinta in acelasi timp si angajament ferm.

Nota 6: Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat RON, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR. Pentru anul in curs: transformarea in RON, se va face la cursul BNR din ziua publicarii anuntului de participare.

Pentru indeplinirea cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie” — Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul lucrarilor realizate, perioada de executie a lucrarilor, valoarea lucrarilor duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente/recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau PV de receptie pe obiect si/sau PV de receptie la terminarea lucrarilor si/sau PV de receptie finala si/sau Documente constatatoare emise de AC si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie” — Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa.

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016.

Nota 3: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie” — Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”.

Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, semnat cu semnatura electronica extinsa,

(b) documentele indicate in cadrul Angajamenului ferm, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP, impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa,

(c) documente/recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau PV de receptie pe obiect si/sau PV de receptie la terminarea lucrarilor si/sau PV de receptie finala si/sau Documente constatatoare emise de AC si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

Nota 5: In ceea ce priveste participarea unui operator economic care poate avea calitatea de subcontractant in procedura, AC ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a acestuia pentru partea sa de implicare in contract [art. 172 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 si art. 48 alin. (1) din H.G. 385/2016], caz in care subcontractantul devine si tert sustinator, iar acordul de subcontractare reprezinta in acelasi timp si angajament ferm.

Nota 6: Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat RON vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR. Pentru anul in curs: transformarea in RON se va face la cursul BNR din ziua publicarii anuntului.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 16/08/2018
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 16/12/2018
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 16/08/2018
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP, la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP, la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SICAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic, conform prevederilor art. 160–161 din Legea nr. 98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SICAP (Sectiunea „Întrebari”).

În vederea completarii de catre operatorii economici interesati, DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roumanie
Téléphone: +40 213104641
Courriel: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresse internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Conform art. 8 aliniatul (1) litera b) din Legea 101/2016, cu completarile si modificarile ulterioare, persoana care se considera vatamata de un act al AC poate sesiza Consiliul in termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Serviciul Juridic și Executări Silite
Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A
Reșița
320082
Roumanie
Téléphone: +40 255216132
Courriel: juridic.executari@primariaresita.ro

Adresse internet: http://www.primaria-resita.ro

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/07/2018